начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЯВИ
06.01.2021
Система за определяне на резултатите от конкурса за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация – Велико Търново


Информация във файл
 
04.01.2021
Заповед № ОА04-9216/31.12.2020 г. за одобряване на специализиран подробен устройствен план (СПУП)
Проект за „Специализиран подробен устройствен план (СПУП) и транспортно-комуникационен план въз основа на Решение № 227 на Министерския съвет от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици и базалтоиди, от находище „Станчова могила“, участък „Северен“ и участък „Южен“, разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на „Базалт България“ ЕООД, гр. София“, съгласно приетите текстови и графични части на документацията, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

Информация във файл
 
22.12.2020
Покана ЗОП
Покана за изготвяне на оценка на правото на строеж за учредяване на ограничено вещно право върху имоти публична държавна собственост.
 
22.12.2020
Съобщение до допуснатите кандидати за длъжността главен експерт в дирекция АПОФУС на областна администрация Велико Търново
На основание т. 7 от Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и Решение на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 01-05-66/04.11.2020 г. на Областен управител, обективирано в Протокол от 22.12.2020 г., считано от 22.12.2020 г. се възобновява процедурата по провеждането на конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация - Велико Търново.

Информация във файл
 
26.11.2020
Съобщение до допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция АПОФУС


Информация във файл
 
23.11.2020
Допълнен списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция АПОФУС


Информация във файл
 
19.11.2020
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция АПОФУС


Информация във файл
 
02.11.2020
Обява за провеждане на конкурс
ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за
назначаване на държавен служител 

Областен управител на област с административен център с адрес: гр. Велико
Търново, пл. „Център“ № 2, тел. 062/600 839, на основание чл. 10 a, ал. 1 и ал.
2 от Закона за държавния служител /ЗДСл/, във връзка с чл. 10,  ал. 1 и ал. 2 от същия закон, чл. 4, ал. 1,
чл. 13, ал. 1, чл. 14, чл. 33, т. 1 и чл. 34, ал.1 от Наредбата за провеждане
на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Заповед
№ РД-01-05-55/14.10.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново,

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността:

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ 

в дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление на собствеността“, направление „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ на Областна администрация - Велико Търново. 


Документи за изтегляне: 

1. Заявление за
участие в конкурс_Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС


2. Декларация по чл. 17_ал. 3_т. 1 от НПКМДС

Информация във файл
 
13.05.2020
Приложение №1 ОС АВик- инвестиционна програма

 Инвестиционна програма
 - 
 
13.05.2020
Проект за решение ОС АВиК


Информация във файл
 
13.05.2020
Покана за ОС на ВиК асоциация 2020,06
 

Информация във файл
 
30.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.18а, ал. 10 от АПК до ГАНЕВ ВТ“ ООД, гр. Габрово
Областен управител – Велико Търново съобщава на „ГАНЕВ ВТ“ ООД, гр. Габрово, заинтересовано лице по административна преписка с вх. № ОА04-7474/18.10.2019 г.

Информация във файл
 
13.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ до г-жа Веселинова на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК


Информация във файл
 
17.03.2020
Списък на общинските пътища на територията на област Велико Търново
 Списък на общинските пътища на територията на област Велико Търново

Информация във файл
 
13.03.2020
Заповед на ОУ за ограничаване на масовита мероприятия
На основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията, във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и Решение № 5/13.03.2020 г. на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус

Н А Р Е Ж Д А М

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново до 29.03.2020 г.:
1. Да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
2. Да се преустановят учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
3. Да се преустановят посещенията на Децата в детските ясли и детските градини.
4. Да се преустановят всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
5. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявалия.
7. Да се преустановят детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
II. Кметовете на общините включени в състава на област Велико Търново и ОД на МВР – Велико Търново да оказват пълно съдействие като създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.
Заповедта да се постави на информационното табло, разположено на 2 етаж срещу Звеното за административно обслужване на Областна администрация – Велико Търново /стая 201/, на входа на сградата и да се публикува на официалната интернет страница на Областен управител.
Настоящата заповед следва да се сведе до знанието на кметовете на общините разположени на територията на област Велико Търново и до директора на ОД на МВР – Велико Търново, за сведение и изпълнение.
Контрол по отношение изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/
Областен управител на
област Велико Търново

Информация във файл
 
11.03.2020
Протокол №1 от заседание от 13.02.2020г. на АВиК
 

Информация във файл
 
10.03.2020
Присъствен лист от Заседание на АВиК от 13-02-2020г
 

Информация във файл
 
09.03.2020
Заповед на ОУ за ограничаване на масовита мероприятия
 

Информация във файл
 
04.03.2020
РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти частна собственост за държ. нужда за изграждане на Технол. площадка на „ПуС Лозен“ и на обслужв. техн. инфраструктура Пътна връзка към технолог. площадки на „КС Лозен“, „ПуС Лозен“ и кранов възел"ПрС Нова Върб


Информация във файл
 
04.03.2020
Заявление П39 РМС № 116 20.02.2020
 

Информация във файл
 
02.03.2020
Обява на основание чл.34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС)-започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на пускова станция


Информация във файл
 
27.12.2019
Заповед № ОА04-9649/23.12.2019 г. за разрешаване изработването на специализиран подробен устройствен план (СПУП)


Информация във файл
 
23.12.2019
Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Дряново и Трявна
 
23.12.2019
Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Дряново и Трявна


Информация във файл
 
15.11.2019
Съобщение до Г-Н ЯНКОВ на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНКОВ, Във връзка с Ваше писмо подадено в Областна администрация- Велико Търново, с наш.вх. № ОА04-7334/14.10.2019Г., Ви съобщаваме, че е образувана преписка с Община Павликени. Изпратеното до Вас писмо с изх.№ ОА04-7436/17.10.2019г., на Областен управител на Област Велико Търново, е върнато на 11.11.2019г. в Областна администрация- Велико Търново с обратна разписка № ИД PS 5000 015S93 W, тъй като не е потърсено от Ваша страна. С оглед гореизложеното, Ви уведомяваме, че писмо изх.№ ОА04-7436/17.10.2019г. се счита за връчено след изтичането на 7 дни от датата на поставянето на настоящото съобщение. Можете да получите екземпляр от писмо изх.№ ОА 04-7436/17.10.2019г. на Областен управител на Област Велико Търново в деловодството на Областна администрация- Велико Търново / стая 201/.
 
25.10.2019
Одобрен подробен устройствен план
Подробен устройствен план, одобрен със Заповед № ОА04-7668/24.10.2019 г. на Областен управител на област Велико Търново като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Присъединяване на „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив“, намиращо се в ПИ 258014 по КВС, гр. Лясковец, м. Брода, област Велико Търново, към ЗРУ 20kV на п/с 110/20/10 kV „Горна Оряховица – Изток“, разположен на територията на общините Горна Оряховица и Лясковец, област Велико Търново.


РЕГИСТЪР на засегнатите имоти от парцеларния план на новото кабелно трасе на кабел 20кV
Lqskovec-El trase_PP_L1

Lqskovec-El trase_PP_L2

Lqskovec-El trase_PP_L3

Lqskovec-El trase_PP_L4
 
14.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.61, ал.3 от АПК до г-н ДИМИТРОВ
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.61, ал.3 от АПК
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,
Във връзка с Ваше писмо подадено в Областна администрация- Велико Търново, с наш.вх.№ ОА04-5088/25.07.2019г., Ви съобщаваме, че е образувана преписка с „ВиК ЙОВКОВЦИ“ ООД.
Изпратеното до Вас писмо с изх.№ ОА04-6621/17.09.2019г., на Областен управител на Област Велико Търново, е върнато на 09.10.2019г. в Областна администрация- Велико Търново с обратна разписка № ИД PS 5000 015S9F8, тъй като не е потърсено от Ваша страна.
С оглед гореизложеното, Ви уведомяваме, че писмо изх.№ ОА04-6621/17.09.2019г. се счита за връчено от датата на поставянето на настоящото съобщение.
Можете да получите екземпляр от писмо изх.№ ОА 04-6621/17.09.2019г. на Областен управител на Област Велико Търново в деловодството на Областна администрация- Велико Търново / стая 201/

Дата на поставяне на съобщението: 14.10.2019г.
 
03.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК до г-жа ЦЕНОВА
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.61, ал.3 от АПК
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦЕНОВА,
Във връзка с Ваше писмо подадено в Областна администрация- Велико Търново, с наш.вх.№ ОА04 - 5618/12.08.2019 г., Ви съобщаваме, че е образувана преписка с Община Горна Оряховица.
Изпратеното до Вас писмо с изх. № ОА04 - 6442/10.09.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново, е върнато на 03.10.2019г. в Областна администрация-Велико Търново с обратна разписка № ИД PS 5000 00ZE6J O, тъй като не е потърсено от Ваша страна.
С оглед гореизложеното, Ви уведомяваме, че писмо изх. № ОА04-6442/10.09.2019 г. се счита за връчено от датата на поставянето на настоящото съобщение.
Можете да получите екземпляр от писмо изх. № ОА04-6442/10.09.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново в деловодството на Областна администрация- Велико Търново / стая 201/

Дата на поставяне на съобщението: 03.10.2019г.
 
17.06.2019
Покана за представяне на предложения за инвеститорски контрол
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Изх. № ОА04-401014.06.2019 г. ДОВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦАУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,Каня Ви да представите оферта за осъществяване на инвеститорски контрол, по смисъла на Закона за водите, на обект възложен по обществена поръчка с предмет: Етап Іа Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64 /НК2/ ÷ 0+555.81 /КК3/ км., представляващ подобект на етап І Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км. /Каменен мост/ с дължина 1350 м, включен в ІV участък 200м. преди Владишки мост – каменния мост на път ІІІ-514 Горна Оряховица – Арбанаси – Велико Търново /църква Св. 40 мъченици/ до мост на път І-5 Русе – Велико Търново – Габрово при ул. Цар Иван Асен ІІ по течението на реката“, който е част от Обект 1 Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на гр. Велико Търново.С проекта за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката и сключения договор с изпълнителя, можете да се запознаете на интернет страницата на Областен управител Велико Търново, в раздел Експерта информира, Обществени поръчки - профила на купувача от  досието на обществената поръчка, както следва: http://www.vt.government.bg/index.php?page=6#group13.С цел осъществяване на контрол по изпълнение на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, от наша страна ще бъде сключен и договор за осъществяване на авторски надзор.Максималният финансов ресурс за осъществяване на инвеститорски контрол на обект: Етап Іа Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64 /НК2/ ÷ 0+555.81 /КК3/ км. възлиза на 3859,64 /три хиляди осемстотин петдесет и девет лева и 64 ст./, без включен ДДС.Офертите си можете да представите в срок от три работни дни, считано от датата на обявяване на сайта на Областен управител, в Областна администрация, с адрес: гр. Велико Търново, пл. Център № 2, в Звеното за административно обслужване /стая 201/ или на имейла на администрацията governor@velikotarnovo.government.bg. Ако изпращате офертата си на имейла на администрацията, е необходимо същата да е сканирана и да съдържа подпис и печат на лицето, представляващо Вашата фирма. Работното време на Звеното за административно обслужване е всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч.ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/Областен управител наобласт Велико Търново
 
18.04.2019
Заповед за определяне спечелил търга с тайно наддаване за продажба на имот частна държавна собственост, находящ се в гр. Свищов
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВОЗАПОВЕД№ ОА04-2562В. Търново, 18.04.2019 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка със Заповед № OA04-1358/27.02.2019 г. и Протокол от 11.04.2019 г. за проведен търг с тайно наддаване,НАРЕЖДАМ:Определям „АНИ-62“ ЕООД, с ЕИК 202186192, със седалище гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Трети март“ № 19, ет. 2, ап. 3, управлявано от Иван Ангелов Цвятков с постоянен адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Трети март“ № 19, ет. 2, ап. 3, за КУПУВАЧ на недвижим имот - частна държавна собственост, описан в АДС № 4708/27.07.2017 г., находящ се в гр. Свищов, общ. Свищов, , ул. „Дунав“ № 8, а именно:Недвижим имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 65766.702.461 по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Свищов, с площ 150 кв.м, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“, заедно с построената в него сграда с идентификатор 65766.702.461.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свищов, със застроена площ 117 кв.м, брой етажи: 2, предназначение: „Друг вид сграда за обитаване“, при граници: поземлени имоти с идентификатори 65766.702.9621; 65766.702.463; 65766.702.462.1. Цената на имота е в размер на 9 999.90 лв. /девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет стотинки/, която по смисъла на чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност представлява освободена доставка, след приспадане на внесения депозит на стойност 970.10 лв. /деветстотин седемдесет лева и десет стотинки/, платен при „Уникредит Булбанк“ АД, разликата, равняваща се на 9 029.80 лв. /девет хиляди и двадесет и девет лева и осемдесет стотинки/, следва да бъде внесена от купувача по сметка на Областен управител на област Велико Търново: IBAN: BG26UNCR75273141156401, BIC UNCRBGSF при “УниКредит Булбанк” АД- клон Велико Търново.2. Купувачът дължи режийни разноски в размер на 2 % върху стойността на имота, равняващи се на 200.00 лв. /двеста лева/, както и 20 % ДДС върху тях – 40 лв. /четиридесет лева/, платими по сметка на Областен управител - IBAN: BG26UNCR75273141156401, BIC UNCRBGSF при “УниКредит Булбанк” АД- клон В. Търново.3. Купувачът следва да внесе местен данък – 2.5 % от продажната цена на имота, равняващ се на 250 лв. /двеста и петдесет лева/, по сметка на Отдел “Местни данъци и такси” при община Свищов.Посочените суми следва да бъдат внесени от купувача в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Платежните документи следва да се представят в Дирекция АКРРДС на Областна администрация – Велико Търново за сключване на договор за покупко - продажба. При неспазване на срока, на основание чл. 50, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, депозитът на спечелилия участник се задържа.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от връчването й чрез Областен управител пред Административен съд –Велико Търново.Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заповедта да се съобщи на участниците в търга по реда на Адмнистративнопроцесуалния кодекс и на основание чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, същата да се обяви на интернет страницата и на таблото за съобщения в Областна администрация – Велико Търново.ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/Областен управител наобласт Велико Търново  
 
27.03.2019
СПИСЪК на свободните имоти частна държавна собственост за продажба, с данъчна оценка до 10 000 лв. и с предоставени права за управление на Областен управител на област Велико Търново
УТВЪРЖДАВАМ: /п/ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВАОбластен управител на област Велико ТърновоСПИСЪК на свободните имоти частна държавна собственост за продажба, с данъчна оценка до 10 000 лв. и с предоставени права за управление на Областен управител на област Велико Търново№ по редВид и описание на имотаМестонахождение на имотаАкт за държавна собственост1Поземлен имот с идентификатор 65766.701.437 по КК и КР на гр. Свищов, с площ от 497 кв. м. и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Свищов, общ. Свищов,обл. Велико Търново,ул. „Христо Смирненски“ № 154529/13.05.2015 г.2Незастроен терен с площ от 89 кв. м., съставляващ имот № 303014 по КВС на гр. Дебелец, с начин на трайно ползване – машинна промишленост.гр. Дебелец, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново,извън регулация4225/01.04.2013 г.3Поземлен имот с идентификатор 43253.35.136 по КК и КР на с. Леденик, общ. Велико Търново, с площ от 2703 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за къмпинг, мотел. с. Леденик, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново,местност „Корийски дол“5006/13.12.2018 г.4Поземлен имот с идентификатор 52177.73.140 по КК и КР на с. Ново село, общ. Велико Търново, с площ от 7492 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя.с. Ново село, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново,местност „Мурговец“5034/14.02.2019 г.  
 
19.03.2019
Заповед ОА04-1790/19.03.2019 г. на Областен управител на област Велико Търново за определяне купувач на недвижим имот частна държавна собственост, находящ се в гр. Елена


Информация във файл
 
27.01.2019
73-ти Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“
Областна администрация Враца стартира подготовката и организацията на най-мащабната и родолюбива инициатива в Европа – ежегодния Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“, 2019 г. Тази година се навършват 143 години от героичния подвиг на българския поет, революционер и национален герой Христо Ботев и неговите четници и за 73-ти път ще се преклоним пред трагичната им саможертва, вървейки по техните стъпки от слизането на Козлодуйския бряг до историческия връх Околчица.Всеки желаещ да се включи в похода и да извърви пътя на героичността и славата може да го направи, като изпрати в срок до 30.04.2019 г. заявка на електронна поща: obl-vr@vratsa.govеrnment.bg, или на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ №1, Областна администрация Враца.https://vratsa.bg/bg/pages/nacionalen-turisticheski-pohod-po-patya-na-botevata-cheta.html
 
08.06.2018
ЗАПОВЕД № ОА04-3569/08.06.2018 г. за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП)
ЗАПОВЕД№  OA04-3569В. Търново, 08.06.2018 г.На основание чл. 124а, ал. 3, във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), постъпило писмено заявление за разрешаване изработване на комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ от „АРМАКО“ АД, чрез Галина (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД) Василева-Петрова (пълномощно рег. № 11767/2.10.2017 г. на нотариус Пиринка Петрова – РС София) с вх. № ОА04-8983/01.12.2017 г., техническо задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ от „АРМАКО“ АД, предварителен договор за присъединяване на обект № ПРД-ПТ-20-228/12.10.2017 г., писмо с изх. № 4380/02.02.2018 г. на РИОСВ Велико Търново, с което са определени приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, решение № 713 от протокол № 42/26.04.2018 г. на Общински съвет – Горна Оряховица, съгласувателно писмо изх. № М-54#1/04.04.2018 г. на Община Лясковец, съгласувателно писмо изх. № ЦУ-ПМО-1322#3/13.03.2018 г. на „ЕСО“ ЕАД гр. София, съгласувателно писмо изх. № ЖИ-2058/26.01.2018 г. на ДП „НК Железопътна инфраструктура“ и протокол от 08.01.2018 г. на АПИ – Областно пътно управление гр. Велико Търново                           РАЗРЕШАВАМна „АРМАКО“ АД, гр. София, представлявано от Радослав (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД) Александров – Изпълнителен директор, да изработи комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ – Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) и инвестиционен проект за обект: Присъединяване на „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив“, намиращо се в ПИ 258014 по КВС на гр. Лясковец, м. Брода, обл. Велико Търново, към ЗРУ 20кV на п/ст 110/20/10кV „Горна Оряховица – Изток“ И  ОДОБРЯВАМтехническото задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ от „АРМАКО“ АД за изработване на комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ – ПУП – ПП и инвестиционен проект за обект: Присъединяване на „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив“, намиращо се в ПИ 258014 по КВС на гр. Лясковец, м. Брода, обл. Велико Търново, към ЗРУ 20кV на п/ст 110/20/10кV „Горна Оряховица – Изток“, приложение към настоящата заповед.Обектът е разположен в землищата на гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец.Комплексният проект за инвестиционна инициатива да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и техническото задание, приложение към настоящата заповед.Преди внасяне на комплексния проект за инвестиционна инициатива за одобряване от Областен управител на област Велико Търново да се извършат процедурите по реда на чл. 128, ал. 1, 2 и 6 от ЗУТ.Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Велико Търново и да се изпрати на Община Горна Оряховица и Община Лясковец за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.Приложение: техническото задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ за изработване на комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ – ПУП – ПП и инвестиционен проект.ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА (П)Областен управител на област Велико Търново
 
01.08.2017
Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на община Свищов


Информация във файл
 
16.06.2017
ЗАПОВЕД № ОА04-4787/16.06.2017 г. за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП)
ЗАПОВЕД№  ОА04-4787В. Търново, 16.06.2017 г.На основание чл. 124а, ал. 3, във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), постъпило писмено заявление от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, чрез „РАП Системс България“ ООД(пълномощно № БТГ-92-01-50/27.03.2017 г., рег. № 10265/27.03.2017 г. на нотариус Румен Димитров – РС София) с вх.№ ОА04-4517/08.06.2017 г., техническо задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, решение № ВТ-28-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмо с изх. № 1422/12.05.2017 г. на РИОСВ – В. Търново, с които са определени приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и съгласувателно становище изх. № 93-НН-313/26.05.2017 г. на Министерство на културатаРАЗРЕШАВАМ на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, представлявано от Георги Кирилов Гегов – Изпълнителен директор, да изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Преносен газопровод за град Свищов“И  ОДОБРЯВАМтехническото задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД за изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Преносен газопровод за град Свищов“, приложение към настоящата заповед.Обектът е разположен в землищата на с. Горна Липница, с. Батак, с. Сломер и с. Караисен, община Павликени, с. Горна Студена, с. Овча могила, с. Козловец, с. Българско Сливово, с. Царевец и гр. Свищов, община Свищов.Проектът за ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и техническото задание, приложение към настоящата заповед.Преди внасяне на проекта за ПУП-ПП за одобряване от Областен управител на област Велико Търново да се извършат процедурите по реда на чл. 128, ал. 1, 2 и 6 от ЗУТ.Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Велико Търново и да се изпрати на Община Павликени и Община Свищов за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.Приложение: техническо задание за изработване на ПУП-ПП по чл. 125 от ЗУТ.ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА  (П)Областен управител на област Велико Търново 
 
01.01.2017
Стартира обезщетение за отчуждени имоти за строителство на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково
Областен управител на област Велико Търново уведомява собствениците, подлежащи на обезщетение за отчуждените им имоти с РМС № 814/ 21.12.2013г. за строителството на Обект: Път ІІ-55 Велико Търново – Гурково в участъка от към 11+ 700 км. до към 31+561.10 км, че на основание чл.39а от ЗДС, средствата са преведени от Агенция пътна инфраструктура по сметка на Областен управител. Заявление с необходимите документи за комплектоване на преписки за обезщетение се подават пред Областен управител.Заявление с необходимите документи за комплектоване на преписки за обезщетение за отчуждени имоти за строителството на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково
 
14.03.2016
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица


Информация във файл
 
18.02.2015
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Елена и Златарица
Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия.В шестмесечен срок от получаването на поканата, собственикът който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.Когато собственикът не подаде декларация в срока, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за промяна на предназначението на имотите като горска територия. В предложението се описват размера на имотите, вида и произхода на гората и се прилага скица на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, и таксационна характеристика.Заповедта на министъра на земеделието и храните се изпраща на собственика, на съответната регионална дирекция по горите, както и на съответната служба по геодезия` картография и кадастър – за отразяване на промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри, или на общинската служба по земеделие – за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.Приложеният Списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП Държавно горско стопанство “Елена” е предоставен от “Агролеспроект” ЕООД, гр. София.

Информация във файл
 
03.04.2014
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Велико Търново, Полски Тръмбеш, Павликени, Сухиндол


Информация във файл
 
..Информация във файл
 
..Информация във файл
 
..Информация във файл
 
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 
информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: