начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Подробни устройствени планове « назад
 
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
правно основаниеЧл. 150, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиране

- Със заявление в звеното за административно обслужване;

- Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;

- Устно, в звеното за административно обслужване.

По електронен път:

- Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;

Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;

- Чрез Системата за сигурно електронно връчване

необходими документи

Идентификация на заявителя: Проверка дали лицето е правоимащо.

 

Необходими документи (комплектация):

1. Документи, легитимиращи заявителя като заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ: (приложимото)

- Нотариален акт за собственост;

- Разрешение за строеж;

- Договор за концесия;

- Други документи, които са  предвидени в специален/и закон/и.

2. Съгласувано задание по чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ, което да обосновава необходимостта от изработването на плана в съответствие с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ: (приложимото)

- Документ, че заданието е съгласувано с Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на околната среда и водите);

- Документ, че заданието е съгласувано с Министерството на културата (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство);

- Опорен план.

 

Пояснения: Услугата се предоставя в съответствие с правомощията на областен управител по ЗУТ на заявител, който е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ – собственик на поземлен имот, концесионер, лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, или друго лице, определено в закон. Комплексният проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържа две самостоятелни съставни части: проект за подробен устройствен план (ПУП), включително работен устройствен план, когато такъв е необходим и инвестиционен проект. Изработването на КПИИ се допуска със заповед на областния управител, с която се одобрява заданието за проектиране на ПУП. Заповедта се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и се публикува на официалната интернет страница на администрацията в публичен „Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения“. Отказ за разрешаване изработването на КПИИ се дава с мотивирана заповед на областния управител, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение1 месец съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ или 14 дни съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗУТ
ценаНе се заплаща за услугата
пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво ІІ: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси, и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Интернет адрес: http://www.vt.government.bg

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Без срок – до одобряване на комплексния проект за инвестиционна инициатива

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Заповедта на областния управител за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива не подлежи на оспорване. Отказът подлежи на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областен управител на област Велико Търново.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

Лично от звеното за административно обслужване;

-  Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;

образци и документи
Заявление за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: