начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Формуляри и образци
» ФОРМУЛЯРИ И ОБРАЗЦИ
Информация относно административното обслужване при условията на извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щабсправяне разпространението на COVID-19
 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната заради разпространението на заразата от новия коронавирус COVID-19 от 13 март до 13 април апелираме гражданите да ограничат по възможност посещенията си в Областна администрация Велико Търново.

При необходимост от предоставяне на административна услуга препоръчваме заявяването й да бъде извършвано по електронен път чрез електронна поща, чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги, находящ се на адрес www.egov.bg,  чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез използване на услугите на лицензиран пощенски оператор.

Чрез Системата за сигурно електронно връчване имате възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, заявления за услуги и др.) към администрацията, без необходимост от физическото Ви присъствие в звеното за административно обслужване. Тази система замества класическият метод на препоръчана поща и позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи, като поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с електронен времеви печат от Държавна агенция „Електронно управление“. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Достъпа до системата може да бъде осъществен след като се регистрирате в системата чрез използване на квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ.

Апелираме плащанията за извършване на административни услуги да бъдат извършвани по банков път, чрез Средата за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги или чрез използване на ПОС терминално устройство, находящо се в звеното за административно обслужване на администрацията.

Средата за електронни плащания е уеб базирано приложение, намиращо се на адрес https://pay.egov.bg/, чрез което се регистрират всички електронни плащания, свързани с предоставяне на електронни административни услуги, създават се електронни платежни документи. Вие можете да извършите плащане по следните начини: чрез  лично или фирмено електронно банкиране; на гише в избрана от Вас банка; чрез мобилни плащания (ако избраната от Вас банка предоставя такава възможност). След като наредените суми (такси и други плащания) постъпят по сметка на нашата администрация, банката, която ни обслужва ще уведоми Средата автоматично по електронен път за извършеното плащане. Веднага след това, отново автоматично по електронен път, Средата ще ни уведоми, че плащането е извършено и безпрепятствено ще можем да осъществим процесът по предоставяне на заявената от Вас услуга.

Препоръчваме, с оглед ограничаване броя на посещенията Ви в администрацията,  да поискате получаването на резултата от заявената от Вас услуга да бъде извършено чрез лицензиран пощенски оператор.

Уведомяваме Ви, че във връзка с необходимостта от извършване на ежедневни действия по дезинфекция на звеното за административно обслужване в Областна администрация, същото временно ще преустановява работа в следния часови диапазон:

От 10.30ч. до 10.45

От13.30ч. до 13.45

От 16.00ч. до 16.45

Горепосочените мерки се прилагат с цел гарантиране на непрекъснатост на процеса по административното обслужване при осигуряване на засилени мерки за защита на живота и здравето на потребителите на услуги и на служители.

Достъп до информация
Заявление за достъп до информация
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Oбластна администрация Велико Търново
Заповед РД 01-05-14 от 15.02.2017 г. за утвърждаване „Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна“
Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Заявление за издаване на Удостоверение за осигурителен доход /УП-2/
Заявление за издаване на Удостоверение за осигурителен стаж /УП-3/
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги
Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
Заявление за издаване на заверено копие на документ от архив "Държавна собственост"
Заявление за справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост
Заявление за издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Заявление за съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
Подробни устройствени планове
Заявление 1961 - Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
Заявление за изменение на подобен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
Заявление за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Заявление за съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1
Заявление за одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение
Заявление за одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж
Заявление за издаване на заповед одобряване на изменения в одобрен
Разрешения за строеж
Заявление за издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община или за обекти с регионално значение
Заявление за одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
Заявление за презаверяване на разрешение за строеж
Въвеждане в експлоатация
Заявление за приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
Заявление за регистриране на технически паспорт на строеж
Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 2
Учредяване на ограничени вещни права
Заявление за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост
Правни и административно-технически услуги
Заявление за издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации
Процедури
Заявление за извършване на консултация, представляваща законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга
Заявление за изплащане на обезщетение за отчужден имот, засягащ изграждане на техническа инфраструктура - Пътна връзка към технологичните площадки на компресорна станция „КС Лозен“, пускова станция „ПуС Лозен“ и кранов възел "ПрС Нова Върбовка“, на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо – сръбската граница“ на територията на област Велико Търново съгласно Решение на Министерски съвет № 116/20.02.2020 г.
Заявление за отразяване на промени в обстоятелствата върху съставен акт за държавна собственост
Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс 
Заявление за съставяне на акт за държавна собственост на парцел, включен в парцеларния план на стопански двор
Декларация за гражданско и имотно състояние 
Заявление за отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества
Заявление за отписване от актовите книги на имот, възстановен с решение на поземлена комисия

Заявление за отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините

Заявление за отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план
Заявление за отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение
Заявление за отписване от актовите книги на реституиран имот със заповед на кмета на общината
Заявление за изплащане на обезщетение за отчужден имот, засягащ трасето на път II-55 „Велико Търново – Гурково“, в участъка от км 11+170 до км 31+561, съгласно Решение на Министерски съвет № 285/23.04.2009 г., обнародвано в ДВ бр. 35 от 12.05.2009 г.
Заявление за отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка
Заявление за продажба на държавна земя при реализирано право на строеж
Заявление за продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи
Заявление за прекратяване на съсобственост чрез делба или чрез изкупуване
Заявление за замяна на имоти частна държавна собственост с недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица
Декларация за имотно, гражданско и семейно състояние
Заявление за съставяне на акт за частна държавна собственост на ведомство, министерство и др. за недвижим имот в/извън регулационен план на населено място
Искане съгласно Приложение към чл. 3, ал. 1 от Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Декларация по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Заявление за съставяне на акт за публична държавна собственост на ведомство, министерство и други
Молба за финансова компенсация
Заявление за разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
Заявление за одобряване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община
Заявление за одобряване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение
Заявление за приемане от областния експертен съвет по устройство на територията на проекти за устройствени планове, за които областен управител не е одобряващ орган
Заявление за съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане за държавни имоти, стопанисвани от областен управител
Заявление за одобряване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение и издаване разрешение за строеж
Заявление за изплащане на обезщетение за отчужден имот, засягащ трасето на път II-55 „Велико Търново – Гурково“, в участъка от км 11+170 до км 31+56.10, съгласно Решение на Министерски съвет № 814/21.12.2013 г., обнародвано в ДВ бр. 2 от 07.01.2014 г.
Заявление за издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
Заявление за изплащане на обезщетение за отчужден имот, засягащ трасето на път IІI-407 „Стражица – Полски Тръмбеш - Свищов“, в участъка от км 80+790.27 до км 92+314.81, съгласно Решение на Министерски съвет № 363/10.06.2008 г., обнародвано в ДВ бр. 56 от 20.06.2008 г.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: