начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Свищов « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли
Свищов е един от основните промишлени и аграрни центрове във Великотърновска област. Свищовската община развива смесен тип икономика, като главният предмет на дейност на фирмите са производство, търговия, услуги и доставка на хранителни продукти.

Химическата и хранителната промишленост заемат значителен дял от общинската икономика. Комбинацията на наличните материална база, квалифицирана работна ръка, традиции в производството на някои продукти и плодородна земя са предпоставки за развитието на местната икономика. Община Свищов се подрежда на 30-то място между общините в страната по равнище на социално-икономическо развитие, измерено с показателя за брутен вътрешен продукт на човек от населението.

Стойността на този показател е около 30% по-висок от средния за страната. Общината произвежда 0.75% от националния обем на БВП, като ангажира 0.58% от заетите лица в националната икономика. Община Свищов се характеризира с многоотраслова структура на икономиката. Доминиращ е вторичният сектор, който дава 61,1% от нетните приходи, ангажира 46,2% от заетите лица и се обслужва от 80,7% от дълготрайните материални активи. Анализът на данните за нетните приходи от продажби очертава, че водещи функции в общината имат промишлеността и търговията. Селското стопанство е на трето място.

Туристическите функции на общината едва сега започват да се използват пълноценно, независимо от значителното богатство на културно-историческото наследство. Промишлеността има и определящо значение в структурата на икономиката на общината. Тя реализира 59,1% от приходите от продажби, ангажира 43,7% от общо заетите лица и разполага с 79,5% от изградената материална база в общината. Община Свищов формира 51% от нетните приходи на добивната промишленост и 19,8% от приходите на преработващата промишленост в областта. Структурата на промишлеността е представена основно от производство на целулоза, хранително-вкусова промишленост, производство на ж. п. траверси и електрически стълбове, шивашка промишленост и добив на инертни материали.

Оценката на досегашната промишлена структура е, че тя е слабо диверсифицирана, но общината е с потенциал и амбиции за развитие на високотехнологични производства и задълбочаване на специализацията в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Селско стопанство
Селското стопанство е важен отрасъл на общинската икономика. През 1999-2000 г. неговият принос в икономическия комплекс на общината е 25% по показателя нетни приходи от продажби. В сравнение с 1990 г. отрасълът отбелязва спад над 50%. За развитието на селското стопанство на територията на общината съществуват изключително добри почвено-климатични условия. Към тези благоприятни фактори следва да се отнесе и наличният поземлен ресурс (84,4% от територията е земеделски земи), независимо че непрекъснато намалява обработваемата земя и нарастват пустеещите земи (над 15%), което при качеството на ресурса е недопустимо.

Значителна част от обработваемата земя в общината е подходяща за отглеждането на зърнени и зеленчукови култури, лозя, захарно цвекло и др. Изразена в цифри тя изглежда така:
Зърнени култури - 260 000 дка.
Технически култури - 60 000 дка.
Овощни градини - 10 000 дка.
Лозя - 15 000 дка.
Зеленчукопроизводство, фуражни култури и др. - 105 000 дка.
Или всичко обработваема земя - 450 хил.дка.

По програма "Пледж – Партньори за местно икономическо развитие", с финансиране от Американската агенция за международно развитие се реализира проекта "Подобряване на почвеното плодородие", чрез който се възстанови напоителната система в обработваеми земеделски площи, западно от гр. Свищов.

Туризъм
На територията на Свищов са декларирани над 120 археологически, художествени и архитектурни паметници на културата с местно и национално значение. Запазени са цели ансамбли архитектурни паметници от края на 18 до края на 19 век. Между паметниците, които придават особено значение на града, са и многобройните величествени храмове, строени от родолюбиви свищовлии. Любителите на флората и фауната могат да посетят местните природни резервати, предимно по поречието на река Дунав.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: