начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Разрешения за строеж « назад
 
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
правно основание

Чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 145, ал. 1 и чл. 148, ал. 3 от Закона за устройство на територията;

чл. 28, ал. 6 и чл. 29, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

Със заявление в звеното за административно обслужване;

- Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;

- Устно, в звеното за административно обслужване.

По електронен път:

- Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;

Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;

- Чрез Системата за сигурно електронно връчване;

необходими документи

ИИдентификация на заявителя: Проверка дали лицето е правоимащо.

 

Необходими документи (комплектация):

1. Документ за собственост (отстъпено право на строеж);

2. Проект за ПУП, съгласуван по чл. 128, ал. 6 от ЗУТ;

3. Доказателства за проведено съобщаване на проекта за ПУП по чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, с изключение на случаите по чл. 128, ал. 13 от ЗУТ и констативен акт за постъпили възражения;

4. Инвестиционен проект - 2 екземпляра на хартиен и електронен носител;

5. Оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;

6. Попълнен формуляр (Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители) с посочен размер на таксата. Възложителят може да приложи декларация с нотариална заверка за строителната стойност на обекта;

7. Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

Други специфични документи:

1. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;

2. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ;

3. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ;

4. Влезли в сила административни актове, необходими за разрешаване на строителството;

5. Съгласуване с Министерството на културата при условията на Закона за културно наследство (за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони).

 

Пояснения: Услугата се предоставя в съответствие с правомощията на областен управител по ЗУТ на заявител, който е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – собственик на поземлен имот, концесионер, лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, или друго лице, определено в закон, и на който е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ). КПИИ съдържа две самостоятелни съставни части: проект за подробен устройствен план (ПУП), включително работен устройствен план, когато такъв е необходим и инвестиционен проект. КПИИ се приема от областния експертен съвет по устройство на територията. Оценката за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите се извършва по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ - за обектите от първа, втора и трета категория задължително като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта; за обектите от по-ниска категория - по желание на възложителя като комплексен доклад или, по изрично искане на заявителя на услугата - с приемане от областния експертен съвет по устройство на територията, за което се заплаща такса по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители. Всички одобрени части на КПИИ се подписват и подпечатват от областния управител. Частите на КПИИ се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж и се съобщават на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“. Одобреният подробен устройствен план и заповедта за одобряване частите на КПИИ се публикуват на официалната интернет страница на администрацията в публичен „Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения“. Разрешението за строеж се публикува на официалната интернет страница на администрацията в публичен „Регистър на издадените разрешения за строеж“. В случаите по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ се публикува съобщение на официалната интернет страницата на администрацията. РДНСК Велико Търново се уведомява писмено за издадения акт и се изпраща копие от него. Съгласно чл. 150, ал. 6 от ЗУТ съставните части на КПИИ за линейните обекти на техническата инфраструктура се съгласуват, одобряват и съобщават едновременно, а срокът по чл. 145, ал. 4 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж започва да тече след приключването на отчуждителните производства или уреждането на други отношения, свързани със собствеността, като разрешението за строеж се съобщава само по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ. Копие от влязлото в сила разрешение за строеж се изпраща до съответните общини. Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в архива по ЗУТ на Областна администрация Велико Търново. Влезли в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна. Не могат да се съставят протоколи или да се извършват заверки по чл. 157, ал. 1 от ЗУТ за начало на строеж, разрешен чрез КПИИ, без да е променено предназначението на земята, ако такова е необходимо по силата на закон. Отказ за одобряване частите на КПИИ и издаване на разрешение за строеж се дава със заповед на областния управител, която се съобщава чрез отправяне на писмено съобщение до заинтересуваните лица.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение2 месеца
цена

Такса

Стойността на таксата за одобряване на инвестиционен проект като част от КПИИ се определя по реда на чл. 28, ал. 6 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и е в размер таксата по чл. 28, ал. 4 от Тарифа № 14, увеличена с 30 на сто.

Стойността на таксата за издаване на разрешение за строеж по одобрен КПИИ се определя по реда на чл. 29, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и е в размер таксата по чл. 29, ал. 1 от Тарифа № 14, увеличена с 30 на сто.

Увеличението с 30 на сто спрямо дължимите такси не се прилага за линейни обекти на техническата инфраструктура, за национални обекти и за общински обекти от първостепенно значение, съгласно чл. 150, ал. 7 от ЗУТ.

Стойността на таксата за извършване на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ се определя по реда на чл. 28, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и е в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв.

Дължимата такса се заплаща:

- С банкова карта чрез реален ПОС терминал в Звеното за административно обслужване;

- В брой на касата на Областна администрация Велико Търново;

- По банков път на сметка:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG26UNCR75273141156401

Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво ІІ: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси, и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Интернет адрес: http://www.vt.government.bg

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 

действие до влизането в сила на одобрен проект за неговото изменение.

Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, когато разрешението за строеж загуби правно действие и не бъде презаверено в срока по чл. 153, ал. 4 от ЗУТ, както и когато презавереното разрешение за строеж загуби правно действие.

Разрешението за строеж има правно действие:

- 3 години от влизането му в сила до започване на строителството;

- 5 години от започване на строителството до завършване на грубия строеж, включително покривът на сградите;

- 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура до завършване на строителството или до завършване на грубия строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Заповедта за одобряване частите на КПИИ и разрешението за строеж подлежат на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Областен управител на област Велико Търново. Отказът подлежи на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областен управител на област Велико Търново.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

Лично от звеното за административно обслужване;

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;

образци и документи
Заявление за одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 1

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: