начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Програми и проекти
» ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Областна администрация - Велико Търново разработи Стратегия за развитие на област Велико Търново с хоризонт на действие 2005-2015 г.
Стратегията е изготвена на основание чл. 10 от Закона за регионално развитие и е в съответствие с принципите на програмиране и планиране, залегнали в изискванията на Европейския съюз в областта на регионалната политика и политиката на икономическо и социално сближаване. Стратегията е основен документ, формулиращ дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие.

Download
Стратегията за развитие на област Велико Търново
Стратегията за развитие на област Велико ТърновоV.Tarnovo_Strategy.doc
Стратегията за развитие на област Велико Търново съдържа:

 • Анализи на икономическото и социалното състояние на областта;
 • Синтезиран SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие;
 • Основна стратегическа цел, 6 приоритетни стратегически цели, мерки и действия, отнесени към всяка от приоритетните цели;
 • Организация и координация на дейностите за реализация на областната стратегия;
 • Схема за устройство.

Екип експерти от Областна администрация Велико Търново в партньорство с работна група, включваща представители на общините от областта, разработи Актуализиран документ за изпълнение на стратегията за развитие на област Велико Търново

Download
Актуализирана стратегия за развитие на област Велико Търново
ADIOSRVT_2011_2013.rar

На основание чл. 21 от Закона за регионалното развитие и чл. 25 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Областният управител организира изработването, съгласуването и актуализирането на областната стратегия за развитие. Областната стратегия за развитие е документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на ниво NUTS 3, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на областта.

Направената актуализацията на плановия документ кореспондира с методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, проекта на Актуализиран документ за изпълнение на националната стратегия за регионално развитие, Регионалния план на Северен централен район, програмата на Правителството, Оперативните програми и приоритетите на ЕС.

Актуализираният документ за изпълнение на стратегията за развитие на област Велико Търново включва:

 • Анализ на икономическото и социалното състояние на област Велико Търново;
 • Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитието на област Велико Търново;
 • Визия, цели, приоритети;
 • Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа;
 • Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на стратегията;
 • Мониторинг, оценка и контрол на стратегията;
 • Стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие;
 • Осигуряване на публичност;
 • Институционално изграждане на звената – участници в изпълнението на стратегията.

Област Велико Търново разработи и Областна краткосрочна програма за енергийна ефективност, обхващаща периода 2005-2007 г. Основните цели на Програмата за енергийна ефективност са:

Download
REGIONAL_EE_PROGRAM-V.Tarnovo.xls
REGIONAL_EE_PROGRAM-V.Tarnovo.doc

 1. Намаляване на енергоемкостта на Брутния вътрешен продукт в Област Велико Търново;
 2. Намаляване на вредните газови емисии в атмосферата – подобряване на екологичната обстановка в Област Велико Търново;
 3. Подобряване комфорта на живот на жителите на област Велико Търново;
 4. Постигане на устойчиво развитие на областта.

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати