начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Достъп до информация « назад
 
ОУ-2 Предоставяне на достъп до обществена информация
правно основание

Чл. 24 от Закон за достъп до обществена информация

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

- По електронен път на адрес: governor@velikotarnovo.government.bg

Заявленията и устните запитвания се приемат в рамките на законоустановеното за администрацията работно време - от 09:00 ч. до 17:30 ч.

В Областна администрация подадените заявления се завеждат в специален регистър. В случай, че исканията не са подадени по реда на ЗДОИ, но попадат в неговото приложно поле, същите се разглеждат от Комисия, сформирана със заповед на областния управител.

Комисията е в състав:

Председател:
Петя Райкова – Главен секретар

Редовни членове:
1. Силвия Димитрова - Директор на дирекция АКРРДС
2. Милена Павлова-Карабялова – Главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС
3. Десислава Сърбова – Старши експерт в дирекция АКРРДС
4. Иван Маринов - Старши експерт в дирекция АКРРДС

Резервни членове:
1. Валентина Стайкова – Старши експерт в дирекция АПОФУС
2. Илиян Илиев - Старши експерт в дирекция АКРРДС

3. Людмила Бояджиева - Главен експерт в дирекция АКРРДС

Писмено заявление можете да подадете в звеното за административно обслужване на Областна администрация - стая 201.
Устно запитване може да отправите на телефон 062 600839 или в звеното за административно обслужване на Областна администрация - стая 201.
Заявление по електронен път може да подадете на е-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
необходими документиЗаявление, съдържащо данните по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ
пряк изпълнителКомисия, сформирана със заповед на областния управител
срок на изпълнениедо 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му/
цена

На основание чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите /обн. ДВ, бр. 98/13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г./:
1 брой дискета - 0.50 лв;
1 брой CD – 0.50 лв;

1 брой DVD – 0.60 лв;
разпечатване на 1 стр. ( А4 ) - 0.12 лв;
ксерокопие за 1 стр ( А4 ) - 0.09 лв;
факс за 1 стр ( А4 )
 - 0.60 лв;
1 брой видеокасета – 3.25 лв;
1 брой аудио касета – 1.15 лв;
писмена справка за 1 стр. ( А4 ) - 1.59 лв.
Посочените цени са без ДДС. 

Дължимата такса се заплаща:

- С банкова карта чрез реален ПОС терминал в Звеното за административно обслужване;

- В брой на касата на Областна администрация Велико Търново;

- По банков път на сметка: Уникредит Булбанк Велико Търново

BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG26UNCR75273141156401.

БУЛСТАТ на Областна администрация Велико Търново: 104103739

пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: 

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 

Безсрочно или за срок не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14–дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

Допълнителна информация
1. Брой постъпили заявления за достъп до обществена информация:
през 2004 г
. - общ брой - 2, които са от граждани
през 2005 г. - общ брой - 5, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 2
.
през 2006 г. - общ брой - 4, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от фирми - 1.
през 2007 г. - общ брой - 3 - от граждани.
през 2008 г. - общ брой - 2 - от фирми.
през 2009 г. - общ брой - 4, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от
 неправителствени организации - 1.
през 2010 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 1.
през 2011 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от неправителствени организации - 2.
през 2012 г. - общ брой - 9, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 5.
през 2013 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 1.

през 2014 г. - общ брой - 6, разпределени както следва:
от граждани - 2;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 2;

от журналисти - 1.
през 2015 г. - общ брой - 5, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 1;

от журналисти - 1.
през 2016 г. - общ брой - 2, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от неправителствени организации - 1.

през 2017 г. - общ брой - 7
, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 4.

през 2018 г. - общ брой - 4, разпределени както следва:
от граждани -
2;
от неправителствени организации -
1;
от журналисти - 1.

2. Брой решения по заявления за достъп до обществена информация
през 2004 г. - 2
през 2005 г. - 5
през 2006 г. - 4
през 2007 г. - 3

през 2008 г. - 2
през 2009 г. - 4
през 2010 г. - 3
през 2011 г. - 3
през 2012 г. - 9
през 2013 г. - 3

през 2014 г. - 6
през 2015 г. - 5
през 2016 г. - 2
през 2017 г- 7
през 2018 г- 4

3. Брой откази за достъп до обществена информация:
през 2004 г. - 1 - По чл. 37 ал. 1, т. 2 - Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация
през 2005 г. - 0
през 2006 г. - 1 - По чл. 37 ал. 1, т. 2 - Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация
през 2007 г. - 0
през 2008 г. - 0
през 2009 г. - 0
през 2010 г. - 0
през 2011 г. - 0
през 2012 г. - 0
през 2013 г. - 0
през 2014 г. - 0
през 2015 г. - 0
през 2016 г. - 0

през 2017 г. - 0
през 2018 г. - 0

4. Брой на жалбите:
през 2004 г. - 0
през 2005 г. - 0
през 2006 г. - 0
през 2007 г. - 0
през 2008 г. - 0
през 2009 г. - 0
през 2010 г. - 0
през 2011 г. - 0
през 2012 г. - 0
през 2013 г. - 0

през 2014 г. - 0
през 2015 г. - 0
през 2016 г. - 0
през 2017 г. - 0
през 2018 г. - 0

С проекти на нормативни актове и стратегически документи, предложени за обществено обсъждане, може да се запознаете на Портал за обществени консултации.

образци и документи
Заявление за достъп до информация
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Oбластна администрация Велико Търново
Заповед РД 01-05-14 от 15.02.2017 г. за утвърждаване „Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна“
Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: