начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Програми и проекти
» ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Областна администрация - Велико Търново разработи Стратегия за развитие на област Велико Търново с хоризонт на действие 2005-2015 г.
Стратегията е изготвена на основание чл. 10 от Закона за регионално развитие и е в съответствие с принципите на програмиране и планиране, залегнали в изискванията на Европейския съюз в областта на регионалната политика и политиката на икономическо и социално сближаване. Стратегията е основен документ, формулиращ дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие.

Download
Стратегията за развитие на област Велико Търново
Стратегията за развитие на област Велико ТърновоV.Tarnovo_Strategy.doc
Стратегията за развитие на област Велико Търново съдържа:

 • Анализи на икономическото и социалното състояние на областта;
 • Синтезиран SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие;
 • Основна стратегическа цел, 6 приоритетни стратегически цели, мерки и действия, отнесени към всяка от приоритетните цели;
 • Организация и координация на дейностите за реализация на областната стратегия;
 • Схема за устройство.

Екип експерти от Областна администрация Велико Търново в партньорство с работна група, включваща представители на общините от областта, разработи Актуализиран документ за изпълнение на стратегията за развитие на област Велико Търново

Download
Актуализирана стратегия за развитие на област Велико Търново
ADIOSRVT_2011_2013.rar

На основание чл. 21 от Закона за регионалното развитие и чл. 25 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Областният управител организира изработването, съгласуването и актуализирането на областната стратегия за развитие. Областната стратегия за развитие е документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на ниво NUTS 3, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на областта.

Направената актуализацията на плановия документ кореспондира с методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, проекта на Актуализиран документ за изпълнение на националната стратегия за регионално развитие, Регионалния план на Северен централен район, програмата на Правителството, Оперативните програми и приоритетите на ЕС.

Актуализираният документ за изпълнение на стратегията за развитие на област Велико Търново включва:

 • Анализ на икономическото и социалното състояние на област Велико Търново;
 • Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитието на област Велико Търново;
 • Визия, цели, приоритети;
 • Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа;
 • Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на стратегията;
 • Мониторинг, оценка и контрол на стратегията;
 • Стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие;
 • Осигуряване на публичност;
 • Институционално изграждане на звената – участници в изпълнението на стратегията.

Област Велико Търново разработи и Областна краткосрочна програма за енергийна ефективност, обхващаща периода 2005-2007 г. Основните цели на Програмата за енергийна ефективност са:

Download
REGIONAL_EE_PROGRAM-V.Tarnovo.xls
REGIONAL_EE_PROGRAM-V.Tarnovo.doc

 1. Намаляване на енергоемкостта на Брутния вътрешен продукт в Област Велико Търново;
 2. Намаляване на вредните газови емисии в атмосферата – подобряване на екологичната обстановка в Област Велико Търново;
 3. Подобряване комфорта на живот на жителите на област Велико Търново;
 4. Постигане на устойчиво развитие на областта.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: