начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Постоянна областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решение по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и подпомагане към МС:
Учреден /дата според нормативен акт/: Заповед № ОКД 12-02-1/17.12.2014 г. на Областен управител във връзка с чл. 58 от Закона за защита при бедствия, чл. 13, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 5 от ПОДМКВПМС
Поле на дейност:

Комисията подпомага  Областен управител при изпълнение на дейности и задачи по чл. 58 от Закона за защита при бедствия, чл. 13, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС).
Комисията разглежда постъпили искания от общините на територията на област Велико Търново за предоставяне на средства от републиканския бюджет за превантивни дейности и преодоляване на последиците от бедствие, като се произнася по тяхната целесъобразност.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
1. Предлага становище по целесъобразност по отношение на постъпили искания от кметове на общини за финансиране на дейности по чл. 12, чл. 16, ал. 3 и чл. 18 от ПОДМКВПМС.
2. Подпомага Областен управител при осъществяване на контрол по чл.
 58 от Закона за защита при бедствия, по отношение изпълнението на решенията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за територията на област Велико Търново.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
 инж. Детелина Борисова, Заместник областен управител на област Велико Търново и
Ивета Кабакчиева, Заместник областен управител на област Велико Търново 

СЕКРЕТАР: Гл. инспектор Красимир Георгиев Кръстев, ВПД Директор на РДПБЗН, Велико Търново

ЧЛЕНОВЕ:
1. Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Велико Търново;
2. Директор на дирекция АКРРДС, Областна администрация Велико Търново;
3. Началник на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново;
4. Директор на ЦСНМП, Велико Търново;
5. Директор на ОД на МВР, Велико Търново;
6. Директор на РИОСВ, Велико Търново;
7. Директор на ОПУ, Велико Търново;
8. Управител на Енерго Про Мрежи, РОЦ Горна Оряховица;
9. Управител на ВиК „Йовковци”, Велико Търново;
10. Директор на РЗИ, Велико Търново;

11. Представител на Басейнова дирекция и управление на водите, Дунавски район, Плевен;

12. Представител на "Напоителни системи" ЕАД, клон Среден Дунав, Плевен
13.
Представител на ДА Метрологичен и технически надзор, София

14. Главен експерт в дирекция АПОФУС, Областна администрация Велико Търново.

Документи
Протокол от заседание, проведено на 20.06.2012 г.
Протокол от заседание, проведено на 18.09.2012 г.
Протокол от заседание, проведено на 30.01.2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 14.03.2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 16.08.2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 16.06.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 03.07.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.07.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 19.08.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 19.11.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 18.12.2014 г.
Регистър на исканията по реда на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС), актуален към 30.06.2017 г.
Регистър на исканията по реда на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС), актуален към 01.03.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 26.02.2015 г.
Протокол от заседание, проведено на 29.04.2015 г.
Протокол от заседание, проведено на 14.07.2015 г.
Протокол от заседание, проведено на 17.02.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 10.03.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 16.03.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 11.04.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 09.06.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 13.10.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.02.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 10.04.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 14.06.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 20.06.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 10.07.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 20.11.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 12.02.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 15.03.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 17.07.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 18.09.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 24.10.2018 г.
Регистър на исканията по реда на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС), актуален към 22.01.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.01.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 18.03.2019 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати