начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Нормативни актове, свързани с дейността на областния управител
» АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Доклад
За дейността на областна администрация
Велико търново през 2003 г.


Download
Текста на доклада в
MS Word формат
strategia_obl_VT.doc doklad_2003.doc

І. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА, КООРДИНИРАНЕТО НА РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НА ТЕХНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ИМ С МЕСТНАТА ВЛАСТ.

Утвърден е принципа на съвместна работа и координация между органите на изпълнителната власт и на техните администрации. Създадени са редица постоянни междуведомствени комисии, чиято работа до голяма степен е свързана с координиране на дейността им, особено при постигане на общи цели. При възникване на проблем, който изисква компетентната намеса и действия на няколко органа на изпълнителната власт, Областен управител е създавал междуведомствени комисии със своя заповед или е свиквал работни срещи. На тях са обсъждани проблемите, възможностите и мерките, които трябва да бъдат предприети за разрешаването им, а така също и съответния орган, компетентен да предприеме действията.

Във връзка с възникването на масови епизоотични и епидемични заболявания, своевременно са набелязвани необходимите мерки и уведомявани компетентните органи, за предприемането им. Извършвани са междуведомствени проверки за изпълнението на дадените предписания и предприетите действия.

Осъществява се пълноценно взаимодействие с местната власт, особено при съвместни дейности. Например по време на подготовката и произвеждането на местните избори за общински съветници, кметове на общини и на кметства се проведоха редица работни срещи. Такива бяха реализирани с участието на временно изпълняващите длъжността кмет на общините в областта, Директора на РДВР - Велико Търново, Директора на "Гражданска защита" - В. Търново. Всички материали, както и решенията на ЦИКМИ, своевременно бяха предоставени на общинските администрации и общинските избирателни комисии, с които се осъществяваше постоянна връзка.

Областна администрация извършва провеждането на държавната политика в областта на заетостта и безработицата чрез изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ и чрез непрекъснато взаимодействие и координация с поделенията на Агенцията по заетостта. В изпълнение на чл.9 от ЗНЗ и съгласно чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети за регионално развитие и с решение на Областния съвет за регионално развитие, през месец Април 2002 г. към Областния съвет за регионално развитие се създаде Постоянна комисия по заетостта. В състава на комисията са включени представители на областна администрация, дирекциите "Бюра по труда", общините от областта, представители на работодателите и синдикатите, на браншови организации, НПО, други регионални институции, работещи по проблемите на заетостта и безработицата.

От създаването си през месец Април 2002 г. до сега Комисията е провела общо 12 заседания.

През 2003 г. Комисията по заетост е провела общо 5 заседания за:

Съгласуване на държавния план-прием за средните професионални и общи училища в областта (съгласно чл.25 ал.4 от Закона за професионално образование и обучение); Дейности по подготовка, координация и изпълнение на програмите, утвърдени от МТСП -Изпълнение на цялостния процес по процедурата на Националната програма от социални помощи към заетост на територията на областта; Предложения и изпълнение на програмата "Опазване на реколта 2003" и разпределение на квотата за областта, както и наблюдение на изпълнението на пограмата; Изпълнение на Националната програма "Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация"; Изпълнение на програмата "Опазване на българската гора"; Съгласуване на курсове за преквалификация и повишаване на квалификацията на безработни лица, провеждани от Дирекциите "Бюра по труда".

При провеждане на националната политика за намаляване на безработицата и повишаване на заетостта на областно ниво в Областна администрация през 2003 г. бяха проведени редица информационни семинари и работни срещи за представяне на възможностите на различни програми и проекти с участието на експерти от МТСП и Агенцията по заетостта, регионални структури от областта, представители на общините, НПО и други като:

Представяне на подготвителен проект на ФАР 2002 "Насърчаване на младежката заетост", Реализиране на анкетата по подготвителния проект за установяване на основните проблеми на младежката заетост и формулирането на конкретни мерки и действия за преодоляването им;

Представяне на Проектите ФАР ИСС "Инициативи на пазара на труда" и "Социална интеграция"- за участие бяха поканени представители на общините, училища, ВУЗ, НПО, обучителни организации;

Представяне на условията на Социално инвестиционния фонд;
При организирането на тези информационни срещи областна администрация се стреми да покани за участие максимален брой потенциални бенефициенти и заинтересовани страни.

По Закона за социално подпомагане.

Проведена бе работна среща с кметовете на общини и населени места от областта на 14 януари 2003 г., представители на общинските служби за социално подпомагане и регионалната служба, за представяне на влезлите в сила изменения на Закона за социално подпомагане и произтичащите от него изменения;

Участие в комисиите за осъществяване на разделянето в социалните заведения и изготвяне на разделителните протоколи за имуществото в тях;

Съдействие на Агенцията за чуждестранна помощ в разпределянето на храни, дрехи и други в социалните домове от областта.

Отразяване в медиите:

Своевременно са представяни в медиите всички програми и инициативи на МТСП за намаляване на безработицата и повишаване на заетостта и по-точно ролята и дейността на Областния Управител и неговата администрация в този процес; Ежемесечно информиране на населението на областта за състоянието на безработицата и предприеманите активни мерки на пазара на труда за намаляването й, в това число използваните финансови средства за насърчаване на работодателите за назначаване на безработни лица.

НАПРАВЛЕНИЕ "ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

В това направление Областна администрация работи за реализиране на Националната програма за управление на дейностите по управление на отпадъците и по координация на дейностите на общините от областта по спазването на всички специфични закони, свързани с опазване на околната среда. Областна администрация осъществява подкрепа и съдействие за реализирането на общински проекти за чиста околна среда чрез изготвяне на становища, мотивирани предложения и подкрепа на такива проекти на различни институционални нива за финансиране.

Ето и някои от конкретните дейности:

Реализирани бяха работни срещи по инициатива на Областния Управител за общините В. Търново, Г. Оряховица и Лясковец за обсъждане на общите необходими действия за проектиране и изграждане на Регионално депо за отпадъци за трите общини и възможностите за неговото представяне за финансиране по програма ИСПА;

Организирана бе работна среща в Дирекция "Управление на отпадъците" в МОСВ за възможностите за изграждане на регионално депо за отпадъци;

Проведен бе експертен съвет за СОЗ на язовир "Йовковци", чието реализиране предстои;

Участие във всички информационни семинари, организирани от МОСВ чрез РИОСВ за областта и страната;

Изпратена бе информация до всички училища в областта за възможността за кандидатстване по проект "Партньорство за чиста околна среда" на МОСВ;

Участие в инициативата на МОСВ "България -ДА";

Участие в дейностите по време на Седмицата на мобилността;

Участие в разработването на Регионална стратегия за екотуризъм за 10-ти екорегион, в който попада областта;

НАПРАВЛЕНИЕ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

В това направление Областна администрация събира информация за процеса на здравно осигуряване на населението на областта, състоянието на здравните заведения, осигуреността на гражданите със здравни услуги, поддържа контакти с представителите на лекарските съюзи и провежда работни срещи по своя и тяхна инициатива.

Работна среща с директорите на областните диспансери и представители на РЦЗ и РЗОК във връзка с приетите стандарти за заплащане на здравни услуги в диспансерите през 2003 г с Решение на МС №612/12.09.02 г.

Инициирана бе и бе преведена работна среща на Областния Управител и представители на лекарския съюз, РЗОК, РЦЗ и общините по въпросите на здравното осигуряване и подписването на новия рамков договор за 2004 г.

НАПРАВЛЕНИЕ КУЛТУРА

В областна администрация бе проведена Информационна среща -представяне на Националната програма на Министерството на културата "Нова духовна среда";

Провеждане на редица срещи с МК по проблемите на църквата "Св. 40 мъченици"- нейното укрепване и реставриране;

Областна администрация оказа съдействие и координация за събирането на информация за културните събития на територията на всички общини от областта (Културни календари 2003г.), която информация бе предоставена на Министерството на икономиката за изготвяне на културни и туристически материали за посолствата на страната ни.

Сътрудничество с Неправителствените организации

И през 2003 г. продължи сътрудничеството на Областна администрация и неправителствения сектор в областта.

Представители на НПО бях постоянен партньори на администрацията при всички семинари, информационни и работни срещи с експерти и представители на Министерства и агенции, за по-ефективно сътрудничество при осъществяване на приоритетите на областта както и местните и регионални власти така и от гражданското общество в областта.

На база на вече създаденото сътрудничество чрез провеждане ежегодно на среща с НПО от областта, продължиха подкрепата и съдействието на Областна администрация при кандидатстването на НПО по различни донорски програми. Общо 22 подкрепителни писма и препоръки е предоставила Областна администрация на кандидатстващите организации.

ІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕСТНИ ИНТЕРЕСИ, РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗЪПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНИ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.

В област Велико Търново има разработени Областен план за регионално развитие 2000-2006 и Областна стратегия за устойчиво регионално развитие. Формулираните в тях стратегически и приоритетни цели се изпълняват в общините и цялата област чрез различни проекти, свързани с техническата и социална инфраструктура, развитие на селското стопанство и туризма, международно сътрудничество и работа за повишаване на конкурентоспособността на областната икономика.

ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

През 2003 продължи своята работа Областният съвет за регионално развитие, На свое заседание през месец декември пред обновения състав на Областния съвет за регионално развитие (в резултат на проведените местни избори през месец октомври) бяха представени разработените през 2000 година и изпълнявани и сега програмни документи за областта - Областен план за регионално развитие за периода 2000-2006 г. и Областна стратегия за устойчиво регионално развитие, разработена по пилотен проект на ПРООН "Възможности 21 век" от екип на Националния център за регионално развитие - гр. София.

На членовете на съвета бяха предоставени копия от тези програмни документи. Бяха представените и набелязаните в тях приоритетни цели за развитието на областта, а така също и проектите на общините, вписани в Областния план.

На това заседание бе представена информация за възможностите на Програма САПАРД за финансиране изграждането на междуселищна инфраструктура, а така също и условията за кандидатстване пред Социално инвестиционния фонд на МТСП.

На заседанието на Областния съвет бяха разгледани и приети за вписване в Областния план проекти на общините Горна Оряховица и Сухиндол, а така също бяха съгласувани предложенията на общините за Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа за 2004 г.

Областна администрация и през 2003 г. продължи да подготвя становища и подкрепителни писма за проекти на общините пред МОСВ, МТСП, Социално инвестицонния фонд, ПУДООС и други.

През 2003 г. по инициативи на Областният Управител продължиха срещите с представители на различни сектори от бизнеса в областта.

Бе проведена среща с бизнесмени за коментиране ефекта и ползата от намаляването на ставката на данък печалба с 4 пункта.

Продължи доброто сътрудничество между администрацията и различните браншови организации. За нуждите на бизнеса администрацията предоставяше условия за провеждане на техни заседания и работни срещи, като участието в тези срещи на експерти от областна администрация осигуряваше гаранция за информирането на изпълнителната власт за проблемите и въпросите поставяни на тези срещи.

Продължи участието на представител на Областна администрация в Ръководния комитет по Програмата ФАР ТГС.

Заседания на Комисията за икономическо и социално сближаване на Северен централен планов район не са провеждани през 2003 г.

ТУРИЗЪМ

Областна администрация-Велико Търново разработи и предложи за финансиране 2 проектопредложения по Програма PHARE BG 01.0203 "Развитие на българския културен туризъм" - проект "Създаване и промоция на културен маршрут "По пътя на легендите за средновековните манастири" на стойност 207 402 евро и "Представяне на църквите и сградите в "Новия град" на Царевград Търнов" на стойност 350 000 евро. Бяха проведени редица срещи с партньорите и заинтересовани страни по проектите.

През септември и октомври 2003 г. Областна администрация-Велико Търново участва в разработването на Регионален план за действие в екотуризма съвместно с Областите Габрово и Ловеч и още над 80 представители на заинтересованите страни. На поредица от срещи бяха направени преглед и оценка на съществуващите в региона ресурси и възможности за развитие на екотуризма, бяха определени необходимите приоритетни действия и бе съставен Регионален план за действие. Създаването на регионалния план е част от процеса на разработване на петгодишния Национален план за развитие на екотуризма и Националната стратегия за развитие на екотуризма.

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

Областна администрация-Велико Търново оказа съдействие на Министерство на младежта и спорта при представяне на проекта "От А до Я за Европа и младежта" във Велико Търново на 15.10.2003 г.

Областна администрация беше домакин на срещи с младежи от различни европейски страни участници в младежки обмени по Програма "Младеж" в област Велико Търново.

Областният управител участва в редица срещи като член на Организационния комитет по провеждането на Световното първенство по състезателно катерене за девойки и младежи във Велико Търново през септември 2003 г.

Областна администрация се присъедини към инициативата на Министерство на младежта и спорта за отбелязване на Европейската седмица на младежта 29 септември-3 октомври "Младежта в действие". В рамките на седмицата беше организиран ден на отворените врати в Областна администрация за ученици от Велико Търново и беше проведена опознавателна среща на Областния управител с представители на детски и младежки неправителствени организации от област Велико Търново.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ТРАНСПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ, УСЛОВИЯ НА ТРУД

По отношение на провеждане на държавната политика в областта, координирането на работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт:

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Във връзка с координирането на работата на Регионалните структури на Националните служби към Министерство на земеделието и горите с цел обсъждане и решаване на проблеми в селското стопанство на 28.02.2003г. по инициатива на г-н Красимир Генчев областен управител на област В. Търново бе създаден Областен експертен съвет по проблемите в селското стопанство. Председател на съвета е областен управител на област В. Търново. Членове на съвета са представители на всички регионални структури на Националните служби към Министерство на земеделието и горите, като в последните заседание на съвета бяха включени и сдружения и асоциации на земеделски производители които извършват дейност на територията на област В. Търново. През 2003г. са проведени осем заседания на Областен експертен съвет по проблемите в селското стопанство на които бяха разгледани текущи проблеми в селското стопанство поставени на дневен ред от членовете на съвета. Вземани бяха решения за организиране на семинари работни срещи по конкретни проблеми както и беше изнасяна информация чрез медиите относно промени в нормативната уредба, срокове за регистрация и др. касаещи работата на земеделските производители.

Освен дейността на съвета в Областна администрация са постъпили и обработени съгласно правомощията на областен управител 27бр. преписки в направление селско стопанство.

ТРАНСПОРТ

Във връзка с осъществяване на правомощията на Областен управител относно утвърждаването на областната транспортна схема със заповед на Областен управител съгласно разпоредбата на чл.11, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, беше сформирана Комисия за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания от Областната транспортна схема. През 2003г. Комисията проведе три заседания на които бяха разгледани предложения от кметовете на общини за промяна в Областната транспортна схема. Освен работата на комисията в Областна администрация постъпиха и бяха обработени 46бр. преписки в направление транспорт.

Във връзка с осъществяването на държавната политика по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на територията на Великотърновска област:

Областния съвет по условия на труд е постоянен орган, създаден на основание чл.43, (1) от ЗЗБУТ за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на държавната политика по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на територията на Великотърновска област. През 2003г. беше проведено едно заседание на Областния съвет по условия на труд - В. Търново на което беше актуализиран състава като беше избран секретар, секретариат и заместник председатели и беше представен отчета за дейността на ДОИТ - В. Търново за 2002г.

През 2003г. беше проведено по програма ФАР-АКСЕС кореспондентско обучение по политиката, законодателството и практиката на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Участие в обучението взеха за членовете на Областния и общинските съвети по условия на труд.

НАПРАВЛЕНИЕ ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ

Във връзка с осъществяване на координация между държавните и местни структури и неправителствените организации с цел формиране и реализиране на националната политика по отношение на етническите и демографски въпроси в областна администрация В. Търново през 2000г.е учреден Областен съвет по етнически и демографски въпроси. Членове на съвета са представители на областна администрация на държавните, местните и неправителствените организации на територията на Област В. Търново. Изготвена е план програма във връзка с изпълнението на рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество на област В. Търново за периода 2001-2005г.

Координацията в направление ОБРАЗОВАНИЕ се осъществява, чрез служебна кореспонденция и размяна на становища съгласно предвидените в нормативната уредба правомощия.

ІІІ. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

Защитата и опазването на държавната собственост се свързва най-вече с добре изградена информационна система за държавните имоти, отчитайки факта, че близо 60% от входящите преписки през 2003 г. в областната администрация са за направление "Държавна собственост". В тази връзка още през 1999 год. е внедрена електронна програма за съставяне на АДС. Тя дава възможност за бързо търсене на даден имот по различни параметри, които са задължителни при актосъставянето, а така също и за изготвяне на различни видове справки. През 2003 година се приключи и с изграждането на електронен архив за всички съставени АДС на територията на областта след 1945 г. По този начин се осигури бързина при работата по старо съставени и ново съставени АДС и образуваните досиета към тях. Гарантира се и чрез работата на "едно гише" точно и в срок извършване на административни услуги на граждани и юридически лица, касаещи държавната собственост, които като видове, относно правомощията на Областен управител за близо 50 броя. Изградена е и интернет страница на областна администрация В.Търново, която е синхронизирана с "едно гише", като за всички административни услуги може да се получи информация и да се ползват типови образци на заявления.

През 2003 год. започна внедряването на програма за документооборота "МИКСИ М 2000" и през 2004 г. към нея ще се прикачи модул "АДС", включващ, както програмата за съставяне на АДС, така и изградения електронен архив на всички АДС.

ІV. СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОННОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ:

В случаи когато се касае за предприемане на превантивни мерки за избягване на неблагоприятни събития ( напр. предотвратяване възникването на пожари през периода на жътва ), своевременно се предприемат действия за информиране на другите контролиращи и изпълнителни органи на територията на областта.

Осъществява се и последващ контрол относно спазването на законовите изисквания и предприетите действия.

При констатирани конкретни нарушения от други органи, незабавно са предприемани действия за привеждане на действителното положение в съответствие със законовото. Изисквана е допълнително информация, проследявана е дейността на задължените субекти за изпълнение на административните актове.

През 2003г. в Областна администрация - направление "КАК" е постъпило писмо от Директора на Дирекция "Икономическа политика" при Министерски съвет, относно констатирано неизпълнение на задълженията на органите на местното самоуправление и местната администрация по чл.56а от Правилника за прилагане на закона за концесиите. Във връзка с това с цел повишаване на нормативната дисциплина и поддържане актуалното състояние на Националния концесионен регистър е изискана информация за изпълнението на задълженията на общините, произтичащи от горецитирания нормативен акт.

Следва да се отчете, че изключително рядко се констатират нарушения на законността на територията на областта, задължените по различните нормативни актове субекти, като цяло, осъществяват дейността си в изпълнение и в рамките на закона, а Областен управител своевременно и цялостно осъществява контрол.

V. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Като цяло броят на приетите от общинските съвети в областта решения се е увеличил ( за сравнение през 2002г. са приети общо 1340 бр. решения, а през 2003г. - 1725 бр.). Голям е процентът на тези решения, с които се извършват разпоредителни действия с общински имоти. Причина за това би могло да бъде по-доброто познаване на нормативната уредба, както и придобития опит от общинските съвети, като се има предвид това, че 2003г. е годината, в края на която изтече един мандат на общинските съвети.

Увеличил се е броя на решенията, спрямо които Областния управител е упражнил своите правомощия по чл.32, ал2 от Закона за администрацията, но като процентно съотношение в сравнение с 2002г. се запазва.

Такова е положението и по отношение на упражнения контрол за законосъобразност върху актовете на кметовете на общини. ( за информация през 2002г. е отменена една заповед на кмет на община, а през 2003г. две)
Предвид на горното може да се каже, че се наблюдава сравнително добро познаване на нормативната уредба, а в резултат на това и прилагането й не е свързано с някакви съществени нарушения, от страна на органите на местното самоуправление и местната администрация.

При констатирани нарушения или неточности, съответните общински съвети и общински администрации, в лицето на кмета, са били уведомявани, изисквана е допълнителна информация и е проследявано привеждането в съответствие със законовите изисквания. ( за информация - изготвени и изпратени от нас са 42 бр. писмата с такъв характер) За по - ефикасното упражняване на правомощията на Областния управител в тази насока е необходимо в Закона за местното самоуправление и местната администрация да бъдат предвидени административно - наказателни разпоредби, които да скрепят със санкция, неизпълнението на задълженията по него. Липсата на такава обуславя злоупотреба с положение от страна на органите на местното самоуправление и местната администрация. ( напр. неизпращането в срок на приетите решения, наредби и материалите, послужили за приемането им, не е скрепено със санкция, това от своя страна е предпоставка за забавяне на изпращането им, с цел изпълнение на решенията, преди осъществяване на контрола за законосъобразност от Областния управител или изпращане на протокол, от който липсват реквизити - напр. липсват данни за кворум и брой гласували, или материалите послужили за приемане на решенията) Това създава затруднения при осъществяване на контрола за законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, тъй като без тази информация той не би могъл да се осъществи реално.

Освен мерките и действията, които са предприети по отношение на органите на местното самоуправление и местната администрация, още през 2002г. са приети вътрешни правила, относно сроковете за движение на постъпилите протоколи от общинските съвети, с цел своевременно осъществяване на контрола и подобряване на организацията на работа. Същите се спазват и към настоящия момент и са се утвърдили като успешни.

Също така беше организирана работна среща с новоизбраните кметове на общини и председатели на общинските съвети в област Велико Търново. На нея те бяха запознати с контролните правомощия на Областния управител, с органите в които участват съвместно и с техните функции и дейности, бе обърнато внимание на най - често допускани пропуски, както и на предвидените в чл.31, ал.2 от Закона за администрацията и чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация задължения.

От постъпилите сигнали, жалби и молби в направление "КАК" за 2003г., може да се направи извод, че гражданите и другите субекти на правото разчитат на авторитета на Областен управител, като институция, осъществяваща контрол за законосъобразност и отправят към него въпроси, които често са от компетентността на други органи. Същите своевременно са препращани на компетентните органи, като винаги се е изисквала обратна информация за извършените проверки, направените констатации и предприетите действия. В същото време не може да се споделят такива твърдения, като това, че гражданите се боят от административните органи и рядко ги сезират. Наблюдава се активност от страна на гражданите и същите често търсят защита на законните си права и интереси и по административен път.

VІ. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ:

Също се спазва принципа на съвместна работа и координация, макар, че с изграждането на нови структурни звена на изпълнителната власт по места до голяма степен тази координация се осъществява централно. Тези структури дават компетентни становища и оказват съдействие по въпроси, с които е сезиран Областен управител.

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОТБРАНИТЕЛНО - МОБИЛИЗАЦИОННАТА ПОДГОТОВКА НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЗАЩИТАТА МУ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И СПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВАНИЯ РЕД.

За постигането на основната си цел: Повишаване готовността на органите за ръководство и способността им за участие в изпълнението на процедурите за управление в условията на кризи, осигуряване на Въоръжените сили, Националната икономика с необходимите материални и човешки ресурси, създаване на условия за функциониране на Националното стопанство при военнополитическа криза, военен конфликт и всестранно осигуряване отбраната на страната, в дейността си през 2003 год. направлението "ОМП" се ръководеше от изискванията на: "Закона за администрацията", "Закона за отбраната и Въоръжените сили на РБ" , "Устройствения правилник на Областната администрация", "Правилник за състава и функциите на Съветите по сигурност в областите и общините". ПМС № 212 / 1993 год., № 351 / 1997 год. и № 352 / 1997 год. "Директивата за привеждане на централната и териториалната администрация, организациите и държавните предприятия в готовност за работа във военно време", Указания и разпореждания на Дирекцията "Отбранително планиране и програмиране" към Министерството на отбраната гр. София.

Основни мероприятия проведени от направление "ОМП"
за изпълнението на поставените задачи през 2003 год.

Съгласно чл.52 на "ЗОВС на РБ" и със Заповед № РД-04-793/06.11.2002 год. на Областния управител бе сформиран Областен съвет по сигурност, състава на който бе актуализиран със заповед № РД -04 -827 /25.09.2003 год. в който влизат 11 длъжностни лица от различни ведомства, които оказват съдействие за изпълнение на задачите поставени в плановете на Областния съвет по сигурност.

Разработени бяха пълен набор от планиращи и отчетни документи по дейността на "ОМП" за 2003 год..

Изготвен бе план за контрол и методическа помощ на общинските звена "ОМП" за 2003 год.

Със заповед № РД-04-19/15.01.2003 год. на Областния управител бе организирано денонощното дежурство в Обл.СС. Проведен бе пълен инструктаж и занятие с оперативните дежурни по действията им съгласно плановете и разчетите, работата с техническите средства за свръзка и оповестяване и мерките за безопасност.

Дежурството се извършва от пет човека. Същите поддържат връзка с дежурните по Общ.СС, с дежурния по РДВР, с дежурния по НВУ, с дежурния по РВС - В.Търново и Военно окръжие - Плевен, с дежурния на 5 АСД-Г.Оряховица и с други абонати. Основната им задача е да извършат оповестяването на общините и приведат Обл.СС, Общ.СС в по-висока степен на готовност чрез изготвените пликове съгласно "Директивата". Да събират ежедневно информация за състоянието на обществения ред, състоянието на пътищата, язовирите и реките, състоянието на околната среда, опасността от бедствия и аварии в общините на територията на областта.

Периодично бе извършвано техническо обслужване на агрегатите и съоръженията в "Обект - 6", което бе прието от ОРЗССТ - Гр.защита - В.Търново.

Дейност на "ОМП" по отчета, съхранението и работата с документи съдържащи класифицирана информация е организирана съгласно "Закона за защита на класифицираната информация", "Правилник за прилагане закона за МВР" в раздела "Опазване на държавната тайна".

На служителите от "ОМП" и оперативните дежурни са изготвени въпросници за работа с документи съдържащи класифицирана информация.

Своевременно бе събрана необходимата информация и бе актуализиран "Плана за привеждане на област В.Търново в готовност за работа във военно време" и "Плана за работа на област В.Търново във военно време" - Военната стопанско-икономическата оценка на област В.Търново при кризисни ситуации и в условията на военен конфликт изнася актуализирани данни за 2003 год. Той обхваща пълното и реално състояние на стопанско-икономическия живот в областта. Включва списъци на стопанските и търговските дружества със задачи по военновременното планиране и производство на територията на област В.Търново.

Изготвени бяха пълния набор от документи по отсрочването на резервисти и техника от общините и областната администрация съгласно "Наредбата по отсрочване от повикване във ВС при мобилизация на резервисти и техника"за 2003 - 2004 год. За 2003 год. в област В.Търново са отсрочени: 7824 резервисти и 672 техника които са 82 % от общо планирания брой. Отсрочването резервисти и техника на Областна администрация бе извършено в срок и усвоено на 100 %.

Изготвени бяха пълния набор от документи за даване на допуск за работа с документи съдържащи класифицирана информация и изпратени до ДКСИ и Сектор "Сигурност" на РДВР - В. Търново.
Преоборудвани, подготвени и готови за проверка от комисия на сектор "Сигурност" на РДВР са помещенията предложени за Регистратура за класифицирана информация на Областна администрация.

Отчета, архивирането и съхранението на класифицираната информация в "ОМП" през изтеклия период беше организирана съгласно изискванията на ЗЗКИ.

По план утвърден от Областния управител, съвместно с Дирекция "Гражданска защита" - В. Търново се извърши комплексна проверка на Общ.СС на територията на област Велико Търново. По места бяха проверени дейността на дежурните, състоянието на техническите средства за оповестяване, състоянието на дежурните стаи, плановете за евакуация при бедствия, аварии и катастрофи, за резултатите от която бе изготвен протокол.

Планираните мероприятия са изпълнени и поставените задачи пред направление "ОМП" през 2003 год. са постигнали своите цели.

Предложения за оптимизиране дейността на направление "Отбранително - мобилизационна подготовка"

Наложително е актуализирането на нормативната уредба, регламентираща Отбранително - мобилизационната подготовка, така че тя да отговоря в по - голяма степен на новите военнополитически и икономически условия. Основополагащ нормативен документ в това отношение, който следва да се разработи в краткосрочен план е новата концепция и методика за планиране на гражданските ресурси в интерес на отбраната съобразявайки се с военновременните потребности на Българската армия и Военната доктрина на страната.

Имайки в предвид нарастващите и специфичните задачи на направление "ОМП", по отбранителната способност на страната съдържайки класифицирана информация е необходимо същото да премине в Специализираната администрация.

Неуместно е служител решаващ специализирани задачи по Националната отбрана, работещ с документи и технически средства защитени по ЗЗКИ да е назначен по Постановление, необходимо е да се преразгледа и възстанови длъжността "главен специалист ОМП", което е лицето завеждащ регистратура за класифицирана информация в Областна администрация.

VІІІ. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНТАКТИ НА ОБЛАСТТА НА РЕГИОНАЛНО НИВО.

През юни 2003 г. Областния управител на Великотърновска област посети Област Галиция, Испания и се срещна с Президента на Хунтата на Галиция и министри от неговия кабинет. В резултат на това посещение беше договорено сключването на официален документ за сътрудничество между двата региона, който предстои да бъде подписан.

Посещения на посланици, дипломати и международни делегации през 2003 г. във Велико Търново:

23.02.2003г. - Посещение на г-жа Маргот Кеслер - член на Парламентарната група за България в Европейския парламент по повод участието й в конференция "България пред вратата на Европейския съюз", състояла се в Община Горна Оряховица

02-03.04.2003г. - Посещение на Н. Пр. Посланика на Норвегия г-н Ролф Балтзерсен, прудружаван от г-ца Елина Павлова, съветник в норвежкото посолство по търговски и икономически въпроси, и г-жа Хана Русчик, координатор на проект JOBS. Организирана бе среща на посланик Балтзерсен с бизнесмени от областта, на която бяха обсъдени възможностите за инвестиции и подпомагане на малкия и среден бизнес.

27.05.2003 - Посещение на официална парламентарна делегация от Република Монголия, водена от Зам.-председателя на Великия държавен Хурал на Монголия г-н Жамсрангийн Бямбадорж.

11.07.2003 г. - Посещение на проф. д-р Вернер Мюнх, екс-министър-председател на Провинция Саксония-Анхалт, Германия, предприсъединителен съветник в Министерство на икономиката.

28.08.2003 г. - Посещение на генералния директор на ЮНЕСКО Коичиро Мацуура, Министъра на външните работи Соломон Паси и Н. Пр. Японския посланик в България Ясуйоши Ичихаши за запознаване с възстановителните работи по църквата "Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново.

21.11.2003 г. - Посещение на Н. Пр. Посланика на Руската федерация г-н Владимир Генадиевич Титов и Консула в гр. Русе г-н Михаил Рева във връзка с откриването на Руски културно-информационен център във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

25.11.2003 г. - Посещение на Н. Пр. Министър-председателя на Кралство Нидерландия г-н Ян Петер Балкененде и Н. Пр. баронеса Хенриет ван Линден, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

На 08 август 2003 г. Областният управител подписа Договор за управление на 25 000 $, отпуснати от ЮНЕСКО за реконструкция и реставрация на църквата "Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново.

Областна администрация-Велико Търново подкрепи пред международни донорски програми проекти на неправителствени организации:

Проект "Изграждане на младежки културно-информационен център" на НЧ "Братство"-гр. Павликени. Проектът бе защитен пред Програма "Обществен форум" на ШАРС.

Проект "Дневен социален център в гр. Велико Търново" на Сдружение "Диабет", предложен за финансиране пред Програма ФАР.

По инициатива на МВнР и в изпълнение на Комуникационната стратегия на РБ за присъединяване към ЕС на 18 декември 2003 г. Областна администрация-Велико Търново организира и проведе в гр. Свищов Регионален форум "ФАР, ИСПА и САПАРД - възможности и отговорности за Северен централен район за планиране".

Областна администрация популяризира възможностите за кандидатстване по международни донорски програми чрез медиите и чрез писма и консултации с общинските администрации, неправителствени организации и др.

Областна администрация оказва съдействие на МТСП и МРРБ при организирането на информационни дни в Областна администрация за стартирали търгове по Програма ФАР ИСС и ФАР ТГС:

Проекти BG 0107.05 и BG 2002/000-623-04 "Съвместен фонд за малки проекти".

Проект BG 0102.02. - "Високотехнологични бизнес инкубатори - Грантова схема за развойна дейност".

Проекти BG 0102.06. - "Инициативи на пазара на труда" и BG 0102.05 - "Социална интеграция" на 20.06.2003 г.

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати