начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации:
Учреден /дата според нормативен акт/: Комисията е сформирана на основание чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации и Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс със Заповед № РД 04-40/13.05.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново.
Поле на дейност:

Комисията разглежда постъпилите предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Велико Търново.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

1. Приема и анализира постъпилите предложения, сигнали и жалби;

2. Сътрудничи при решаването на проблемите свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Велико Търново.

3. Преценява основателността на предложението, сигнала или жалбата, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;

4. Предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение, сигнал или жалба;

5. Информира подателя на предложението, сигнала или жалбата за предприетите действия;

6. Следи за предприетите действия и за решението по предложението, сигнала или жалбата.

7. В срок до 31 януари на следващата календарна година изготвя ежегоден доклад за цялостната си дейност, който представя на областен управител.

8.  В срок до 31 март на следващата календарна година изготвя  ежегодни доклади за дейността си по ресори, които предоставя на вниманието на съответните областни съвети и постоянни областни комисии.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Детелина Борисова, заместник областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Кристина Върбанова, младши експерт, дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

1. Петя Райкова – главен секретар

2. Силвия Димитрова – директор на дирекция АКРРДС

3. Милена Павлова-Карабялова – главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС

4. Десислава Сърбова – младши експерт, дирекция АКРРДС

5. Иван Маринов - старши експерт, дирекция АКРРДС

6. инж. Снежана Кадиева - главен експерт, дирекция АКРРДС

Съставът е актуализиран съгласно заповед № РД 01-05-65/16.11.2018 г., изменена със заповед № РД 01-05-03/15.01.2019 г.

Документи
Решения по Протокол 4/11.07.2011 г.
Вътрешни правила за работа на Комисията по чл.7а от УПОА, актуални до 14.03.2013 г.
Решения по Протокол 1/26.05.2011 г.
Решения по Протокол 2/13.06.2011 г.
Решения по Протокол 3/27.06.2011 г.
Решения по Протокол 5/19.07.2011 г.
Решения по Протокол 6/25.07.2011 г.
Решения по Протокол 20/17.01.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 21.02.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 08.03.2013 г.
Вътрешни правила за работа на Комисията по чл. 7а от УПОА
Решения от заседание, проведено на 19.03.2013 г.
Доклад за дейността на комисията през 2012 г.
Решения от заседание, проведено на 28.05.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 07.08.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 19.08.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 25.09.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 30.10.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 13.11.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 14.12.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 24.01.2014 г.
Решения от заседание, проведено на 12.03.2014 г.
Решения от заседание, проведено на 20.03.2014 г.
Решения от заседание, проведено на 05.08.2014 г.
Решения от заседание, проведено на 09.09.2014 г.
Решения от заседание, проведено на 12.01.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 24.02.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 19.03.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 27.04.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 28.05.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 24.06.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 02.07.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 24.07.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 28.07.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 10.08.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 14.09.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 13.10.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 17.11.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 09.12.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 11.01.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 16.02.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 24.03.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 22.04.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 08.06.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 09.06.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 11.07.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 28.07.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 14.09.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 07.10.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 23.11.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 13.01.2017 г.
Доклад за дейността на комисията през 2016 г.
Решения от заседание, проведено на 15.02.2017 г.
Решения от заседание, проведено на 28.07.2017 г.
Решения от заседание, проведено на 31.08.2017 г.
Решения от заседание, проведено на 24.10.2017 г.
Решения от заседание, проведено на 28.11.2017 г.
Вътрешни правила за работа на Комисията по чл.7а от УПОА - актуални от 22.12.2017 г. до 14.02.2020г.
Решения от заседание, проведено на 08.01.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 23.01.2018 г.
Доклад за дейността на Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана през 2017 г.
Решения от заседание, проведено на 23.03.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 15.05.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 06.06.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 12.06.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 02.07.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 10.07.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 22.08.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 27.09.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 01.11.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 06.12.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 30.01.2019 г.
Решения от заседание, проведено на 28.02.2019 г.
Доклад за дейността на комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана през 2018 г.
Решения от заседание, проведено на 09.04.2019 г.
Решения от заседание, проведено на 09.05.2019 г.
Решения от заседание, проведено на 18.06.2019 г.
Решения от заседание, проведено на 24.07.2019 г.
Решения от заседание, проведено на 08.10.2019 г.
Решения от заседания, проведени на 28.11.2019 и 18.12.2019
Доклад на комисията по 7А за 2019
Решение от заседание, проведено на 04.03.2020 г
Решения от заседание, проведено на 29.04.2020 г
Вътрешни правила за работа на Комисията по чл.7а от УПОА - актуални към 14.02.2020 г.
Решения от заседание, проведено на 2.06.2020 г
Решения от заседание, проведено на 09.07.2020 г
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: