начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Процедури « назад
 
П8 Продажба на държавна земя при реализирано право на строеж
правно основание

Чл. 84 от раздел ІІ на Правилника за прилагане на закон за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС)

начин на сезиране Заявление можете да изтеглите по-долу от образци и документи
необходими документи
  1. Документ за собственост на сградата или акт образец 16 (или разрешение за ползване);

  2. Договор за учредено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж;

  3. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници (съседи) и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ (площ в кв. м), заверена от техническата служба в общината;

  4. Констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена в груб строеж;

  5. Удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена;

  6. Разрешение за строеж;

  7. Удостоверение за наследници от отдел ГРАО към съответната община/кметство, ако е необходимо;

  8. Акт за държавна собственост - от областна администрация;

  9. Данъчна оценка - от данъчната служба;

  10. Декларация по чл. 313 от НК. можете да изтеглите по-долу от образци и документи

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение2 месеца
цена

Пазарна оценка на имота, изготвена от независим оценител, съгласно чл. 90 от ППЗДС

 

пояснения

Областният управител издава заповед според чл. 48 от ЗДС и чл. 85 от ППЗДС.

В едномесечен срок от връчването на заповедта, лицето, което е подало молбата, заплаща сумите, определени по заповедта - в противен случай преписката се прекратява.

След внасяне на дължимите суми и представяне на платежните документи, в 14-дневен срок се сключва договор за продажба. Договорът подлежи на вписване от купувача в службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот. След вписване, имотът предмет на продажбата, се отписва от актовите книги за държавна собственост.

Дължими данъци и такси

Местен данък: в размер, определен съобразно наредба на Общинската администрация по местонахождение на имота. Данъкът се внася от купувача в съответното звено "Местни данъци и такси".

Режийни разноски: 2% върху продажната цена, съгласно & 3 от ППЗДС, платими по сметката на областната администрация.

Данък добавена стойност: 20% ДДС, определени по чл. 45 от ЗДДС, платими по сметката на областната администрация.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок по реда на АПК.

образци и документи
Заявление за продажба на държавна земя при реализирано право на строеж
Декларация по чл. 313 от НК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Достъп до информация
Правни и административно-технически услуги
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Процедури
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати