начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен съвет по правата на хората с увреждания:
Учреден /дата според нормативен акт/: Заповед № РД-06-03-2/22.02.2019 г. на Областен управител на област Велико Търново за сформиране на Областен съвет по правата на хората с увреждания на област Велико Търново, във връзка с чл. 19 на Закона за хората с увреждания
Поле на дейност:

Областният съвет по правата на хората с увреждания:

1. Оказва подкрепа и съдействие при провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания на областно ниво, в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми;

2. Организира проучването и анализа на потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации;

3. Обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;

4. Съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания;

5. Взаимодейства с Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Министерския съвет и с Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето;

6. Установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на и за хора с увреждания;

7. Организира популяризирането на проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания, чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Цанко Стефанов, Главен експерт в Дирекция  АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

1. Община Велико Търново

2. Община Горна Оряховица

3. Община Елена

4. Община Лясковец

5. Община Златарица

6. Община Павликени

7. Община Полски Тръмбеш

8. Община Свищов

9. Община Стражица

10. Община Сухиндол

11. Дирекция “Бюро по труда” В. Търново

12. Дирекция “Бюро по труда” Г. Оряховица

13. Дирекция “Бюро по труда” Свищов

14. Дирекция “Бюро по труда” Павликени

15. Регионална дирекция “Социално подпомагане” В. Търново

16. Дирекция “Инспекция по труда” В. Търново

17. Регионална здравна инспекция В. Търново

18. Регионален представител на Комисията за защита от дискриминация

19. Регионален представител на Агенцията за хората с увреждания

20. Регионален съвет на КНСБ

21. Регионален съвет „Подкрепа”

22. Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

23. Асоциация на индустриалния капитал в България

24. Стопанска камара

25. Търговско-промишлена палата

26. Съюз за стопанска инициатива

27. Съюз на инвалидите в България

28. Областен обществен съвет за интеграция на хората с увреждания

Документи
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Протокол от заседание, проведено на 06.03.2019 г.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: