начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Актуване и отписване на имоти държавна собственост « назад
 
П45 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
правно основание

Закон за държавната собственост - чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1 и чл. 71

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 102, ал. 2; чл. 103, ал. 2 и чл. 104, ал. 1

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

Със заявление в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;

- Устно, в звеното за административно обслужване.

По електронен път:

- Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;

Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;

Чрез Системата за сигурно електронно връчване

необходими документи

- Със заявление в звеното за административно обслужване

 - Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;

- Устно, в звеното за административно обслужване.

По електронен път:

- Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;

Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;

- Чрез Системата за сигурно електронно връчване


пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнениеот 14 дни до 1 месец, съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
цена Не се дължи държавна такса.
пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво ІІ: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси, и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Интернет адрес: http://www.vt.government.bg

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

Лично от звеното за административно обслужване;

- По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;

- По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;

Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;

- В Системата за сигурно електронно връчване

образци и документи
Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс
Заявление за съставяне на акт за частна държавна собственост на ведомство, министерство и др. за недвижим имот в/извън регулационен план на населено място

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: