начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен съвет по условия на труд:
Учреден /дата според нормативен акт/: На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Поле на дейност: 1. Обсъжда състоянието на условията на труд в региона или в отделни предприятия и предлага мерки за подобряването им.
2. Изисква от отделни организации и търговски дружества информация за състоянието на условията на труд/осигурителни отношения,нивото на травматизма ,състоянието на хигиената на труда и др./
3. Прави предложение към МТСП за изменение и допълнение на нормативните актове,имащи отношение към дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
4. Разглежда и обсъжда проблеми по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по отрасли и подотрасли от област Велико Търново.
5. Създава временни структури към областния съвет с цел извършване на проучване и разработване на проекти за решаване на специфични въпроси/целеви работни групи,комисии/ по въпроси,осигуряващи безопасни и здравословни условия на труд.
6. Определя основните цели и насоки и съдейства на органите на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд за упражняване на задълбочен и ефективен контрол.
7. Възлага проучването на проекти за решаване на важни проблеми,значими от областно значение в областта по опазване живото и здравето на гражданите.
8. Осъществява и други функции и задачи,възложени с нормативни актове и по решение на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
9. Разглежда и обсъжда проблеми по осигуряване на безопасност на обществените места с висок риск –жп,авто и аерогари,обществени заведения,кина,театри,спортни зали и съоръжения,пазари,ресторанти и др.
10. Приема регионални програми за проучване и разработване на проекти за оптимизиране на условията на труд и ги представят на фонд "Условия на труд" за финансиране.
11. Координират дейността на териториалните органи по контрола на условията на труд.
12. Оказват съдействие на комитетите по условия на труд за решаване на конкретни проблеми.
Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивета Кабакчиева, Заместник областен управител на област Велико Търново

Членове:

  1. Цанко Стефанов – главен експерт Дирекция АКРРДС

  2. Илиян Илиев – старши експерт Дирекция АКРРДС

  3. Трима представители на работодателите – представители на браншови камари, съюзи и/или сдружения на работодателите.

  4. Трима представители на националните синдикални организации (КНСБ и КТ “Подкрепа”) в съотношение 2:1.

Всяка календарна година синдикалните организации сменят квотите на представителите си, запазвайки съотношението 2:1.

Документи
Протокол от заседание, проведено на 11.06.2008 г.
Правилник за дейността на Областен съвет по условия на труд
Протокол от заседание, проведено на 21.04.2009 г.
Протокол от заседание, проведено на 20.01.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 22.10.2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 08.06.2007 г.
Решение от заседание, проведено на 08.06.2007 г.
Протокол от заседание, проведено на 11.01.2007 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати