начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Процедури « назад
 
П35 Разглеждане на искания за изплащане на обезщетение по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
правно основание Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
начин на сезиране

Писмено искане според Приложение към чл. 3, ал. 1 от Наредба за прилагане на чл. 4 от Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

необходими документи

Към искането се прилагат следните документи:

 

1. Официален, актуален документ относно незаконната репресия, основана на произход, политически и религиозни убеждения на репресираното лице, вида и нейното времетраене, който се издава, както следва:

 

а) За лицата осъдени по Закона за защита на народната власт, глави I и II от Наказателния закон в сила до 13 март 1951 г.; глава I - Престъпления против Народната република, от Наказателния кодекс в сила от 13 март 1951 г.; глава I - Престъпления против Народната република, в сила от 1 май 1968 г., чиито деяния са амнистирани и лицата осъдени на лишаване от свобода за неиздължени държавни доставки и изтърпели наказанието / чл. 2, т. 1 и 3 ЗПГРРЛ/:

удостоверение, с актуална дата за основанието и времето на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода", а за осъдените на смърт, чиито присъди са изпълнени – актуален документ, удостоверяващ основанието и изпълнението на наказанието, издадени съответно от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието или от органите за управление на Държавния архивен фонд;

 

б) За лицата въдворени в трудововъзпитателни общежития, лагери и други подобни места и лицата, които са интернирани, изселвани и заселвани по административен ред /чл. 2, т. 4 и 5 ЗПГРРЛ/:

удостоверение, с актуална дата за основанието и фактическото времетраене на принудителната административна мярка, издадено съответно от Министерството на вътрешните работи или от органите за управление на Държавния архивен фонд, или от общината;

в) За българските граждани, насилствено изселени в Съветския съюз. /чл. 2, т. 7 ЗПГРРЛ /:

удостоверение, с актуална дата за основанието и фактическото времетраене на насилственото изселване в Съветския съюз, издадено съответно от Министерството на вътрешните работи или от органите за управление на Държавния архивен фонд, и документ, удостоверяващ, че лицето не е загубило българско гражданство (поданство), издаден от дирекция "Българско гражданство" на Министерството на правосъдието;

 

2. Декларация, че искане за обезщетение не е подавано от или изплатено на репресираното лице или на други негови наследници по досегашния ред или Декларация относно подаваните до момента искания за вида и времетраенето на репресията, както и размера на изплатените обезщетения;

 

3. Актуално удостоверение за наследници и/или удостоверение за родствени връзки.

пряк изпълнителКомисия, сформирана със заповед на областен управител
срок на изпълнениеПодадените искания се проверяват и разглеждат в тримесечен срок от постъпването им.
цена Не се дължи държавна такса.
пояснения

Искането за изплащане на обезщетение се подава общо от всички правоимащи, в срока, определен в § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПГРРЛ (ДВ, бр. 12 /13.02.2004 г.), а именно в три годишен срок от публикуването му в държавен вестник, пред съответния областен управител по последното местожителство на репресираното лице.

 

Когато определеното обезщетение трябва да се изплати на наследници на реабилитираното лице, то е пропорционално на броя на правоимащите живи наследници, подали искането.

Всяко от правоимащите лица трябва да посочи в Искането отправено до Областен управител банковата си сметка, по която желае да му бъде преведено определеното му обезщетение.

образци и документи
Искане съгласно Приложение към чл. 3, ал. 1 от Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Декларация по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Достъп до информация
Правни и административно-технически услуги
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Процедури
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати