начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост « назад
 
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги
правно основание чл. 587, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, чл. 77 и чл. 82а от Закона за държавната собственост.
начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

Със заявление в звеното за административно обслужване;

Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;

Устно, в звеното за административно обслужване.


По електронен път:

Със заявление по електронна поща;

-  Чрез Системата за сигурно електронно връчване;

- Чрез Единен портал за достъп до Електронни административни услуги;

необходими документи

Необходими документи:

1. Заявление;

2. Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

При необходимост заявителят представя:

1. Актуална скица на имота, когато за съответната територия няма влязла в сила кадастрална карта;

2. Удостоверение за идентичност на имота от съответната община по всички предходни планове.

 

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнениеобикновена услуга – 7 работни дни; бърза услуга – до 3 работни дни
цена

15 лв - за бърза услуга до 3 работни дни
10 лв - за обикновена услуга за 7 работни дни,

чл. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво ІV: Извършване на услуги -  заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация, за които е осигурена възможност за електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронна административна услуга се дължат такси.

Интернет адрес: http://www.vt.government.bg

 

Средства за електронна идентификация:

Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством квалифициран е-подпис и ПИК на НОИ.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услуга може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14–дневен срок.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

Лично от звеното за административно обслужване;

По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;

По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;

В Системата за сигурно електронно връчване.

образци и документи
Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: