начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Разрешения за строеж « назад
 
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
правно основание

Чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 145, ал. 1 и чл. 148, ал. 3 от Закона за устройство на територията;

чл. 28, ал. 6 и чл. 29, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

Идентификация на заявителя

Проверка дали лицето е правоимащо.

Необходими документи (Комплектация)

1. Документ за собственост (отстъпено право на строеж) № ………../……….. г.;

2. Проект за ПУП съгласуван по чл. 128, ал. 6 от ЗУТ;

3. Доказателства за проведено съобщаване на ПУП по чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, с изключение на случаите по ал. 13 и констативен акт за постъпили възражения ;

4. Инвестиционен проект в части…- 3 екземпляра;

5. Оценката за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;

6. Оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т.2 и съгласно изискванията на чл. 144, ал. 1, т. 5 от ЗУТ;

7. Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

Други специфични документи:

1. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води , издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;

2. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ;

3. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ;

4. Влезли в сила административни актове, необходими за разрешаване на строителството;

5. Съгласуване с Министерството на културата при условията на Закона за културно наследство (за недвижими културни ценности  и за строежи в техните граници и охранителните им зони);

6. Решение по ОВОС (при необходимост);

7. Документ удостоверяващ строителната стойност на обекта.

  Пояснения

КПИИ съдържа следните самостоятелни съставни части:

Проект за подробен устройствен план, включително работен устройствен план, когато такъв е необходим и

Инвестиционен проект.

Проектът за подробен устройствен план се приема от областния експертен съвет по устройство на територията – чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ. За приетия от съвета проект за ПУП Областен управител издава заповед за одобряването му.

Инвестиционният проект подлежи на оценка за съответствие, която се извършва с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията или като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта (задължителен за обекти от първа и втора категория). Всички одобрени части на КПИИ се подписват и подпечатват от Областен управител. Частите на КПИИ се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж и се съобщават на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ по реда на чл. 149, ал. 4. Съгласно чл. 150, ал. 6 от ЗУТ съставните части на КПИИ за линейните обекти на техническата инфраструктура се съгласуват, одобряват и съобщават едновременно. Срокът по чл. 145, ал. 4 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж започва да тече след приключването на отчуждителните производства или уреждането на други отношения, свързани със собствеността. Разрешението за строеж се съобщава само по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ.

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството. За издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, се поставя съобщение на интернет страницата на областта, в което се посочва и начина за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него. Влезли в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна. Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в Областна администрация Велико Търново. Органите на ДНСК по местонахождение на строежа и съответните общини се уведомяват за издадения акт и им се изпраща копие от него.

Не могат да се съставят протоколи или да се извършват заверки по чл. 157, ал. 1 от ЗУТ за начало на строеж, разрешен чрез КПИИ, без да е променено предназначението на земята, ако такова е необходимо по силата на закон.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение30 дни
цена

Такса

Стойността на таксата за одобряване на инвестиционен проект като част от КПИИ се определя по реда на чл. 28, ал. 6 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл. 150, ал. 4 от ЗУТ.

Стойността на таксата за извършване на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ се определя по реда на чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв.

Стойността на таксата за издаване на разрешение за строеж се определя по реда на чл. 29, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл. 150, ал. 4 от ЗУТ.

Съгласно чл. 150, ал. 7 от ЗУТ, увеличението с 30 на сто спрямо дължимите такси не се прилага за линейни обекти на техническата инфраструктура, за национални обекти и за общински обекти от първостепенно значение.

Дължимата такса се заплаща:

- С банкова карта чрез реален ПОС терминал в Звеното за административно обслужване

- В брой на касата на Областна администрация Велико Търново

- По банков път на сметка:

 BIC: UNCRBGSF

 IBAN: BG26UNCR75273141156401

 Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 

ПУП – безсрочно; Разрешение за строеж - до 10 години от влизането в сила

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Актовете за одобряване на частите на КПИИ и разрешението за строеж се съобщават едновременно по реда на чл. 129, ал. 4 от ЗУТ като в 7-дневен срок от издаването се изпращат за обнародване в "Държавен вестник" и подлежат на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Областен управител на област Велико Търново.

Отказът за одобряване частите на КПИИ и издаване на разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областен управител на област Велико Търново.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителя декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му;

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Достъп до информация
Правни и административно-технически услуги
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Процедури
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати