начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ЕКСПЕРТЪТ ИНФОРМИРА

Кога да се обръщаме към Областния управител
Административно обслужване
Организация на административното обслужване

Административното обслужване в Областна администрация Велико Търново се осъществява чрез Звеното за административно обслужване, което е част от общата администрация на Областна администрация Велико Търново, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”. Потребителите на административни услуги могат да подават заявления, да получават документи, да искат и получават информация всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в стая 201 – “Звено за административно обслужване”. За гражданите и юридическите лица е създадена възможност да избират както начина на подаване на заявлението /лично, по пощата, по електронен път или чрез устно заявяване/, така и начина на получаване на документа /лично, по пощата или по електронен път/. Предоставя се възможност за свободно и удобно ползване на информация, формуляри за административните услуги от интернет страницата на Областен управител Велико Търново. За потребителите на административни услуги е създадена възможност да заплащат административните услуги на място /в касата на администрацията/, по банков път или чрез ПОС терминал в звеното за административно обслужване. Администрацията служебно прилага към преписките всички документи, касаещи услугата, издавани или съхранявани от Областна администрация, както и документи от други администрации, необходими на потребителите на административни услуги, съгласно Списък на издавани от Областна администрация Велико Търново  документи, които се осигуряват служебно от администрацията, както и на документи, служебно осигурявани от други администрации, необходими за предоставяне на административни услуги. Областна администрация Велико Търново приема заявления за административни услуги, предоставяни от други административни органи, а именно: за услуга 2318 „Приемане и разглеждане на молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления“, предоставяна от Министерство на правосъдието.

Гражданите и юридическите лица могат да подават и заявления за комплексно административно обслужване за предоставяне на административни услуги. Комплексното административно обслужване е такова обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи, първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. При осъществяване на административното обслужване администрацията се ръководи от принципите, установени в закона за администрацията и в административнопроцесуалния кодекс.

Осигурено е обслужване плащането на такси за административни услуги с банкови карти чрез реален ПОС терминал. В звеното за административно обслужване е поставено ПОС терминално устройство, посредством което е възможно заплащане с притежавани от лицата дебитни или кредитни карти VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. За картови плащания към бюджетни организации, физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси, съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.


Харта на клиента

Основната цел на хартата на клиента е да съдейства за подобряване на административното обслужване в администрацията. Нейното предназначение е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява областният управител, видовете услуги, които се извършват от областна администрация Велико Търново, да им разясни накратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи съвременни и по-високи стандарти в административното обслужване.


Вътрешни правила за административно обслужване
Вътрешните правила регламентират организацията на работа и взаимодействието на звената в областна администрация Велико Търново при осъществяване на административно обслужване. Вътрешните правила са изработени на основание чл. 1, ал. (2) от Наредбата за административно обслужване в съответствие с глава осма на Административнопроцесуалния кодекс.
Етичен кодекс на служителите в Областна администрация Велико Търново

Етичният кодекс на служителите в Областна администрация Велико Търново определя правилата за поведение на служителите и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на държавната служба.


Етичен кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт

С Решение N 984 от 23 декември 2005 година Министерският съвет одобри Етичен кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт.


Комисия за разглеждане и анализиране на анкети за удовлетвореност от административното обслужване

Областна администрация Велико Търново извършва периодично допитване, изследване и оповестяване на удовлетвореността на потребителите на административните услуги. Проучването се извършва не по-малко от два пъти в годината, като резултатите се публикуват на интернет страницата на областен управител и в годишните доклади за дейността на администрацията по чл. 63 от Закона за администрацията. Неправителствените организации на гражданите и бизнеса, представителите на гражданското общество могат да отправят своите коментари, бележки и предложения по получената и анализираната информация от обратната връзка и резултатите от измерването на удовлетвореността на потребителите на административни услуги на адрес: frontoffice@velikotarnovo.government.bg . В резултат на получената, анализирана и консултирана информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността, администрацията предприема действия за подобряване на административното обслужване, които се оповестяват на интернет страницата на областен управител.

Със Заповед РД 01-05-97 от 21.12.2017 г. на Областен управител Велико Търново е сформирана комисия, която да разглежда и анализира постъпилите по реда на вътрешните правила за административно обслужване анкети за удовлетвореност от административното обслужване, включително данните от анкетата, публикувана на интернет страницата на Областен управител.


Протоколи от извършен анализ
Промени в законодателството
Доклади за публикувани в официален раздел на Държавен вестник нормативни и поднормативни актове, касаещи правомощията на Областен управител Велико Търново и дейността на Областна администрация
Процесуално представителство
Справка за осъщественото процесуално представителство
С оглед подобряване отчетността на администрацията и постигане на по-добра информираност, Ви предоставяме информация за осъщественото процесуално представителство по дела, заведени от и срещу Областен управител и/или заведени от и срещу държавата.
Имоти държавна собственост
Защита на държавната собственост на територията на областта

Надзорът по придобиването, актуването и отписването на недвижимите имоти от актовите книги се извършва от Областния управител по местонахождението на имота под общото ръководство на МРРБ.

Актове за държавна собственост се съставят за всички недвижими имоти и вещни права след като лицата, придобили право на управление върху държавен имот, поискат неговото съставяне.

Реализиране правомощията на Областния управител по управление и разпореждане с имоти и вещи държавна собственост, съобразно изискванията на ЗДС и ППЗДС се подпомагат от служители от направление „Държавна собственост“ към дирекция АКРРДС и от Комисия, назначена съc Заповед, на основание чл.14, ал.3, чл.24, ал.1 и чл.74 от ППЗДС.

Информационна система "Регистър имоти"

Дейностите по актуване и деактуване на имоти държавна собственост, актуализация на актовете за държавна собственост, както работата по попълване на свързаните с тези административни услуги главен и спомагателни регистри на актовете за публична/частна държавна собственост и изготвянето на автоматизирани справки по различни критерии въз основа на съществуващата база данни се извършват чрез информационна система "Регистър имоти".


Устройство на територията
Регистър на издадени разрешения за строеж - област Велико Търново
Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения - област Велико Търново
Транспортна схема
Превоз на пътници по автобусни линии

Общественият превоз на пътници по автобусни линии се извършва съгласно утвърдени транспортни схеми - републиканска, областни и общински.

"Транспортна схема" е общодостъпна схема, с която се предоставят за експлоатация автобусните линии в община, област или в цялата страна.

Общинската транспортна схема включва градски и междуселищни автобусните линии, свързващи пунктовете от територията на една община. Маршрутните разписания на градските автобусни линии се разработват с оглед осигуряването на възможност за връзки между отделните видове транспорт. Общинската транспортна схема се утвърждава от общинския съвет.

Областната транспортна схема включва всички междуселищни линии, свързващи пунктове от териториите на две или повече общини, в границите на съответната област (междуобщински линии). Маршрутните разписания на линиите от областната транспортна схема се разработват от съответната областна администрация. Областният управител утвърждава областната транспортна схема.

Републиканската транспортна схема включва всички автобусни линии, свързващи пунктовете от териториите на две или повече области (междуобластни линии).

Областните управители отправят мотивирано предложение до министъра на транспорта и съобщенията, комплектовано съгласно изискванията на чл. 6 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

Към предложението се прилага писмено съгласие на областните управители на областите, на чиято територия има спирки по маршрута на линията.

Областните управители изразяват писменото си съгласие въз основа на съгласуване от кметовете на съответните общини. Превозите по утвърдените транспортни схеми се възлагат с конкурс, както следва:

  1. за линиите от общинската транспортна схема - от съответния общински съвет;
  2. за линиите от областните и републиканската схеми - от общинските съвети на двете общини, на чиято територия са разположени крайните пунктове на съответната линия.


Дейност на областните съвети и комисии
Регистър на дейността на областните комисии и съвети - област Велико Търново
Върнати и оспорени решения на общинските съвети
Контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети на територията на област Велико Търново /чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията/
Съгласно разпоредбата на чл. 143 от Конституцията на Република България управлението в областта, като административно–териториална единица, се осъществява от областния управител, подпомаган от областна администрация. Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността, на обществения ред и осъществява административен контрол.

Правомощията на областния управител в сферата на административния контрол са заложени и в конституционната норма на чл. 144, съгласно която централните държавни органи и техните представители по места осъществяват контрол за законосъобразност върху актовете на органите на местното управление, само когато това е предвидено със закон. В тази връзка правомощието на областния управител да осъществява контрол за законосъобразност върху актовете на органите на местното управление е доразвито в Закона за администрацията и Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Обезщетения и финансови компенсации
Изплащане на еднократни обезщетения по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Със заповед на Областния управител на област Велико Търново е назначена комисия за разглеждане на постъпилите искания за изплащане на обезщетения по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ) и Наредбата за прилагане на чл. 4 от същия закон.

В Областна администрация Велико Търново за периода от 2004 – 2009 г. са постъпили 483 искания за изплащане на еднократни обезщетения от репресирани лица или техните наследници, разпределени по години както следва:

·    2004 г. – 16 искания;

·    2005 г. – 36 искания;

·    2006 г. – 50 искания;

·    2007 г. – 36 искания;

·    2008 г. – 299 искания;

·    2009 г. – 46 до месец юни.  

Размерът на изплатените обезщетения за периода 2004 г. – 2008 г. е на обща стойност 104 075 лева.

За първото полугодие на 2009 г. са уважени претенциите на още 124 правоимащи лица, на които са изплатени обезщетения в общ размер на 106 640.00 лева.


Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Областна администрация Велико Търново приема заявления за административни услуги, предоставяни от други административни органи, а именно: за услуга 2318 „Приемане и разглеждане на молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления“, предоставяна от Министерство на правосъдието.

Лицата, пострадали от престъпления, имат право на подпомагане и финансова компенсация по реда на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Целта на закона е да бъде призната и гарантирана защитата на правата и законните интереси на пострадали от престъпления.

При условията и по реда на закона подпомагане могат да получат пострадали, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, а финансова компенсация – пострадали, претърпели имуществени вреди от престъпленията:

·       тероризъм;

·       умишлено убийство;

·       опит за убийство;

·       умишлена тежка телесна повреда;

·       блудство;

·       изнасилване;

·       трафик на хора;

·       престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

·        други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правото на подпомагане и финансова компенсация преминава върху неговите наследници или върху лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство.

Пострадалите лица имат право на финансова компенсация, когато престъпленията са извършени на територията на Република България или когато са извършени извън нейната територия и пострадалият е български гражданин.

Молби за финансова компенсация могат да се подават в деловодството на Областна администрация Велико Търново/стая 201/, като в 7-дневен срок от получаването им същите се изпращат в Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления към Министерство на правосъдието.

Образецът на Молба за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления и Списъкът на документите, необходими за разглеждане на молба за финансова компенсация са публикувани на адрес:http://www.compensation.bg/Pages/rights/default.aspx.

Ако сте пострадал от престъпление позвънете на телефон 112 или подайте сигнал в най-близкото Районно управление „Полиция”.

Полезни връзки:
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления 

адрес: гр. София,  ул. „Славянска” № 1,  п.к. 1040; 
http://www.compensation.bg/
е-mail: 
compensation@justice.government.bg

Лице за контакт 

Георги Спасов, член на Експертната комисия към Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления.
Приемни дни на Експертна комисия към Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления: Понеделник, вторник, сряда и четвъртък  от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 ч. в сградата на Министерството на правосъдието, гр. София, бул. „Дондуков” № 2А, ет. 7, стая 726.
Национално бюро за правна помощ
Адрес: гр. София, ул. Развигор № 1, п.к. 1421;
Телефон: 02/8193200;
http://www.nbpp.government.bg
 
Асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите от престъпления 
Телефон 02/9800262 и 02/9819300


Обществени поръчки
Обществени поръчки

Областен управител Велико Търново е възложител по реда на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ относно доставки на стоки, предоставяне на услуги и строителство. При избор на прилаганата процедура по ЗОП се съблюдават праговете, определени в чл. 14 от същия закон.


Обучения
Обучения на служители от администрациите в областта

В изпълнение на Стратегията за модернизация на държавната администрация, с финансови средства отпуснати от Министерство на държавната администрация и административната реформа се организира провеждането на чуждоезиково обучение и обучение по информационни технологии за служители от областната, общинските администрации и териториалните структури на изпълнителната власт на територията на област Велико Търново.


Одити
Одити
Като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерски съвет, дейността на областна администрация се одитира от Сметна палата. /чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за сметната палата/.
Контрол върху организацията и ефективността на административната дейност на областна администрация се осъществява от Дирекция „Главен инспекторат” към Министерски съвет /чл. 61, ал. 2 и чл.62, ал.3 от Устройствения правилник на Министерски съвет/.
В областна администрация се извършват и други специфични одити по Закона за данък добавена стойност, Закона корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса за социалното осигуряване, Кодекса на труда и Наредбата за комплексно оценяване условията на труд, както и произтичащи от внедрените в Областна администрация Система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 и Система за управление на сигурността на информацията по стандарта ISO/
IEC 27001:2005.
Доклади
Доклад за дейността на областна администрация
Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация /чл. 59 от Закона за администрацията/. В годишните доклади за дейността на администрацията се отчита изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет. Докладите се публикуват в електронната страница на Областен управител или се оповестяват по друг обичаен начин ежегодно до 28 февруари.
Доклад за състоянието на областна администрация
Областният управител представя на Министъра на държавната администрация и административната реформа ежегодно до 1 март доклад за състоянието на администрацията. /чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията/.
Информацията се попълва от администрациите чрез интернет базирана информационна система и съдържа следните раздели:
Раздел І: Организация на структурата
Раздел ІІ: Оптималност на административната структура и укрепване на капацитета й
Раздел ІІІ: Консултативни звена
Раздел ІV: Държавна служба
Раздел V: Административно регулиране и услуги
Раздел VІ: Информационни технологии
Раздел VІІ: Електронно правителство
Раздел VІІІ: Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт
Раздел ІХ: Достъп до обществена информация
Раздел Х: Антикорупционни мерки
Раздел ХІ: Проекти в подкрепа на модернизирането на държавната администрацията

Министърът на държавната администрация и административната реформа обобщава информацията и представя в Министерския съвет ежегодно до 30 април доклад за състоянието на администрацията, който се приема от Министерския съвет. Докладът се предоставя за сведение на Народното събрание и се публикува в електронната страница на Министерския съвет.

Културен календар
Културен календар на област Велико Търново за 2019 г.
Културният календар на област Велико Търново година включва културни мероприятия и прояви, организирани от общинските администрации, съвместно с местни културни институции. Предвидени са чествания на международни и национални празници, кръгли годишнини, местни събори и други интересни културни събития като: фестивали, конкурси, прегледи и празнични програми.
Декларации по ЗПКОНПИ
Декларации по ЗПКОНПИ
Списък на лицата, неподали в срок декларации по ЗПКОНПИ
Декларации по ЗПУКИ (отменен)
В изпълнение на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ДВ 94 от 31.10.2008 г., в сила от 01.01.2009 г./, служителите на Областна администрация подават декларации по чл. 12 до Областен управител на област Велико Търново.
Съдържащата се в декларациите информация е публична при съблюдаване на Закона за защита на личните данни.
Категории информация по ЗЗКИ
Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

Списък на категориите информация създавана, обработвана и/или съхранявана в Областна администрация Велико Търново, подлежащи на класификация като служебна тайна

1.     Информация за наличието на актове за държавна собственост на недвижими имоти, касаещи обекти - представляващи държавна тайна и/или свързани с класифицирана информация, относима към сигурността и отбраната на страната.

2.     Справки и други документи, изготвяни и свързани с отбранително мобилизационната подготовка на населението, касаещи Наредбата за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника и Закона за отбраната и въоръжените сили, непредставляващи държавна тайна по смисъла на Приложение 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.

3.     Становища, справки и други документи, свързани с дейността на Областния съвет за сигурност и управление при кризи, във връзка с информация и провеждането на мероприятия, представляващи държавна тайна.

4.     Информация, предоставена чрез електронните съобщителни мрежи за пренос на класифицирана информация, предвидени в чл. 17, ал. 2, във връзка с т. 2 от ал. 1 на същия член от Закона за електронните съобщения, във връзка с управлението и защитата от бедствия по реда на Закона за защита при бедствия.


Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури по ЗОП
Поръчки по чл. 20, ал. 1 от ЗОП
Обществена поръчка от 10.04.2018 г.

Етап Іа „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/ км.“, представляващ подобект на етап І „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км. /Каменен мост/ с дължина 1350 м, включен в ІV участък „200м. преди „Владишки мост“ – каменния мост на път ІІІ-514 „Горна Оряховица – Арбанаси – Велико Търново“ /църква „Св. 40 мъченици“/ до мост на път І-5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен ІІ“ по течението на реката“, който е част от Обект 1 „Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на гр. Велико Търново“.

Публикувана на 10.04.2018 г. - 14:30


Поръчки по чл. 20, ал. 2 от ЗОП
Обществена поръчка от 23.08.2018 г.
Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имоти с идентификатори: 65766.28.117; 65766.28.114; 65166.32.135; 65766.30.5; 65766.612.25; 65766.33.4; 65766.33.1; 65766.43.4; 65766.43.8; 65766.41.1; 65766.41.3; 65766.41.4; 65766.42.2; 65766.42.1; 65766.42.10; 65766.42.8; 65766.42.3; 65766.42.5; 65766.44.2; 65766.44.1; 65766.44.4; 65766.45.1; 65766.46.1; 65766.46.2; 65766.46.3; 65766.49.4; 65766.49.217; 65766.48.2; 65766.52.4; 65766.51.7; 65766.50.7; 65766.50.4; 65766.50.2; 65766.55.3; 65766.55.1; 65766.657.32, всички в землището на гр. Свищов, с обща площ 2729358 кв.м.
Обяви и покани по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Обществена поръчка от 26.09.2017 г.

„Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имот с идентификатор 65766.50.6 /КЕ № 30133/ в местност „Драчево бърдо 3-4“, с площ 65.481 дка.; имот с идентификатор 65766.55.6 /КЕ № 30152/ в местност „Остри могили 2-3“, с площ 63.751 дка.; имот с идентификатор 65766.26.4 /КЕ № 30049/ в местност „Люляците 1“, с площ 69.807 дка. и имот с идентификатор 65766.22.4 /КЕ № 30039/ в местност „Воеводска чешма“, с площ 81.079 дка., всички в землището на град  Свищов, област Велико Търново“.  В рамките на  поръчката се включват и дейностите по издаване на два броя скици за всеки един от новообразуваните имоти, както и изготвяне и предаване на трасировъчните материали

Публикувана: 26.09.2017 г. 11:00 часа


Обществена поръчка от 21.06.2017 г.

„Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имоти с идентификатори: 65766.51.1 /KE 139 по KBC/ c площ 53,024 1дка, 65766.51.2 /KE 141 по KBC/ с площ 64,043 дка., 65766.52.3 /KE 143 по KBC/ c площ 60,198 дка.,  65766.52.5 /KE 146 по KBC/ c площ 19,031 дка. и 65766.52.7 /KE 147 по KBC/ c площ 62,628 дка. в местностите „Драчево бърдо - l" и „Драчево бърдо - 2"; имоти с идентификатори: 65766.25.2 /KE 45 по KBC/ c площ 258,667 дка. и 65766.24.1 /KE 42 по KBC/ c площ 98,893 дка. в местностите ,,Равнец - 1" и ,,Равнец - 2"; имоти с идентификатори: 65766.16.1 /КE 22 по KBC/ c площ 104,747 дка. и 65766.17 .l /KE 23 по KBC/ c площ 148,192 дка., в местностите ,.lllaтрата - 1 " и  ,,Шатрата - 2"; имот с идентификатори: 65766.40.1 /КE 159 по KBC/ c площ 11,463 дка. в местността „Воденичарски дол“; имот с идентификатор  65766.43 3 /KE 111 по KBC/ c площ 11,146 дка. в местността „Павлолията“; имоти с идентификатори: 65766.39.1 /KE 98 по КBC/ c площ 18,380 дка., 65766.39.2 /KE 93 по KBC/ c площ 12,503 дка., 65766.39.58 /KE 95 по KBC/ c площ 18,883 дка. и 65766.39.63 /KE 97 по KBC/ c площ 41,387 дка. в местността, Дядо Петкова чешма", всички в землището на град  Свищов, област Велико Търново“

Публикувана: 21.06.2017 г. 16:30 часа


Обществена поръчка от 24.11.2016 г.

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имот с идентификатор 65766.39.13 /КЕ 88 по КВС/, м. „Стъклен-1“, с площ от 10.083 дка., имоти с идентификатори 65766.56.45 /КЕ 155 по КВС/, с площ от 30.234 дка.; 65766.56.44 /КЕ 156 по КВС/, с площ от 3.599 дка.; 65766.56.43 /КЕ 157 по КВС/, с площ от 5.582 дка., всички находящи се в м. „Калището“ и имот с идентификатор 65766.52.1 /КЕ 144 по КВС/, м. „Драчево бърдо -1“, с площ от 53.234 дка., всички в землището на град Свищов, област Велико Търново“

Публикувана: 24.11.2016 г. 16:15 часа


Обществена поръчка от 11.08.2016 г.
Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: к.е 3082 и 3083 в местност „Стъклен“, с обща площ от 178.584 дка,  к. е 3091 в местност „Манастирски трап/баир“, с площ от 207.889 дка. и к.е. 3149 в местност „Фара“, с площ от 109.926 дка., всички в землището на град  Свищов, област Велико Търново.

Публикувана: 11.08.2016 г. 17:30 часа
Поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
 
Антикорупционни процедури
Процедури за докладване при откриване на грешки, нередности, измами и злоупотреби

В съответствие с изискванията на Закона за финансово управлрение и контрол в публичния сектор и за изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, Областна администрация разработи Антикорупционни процедури /Процедури за докладване при откриване на грешки, нередности, измами и злоупотреби/, които са част от вътрешните правила за изграждане на система за финансово управление и контрол в организацията. Процедурите съдържат индикатори за измами или нередности, както и реда за завеждане, разглежадане  и извършване на проверки по сигнали за корупция, нередности, измами и злоупотреби.експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване

как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати