начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Нормативни актове, свързани с дейността на областния управител
» АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Европейската комисия приветства присъединяването на България през 2007 г. в редовния си годишен доклад

На семинар, проведен на 29 януари 2004 г. във Велико Търново беше представен редовният годишен доклад на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване към ЕС през 2003 г. Експерти от Министерство на външните работи, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на земеделието и горите направиха обстоен анализ на констатациите, оценките и препоръките на Европейската комисия в политическия, икономическия и социалния живот на страната ни.

В приетия на 5 ноември 2003 г. редовен годишен доклад Европейската комисия отбелязва значителния напредък, постигнат от страната ни. В стратегическия документ ЕК потвърждава позицията си, че приветства присъединяването на България към ЕС през 2007 г., с оглед на което 2005 г. се определя като краен срок за подписване на договора за присъединяване.

Общата оценка за изпълнението на критериите за членство от Копенхаген е изключително позитивна.

От общо 31 преговорни глави отворени остават четири:
1. "Политика в областта на конкуренцията"
2. "Селско стопанство"
3. "Регионална политика"
4. "Финансови и бюджетни въпроси"

Много положителни са констатациите на ЕК в областта на икономическата политика и цялостното развитие на българската икономика. След като в Доклада от 2002 г. беше признат статутът на действаща пазарна икономика, в тазгодишния доклад този статут е препотвърден. Констатира се, че България е функционираща пазарна икономика и е в състояние да се справи в краткосрочна перспектива с конкурентния натиск и пазарните сили, действащи в ЕС.

В областта на селското стопанство е отбелязан значителен напредък в сравнение с 2002 г., главно в развитието на селските райони чрез увеличаването на броя на акредитираните мерки по Програма САПАРД, както и постоянно растящия брой на подкрепените по програмата проекти на селскостопански производители. Отчита се увеличението на бюджета за земеделие спрямо 2002 г. със 180 млн. евро, както и подготовката на редица стратегии и програми за развитие на земеделието.

Високо са оценени постигнатите успехи в областта на социалната политика и заетостта, приемането на антидискриминационното законодателство и реформите в областта на трудовото право.

Като бъдеща външна граница на ЕС България предприе редица мерки по отношение на граничния контрол, визовата политика, процедурите по даване на убежище, контрол на миграцията, и полицейското сътрудничество на европейско ниво.

Като резултат от всички препоръки следва да се отбележи, че оценките в Доклада окуражават българското правителство в стремежа му към постигане на глобалната цел на неговата икономическа политика - повишаването на стандарта на живот и благосъстоянието на гражданите и намаляване на разликата между средния доход в България и страните от ЕС. При реализация на тази икономическа политика, до 2006 г. се очаква над 20 % повишение на реалните доходи и спад на равнището на безработица с около 4 %.
С пълно основание може да се твърди, че този доклад е най-добрият от началото на преговорите за присъединяване на България към ЕС и дава висока оценка за реално постигнатото от обществото и правителството през последните 12 месеца.

Това беше отбелязано и от г-н Гюнтер Ферхойген, комисар по разширяването в Европейската комисия, в речта му на 21 януари тази година в Тунис:
"Настоящото разширяване няма да завърши през 2004 г. Преговорите за присъединяване с България и Румъния напредват бързо и са част от същия всеобхватен и необратим процес. Очаква се те да бъдат приключени навреме и двете страни ще се присъединят през 2007 г., изпълнявайки целта, която сме си поставили".

Изготвил: Вида Влайкова, младши. експерт "регионално развитие"

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати