начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Процедури « назад
 
П20 Одобряване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община
правно основание Чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиране Заявление
необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ – собственик на поземлен имот, концесионер, лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, или друго лице, определено в закон;

 2. Заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП;

 3. Одобрено задание за проектиране;

 4. Три копия от проект за подробен устройствен план, изработен в съответствие с Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. В проекта се отразяват разрешените строежи, за които разрешението за строеж не е загубило правно действие;

 5. Влезли в сила решения по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон;

 6. Решение за утвърждаване на площадка и/или трасе по реда на Закона за опазване на земеделските земи;

 7. Документи за съгласуване на проекта за ПУП по реда на чл. 127, ал 2 ЗУТ от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализираните контролни органи, експлоатационните дружества;

 8. За защитени територии за опазване на културното наследство съгласуването с Министерството на културата се извършва при условията и по реда на Закона за културното наследство;

 9. Решение на общинския експертен съвет по устройство на територията за приемане на проекта за ПУП заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, съгласно чл. 128, ал. 7 ЗУТ;

 10. Документи, удостоверяващи съобщаването по реда на чл. 128 ЗУТ;

 11. Справка по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, с изключение на проектите за парцеларни планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии;

 12. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение2 месеца
цена Не се дължат държавни такси.
пояснения

Проектът за подробен устройствен план се приема от областния експертен съвет по устройство на територията.

За приетия от съвета проект за ПУП Областен управител издава заповед за одобряване.

Заповедта се изпращат в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник” и подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването.

Отказът подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

образци и документи
Заявление за одобряване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Достъп до информация
Правни и административно-технически услуги
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Процедури
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати