начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Актуване и отписване на имоти държавна собственост « назад
 
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
правно основание

чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1 и чл. 71 от Закона за държавната собственост;

чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;

чл. 27, ал. 10 и ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

чл. 45, ал. 10 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

1. Заявление за съставяне на АДС;

2. Протокол за приемане на парцеларния план, заедно със заповеди за неговото изменение /ако има такива/ – заверени копия;

3. Удостоверение за идентичност на имота /при необходимост/ - оригинал;

4. Актуална скица на имота – оригинал;

5. Удостоверение за данъчна оценка за имота – оригинал;

6. Удостоверение от ОД „Земеделие“, че имотът не е предаден на община, на чиято територия се намира, по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /само за имоти с отреждане на земеделско ползване/.

Документи, които администрацията събира по служебен път:

1. Копие от предходно съставен акт за държавна собственост (при наличие на такива);

3. Проверка на регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ

При наличие на акт за държавна собственост, нов се съставя при образуване на нови парцели – за всеки новообразуван парцел, или при влизане в сила на кадастрална карта за населеното място;

След проверка на предоставените документи и изисквания на ЗДС и ППЗДС се изготвя акт за държавна собственост;

Актът се вписва в служба по вписванията към съответния районен съд.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнениеот 14 дни до 1 месец, съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за съставяне на акт за държавна собственост на парцел, включен в парцеларния план на стопански двор
Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Достъп до информация
Правни и административно-технически услуги
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Процедури
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати