начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Достъп до информация « назад
 
ОУ-2 Предоставяне на достъп до обществена информация
правно основание

Чл. 24 от Закон за достъп до обществена информация

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

- По електронен път на адрес: governor@velikotarnovo.government.bg

Заявленията и устните запитвания се приемат в рамките на законоустановеното за администрацията работно време - от 09:00 ч. до 17:30 ч.

В Областна администрация подадените заявления се завеждат в специален регистър. В случай, че исканията не са подадени по реда на ЗДОИ, но попадат в неговото приложно поле, същите се разглеждат от Комисия, сформирана със заповед на областния управител.

Комисията е в състав:

Председател:
Петя Райкова – Главен секретар

Редовни членове:
1. Силвия Димитрова - Директор на дирекция АКРРДС
2. Милена Павлова-Карабялова – Главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС
3. Десислава Сърбова – Старши експерт в дирекция АКРРДС
4. Иван Маринов - Старши експерт в дирекция АКРРДС

Резервни членове:
1. Валентина Стайкова – Старши експерт в дирекция АПОФУС
2. Илиян Илиев - Старши експерт в дирекция АКРРДС

3. Людмила Бояджиева - Главен експерт в дирекция АКРРДС

Писмено заявление можете да подадете в звеното за административно обслужване на Областна администрация - стая 201.
Устно запитване може да отправите на телефон 062 600839 или в звеното за административно обслужване на Областна администрация - стая 201.
Заявление по електронен път може да подадете на е-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
необходими документиЗаявление, съдържащо данните по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ
пряк изпълнителКомисия, сформирана със заповед на областния управител
срок на изпълнениедо 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му/
цена

На основание чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите /обн. ДВ, бр. 98/13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г./:
1 брой дискета - 0.50 лв;
1 брой CD – 0.50 лв;

1 брой DVD – 0.60 лв;
разпечатване на 1 стр. ( А4 ) - 0.12 лв;
ксерокопие за 1 стр ( А4 ) - 0.09 лв;
факс за 1 стр ( А4 )
 - 0.60 лв;
1 брой видеокасета – 3.25 лв;
1 брой аудио касета – 1.15 лв;
писмена справка за 1 стр. ( А4 ) - 1.59 лв.
Посочените цени са без ДДС. 

Дължимата такса се заплаща:

- С банкова карта чрез реален ПОС терминал в Звеното за административно обслужване;

- В брой на касата на Областна администрация Велико Търново;

- По банков път на сметка: Уникредит Булбанк Велико Търново

BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG26UNCR75273141156401.

БУЛСТАТ на Областна администрация Велико Търново: 104103739

пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: 

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 

Безсрочно или за срок не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14–дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

Допълнителна информация
1. Брой постъпили заявления за достъп до обществена информация:
през 2004 г
. - общ брой - 2, които са от граждани
през 2005 г. - общ брой - 5, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 2
.
през 2006 г. - общ брой - 4, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от фирми - 1.
през 2007 г. - общ брой - 3 - от граждани.
през 2008 г. - общ брой - 2 - от фирми.
през 2009 г. - общ брой - 4, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от
 неправителствени организации - 1.
през 2010 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 1.
през 2011 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от неправителствени организации - 2.
през 2012 г. - общ брой - 9, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 5.
през 2013 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 1.

през 2014 г. - общ брой - 6, разпределени както следва:
от граждани - 2;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 2;

от журналисти - 1.
през 2015 г. - общ брой - 5, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 1;

от журналисти - 1.
през 2016 г. - общ брой - 2, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от неправителствени организации - 1.

през 2017 г. - общ брой - 7
, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 4.

през 2018 г. - общ брой - 4, разпределени както следва:
от граждани -
2;
от неправителствени организации -
1;
от журналисти - 1.

2. Брой решения по заявления за достъп до обществена информация
през 2004 г. - 2
през 2005 г. - 5
през 2006 г. - 4
през 2007 г. - 3

през 2008 г. - 2
през 2009 г. - 4
през 2010 г. - 3
през 2011 г. - 3
през 2012 г. - 9
през 2013 г. - 3

през 2014 г. - 6
през 2015 г. - 5
през 2016 г. - 2
през 2017 г- 7
през 2018 г- 4

3. Брой откази за достъп до обществена информация:
през 2004 г. - 1 - По чл. 37 ал. 1, т. 2 - Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация
през 2005 г. - 0
през 2006 г. - 1 - По чл. 37 ал. 1, т. 2 - Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация
през 2007 г. - 0
през 2008 г. - 0
през 2009 г. - 0
през 2010 г. - 0
през 2011 г. - 0
през 2012 г. - 0
през 2013 г. - 0
през 2014 г. - 0
през 2015 г. - 0
през 2016 г. - 0

през 2017 г. - 0
през 2018 г. - 0

4. Брой на жалбите:
през 2004 г. - 0
през 2005 г. - 0
през 2006 г. - 0
през 2007 г. - 0
през 2008 г. - 0
през 2009 г. - 0
през 2010 г. - 0
през 2011 г. - 0
през 2012 г. - 0
през 2013 г. - 0

през 2014 г. - 0
през 2015 г. - 0
през 2016 г. - 0
през 2017 г. - 0
през 2018 г. - 0

С проекти на нормативни актове и стратегически документи, предложени за обществено обсъждане, може да се запознаете на Портал за обществени консултации.

образци и документи
Заявление за достъп до информация
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Oбластна администрация Велико Търново
Заповед РД 01-05-14 от 15.02.2017 г. за утвърждаване „Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна“
Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Достъп до информация
Правни и административно-технически услуги
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Процедури
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати