начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен координационен център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС № 100 от 8 юни 2018 г.:
Учреден /дата според нормативен акт/: Заповед № РД-06-03-19/04.09.2018 г. на Областен управител Велико Търново във връзка с ПМС № 100 от 8 юни 2018 г.
Поле на дейност:

Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст включва:

- създаване и дейност на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват);

- взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на децата в риск;

- прилагане на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на координацията при налагане на санкции спрямо родителите, настойниците / попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование;

- организиране на регулярен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на техните съвместни действия за налагане на съответни санкции по реда на Закона за закрила на детето и на Закона за предучилищното и училищното образование на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище;

- взаимодействие на институциите за проследяване при пътуване и миграция на упражняването на правото на децата на задължително образование;

- обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствия по уважителни причини на децата и учениците;

- други дейности за обхващане и включване в образователната система и за предотвратяване на ранно отпадане на децата и учениците, които предполагат взаимодействие на институциите.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА – НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЕКРЕТАР: ЦАНКО СТЕФАНОВ – ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 ЧЛЕНОВЕ:

1. Представител на Община Велико Търново

2. Представител на Община Горна Оряховица

3. Представител на Община Елена

4. Представител на Община Лясковец

5. Представител на Община Златарица

6. Представител на Община Павликени

7. Представител на Община Полски Тръмбеш

8. Представител на Община Свищов

9. Представител на Община Стражица

10. Представител на Община Сухиндол

11. Представител на Регионално управление на образованието – В. Търново

12. Представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане“

13. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – В. Търново

14. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Г. Оряховица

15. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Елена

16. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Павликени

17. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Свищов

18. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стражица

19. Представител на Областна дирекция на МВР – Велико Търново

20. Представител на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

Документи
Протокол от заседание, проведено на 10.09.2018 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати