начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации:
Учреден /дата според нормативен акт/: Комисията е сформирана на основание чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации и Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс със Заповед № РД 04-40/13.05.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново.
Поле на дейност:

Комисията разглежда постъпилите предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Велико Търново.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

1. Приема и анализира постъпилите предложения, сигнали и жалби;

2. Сътрудничи при решаването на проблемите свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Велико Търново.

3. Преценява основателността на предложението, сигнала или жалбата, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;

4. Предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение, сигнал или жалба;

5. Информира подателя на предложението, сигнала или жалбата за предприетите действия;

6. Следи за предприетите действия и за решението по предложението, сигнала или жалбата.

7. В срок до 31 януари на следващата календарна година изготвя ежегоден доклад за цялостната си дейност, който представя на областен управител.

8.  В срок до 31 март на следващата календарна година изготвя  ежегодни доклади за дейността си по ресори, които предоставя на вниманието на съответните областни съвети и постоянни областни комисии.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Детелина Борисова, заместник областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Кристина Върбанова, младши експерт, дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

1. Петя Райкова – главен секретар

2. Силвия Димитрова – директор на дирекция АКРРДС

3. Милена Павлова-Карабялова – главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС

4. Десислава Сърбова – младши експерт, дирекция АКРРДС

5. Иван Маринов - старши експерт, дирекция АКРРДС

6. инж. Снежана Кадиева - главен експерт, дирекция АКРРДС

Съставът е актуализиран съгласно заповед № РД 01-05-65/16.11.2018 г., изменена със заповед № РД 01-05-03/15.01.2019 г.

Документи
Решения по Протокол 4/11.07.2011 г.
Вътрешни правила за работа на Комисията по чл.7а от УПОА, актуални до 14.03.2013 г.
Решения по Протокол 1/26.05.2011 г.
Решения по Протокол 2/13.06.2011 г.
Решения по Протокол 3/27.06.2011 г.
Решения по Протокол 5/19.07.2011 г.
Решения по Протокол 6/25.07.2011 г.
Решения по Протокол 20/17.01.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 21.02.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 08.03.2013 г.
Вътрешни правила за работа на Комисията по чл. 7а от УПОА
Решения от заседание, проведено на 19.03.2013 г.
Доклад за дейността на комисията през 2012 г.
Решения от заседание, проведено на 28.05.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 07.08.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 19.08.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 25.09.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 30.10.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 13.11.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 14.12.2013 г.
Решения от заседание, проведено на 24.01.2014 г.
Решения от заседание, проведено на 12.03.2014 г.
Решения от заседание, проведено на 20.03.2014 г.
Решения от заседание, проведено на 05.08.2014 г.
Решения от заседание, проведено на 09.09.2014 г.
Решения от заседание, проведено на 12.01.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 24.02.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 19.03.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 27.04.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 28.05.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 24.06.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 02.07.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 24.07.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 28.07.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 10.08.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 14.09.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 13.10.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 17.11.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 09.12.2015 г.
Решения от заседание, проведено на 11.01.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 16.02.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 24.03.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 22.04.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 08.06.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 09.06.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 11.07.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 28.07.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 14.09.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 07.10.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 23.11.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 13.01.2017 г.
Доклад за дейността на комисията през 2016 г.
Решения от заседание, проведено на 15.02.2017 г.
Решения от заседание, проведено на 28.07.2017 г.
Решения от заседание, проведено на 31.08.2017 г.
Решения от заседание, проведено на 24.10.2017 г.
Решения от заседание, проведено на 28.11.2017 г.
Вътрешни правила за работа на Комисията по чл.7а от УПОА - актуални към 22.12.2017 г.
Решения от заседание, проведено на 08.01.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 23.01.2018 г.
Доклад за дейността на Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана през 2017 г.
Решения от заседание, проведено на 23.03.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 15.05.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 06.06.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 12.06.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 02.07.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 10.07.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 22.08.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 27.09.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 01.11.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 06.12.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 30.01.2019 г.
Решения от заседание, проведено на 28.02.2019 г.
Доклад за дейността на комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана през 2018 г.
Решения от заседание, проведено на 09.04.2019 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати