начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Свищов « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли
Свищов е един от основните промишлени и аграрни центрове във Великотърновска област. Свищовската община развива смесен тип икономика, като главният предмет на дейност на фирмите са производство, търговия, услуги и доставка на хранителни продукти.

Химическата и хранителната промишленост заемат значителен дял от общинската икономика. Комбинацията на наличните материална база, квалифицирана работна ръка, традиции в производството на някои продукти и плодородна земя са предпоставки за развитието на местната икономика. Община Свищов се подрежда на 30-то място между общините в страната по равнище на социално-икономическо развитие, измерено с показателя за брутен вътрешен продукт на човек от населението.

Стойността на този показател е около 30% по-висок от средния за страната. Общината произвежда 0.75% от националния обем на БВП, като ангажира 0.58% от заетите лица в националната икономика. Община Свищов се характеризира с многоотраслова структура на икономиката. Доминиращ е вторичният сектор, който дава 61,1% от нетните приходи, ангажира 46,2% от заетите лица и се обслужва от 80,7% от дълготрайните материални активи. Анализът на данните за нетните приходи от продажби очертава, че водещи функции в общината имат промишлеността и търговията. Селското стопанство е на трето място.

Туристическите функции на общината едва сега започват да се използват пълноценно, независимо от значителното богатство на културно-историческото наследство. Промишлеността има и определящо значение в структурата на икономиката на общината. Тя реализира 59,1% от приходите от продажби, ангажира 43,7% от общо заетите лица и разполага с 79,5% от изградената материална база в общината. Община Свищов формира 51% от нетните приходи на добивната промишленост и 19,8% от приходите на преработващата промишленост в областта. Структурата на промишлеността е представена основно от производство на целулоза, хранително-вкусова промишленост, производство на ж. п. траверси и електрически стълбове, шивашка промишленост и добив на инертни материали.

Оценката на досегашната промишлена структура е, че тя е слабо диверсифицирана, но общината е с потенциал и амбиции за развитие на високотехнологични производства и задълбочаване на специализацията в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Селско стопанство
Селското стопанство е важен отрасъл на общинската икономика. През 1999-2000 г. неговият принос в икономическия комплекс на общината е 25% по показателя нетни приходи от продажби. В сравнение с 1990 г. отрасълът отбелязва спад над 50%. За развитието на селското стопанство на територията на общината съществуват изключително добри почвено-климатични условия. Към тези благоприятни фактори следва да се отнесе и наличният поземлен ресурс (84,4% от територията е земеделски земи), независимо че непрекъснато намалява обработваемата земя и нарастват пустеещите земи (над 15%), което при качеството на ресурса е недопустимо.

Значителна част от обработваемата земя в общината е подходяща за отглеждането на зърнени и зеленчукови култури, лозя, захарно цвекло и др. Изразена в цифри тя изглежда така:
Зърнени култури - 260 000 дка.
Технически култури - 60 000 дка.
Овощни градини - 10 000 дка.
Лозя - 15 000 дка.
Зеленчукопроизводство, фуражни култури и др. - 105 000 дка.
Или всичко обработваема земя - 450 хил.дка.

По програма "Пледж – Партньори за местно икономическо развитие", с финансиране от Американската агенция за международно развитие се реализира проекта "Подобряване на почвеното плодородие", чрез който се възстанови напоителната система в обработваеми земеделски площи, западно от гр. Свищов.

Туризъм
На територията на Свищов са декларирани над 120 археологически, художествени и архитектурни паметници на културата с местно и национално значение. Запазени са цели ансамбли архитектурни паметници от края на 18 до края на 19 век. Между паметниците, които придават особено значение на града, са и многобройните величествени храмове, строени от родолюбиви свищовлии. Любителите на флората и фауната могат да посетят местните природни резервати, предимно по поречието на река Дунав.
Свищов
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати