начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Велико Търново « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли

На територията на Община Велико Търново стопанска дейност развиват 3 423 предприятия, от тях 94,13% са в частния сектор. Нетните приходи от продажби към 30.04.2003г. възлизат на 89 300 хил.лв. Отчита се нарастване от 6 006 хил.лв. спрямо същия период на 2002г. и включват търговия на едро и дребно, техническо обслужване  и ремонт, добивна индустрия, преработваща индустрия, производство и разпределение на електроенергия, газ и вода и строителство. Делът на търговията е 38.5 %, на  промишлеността -37.4%, услуги-4.6 % от приходите.

Селско стопанство

Общият размер на обработваемата земя в Община Велико Търново е 421 917 дка, в т.ч. 396 457 дка ниви, 7 722 дка ливади и 16 015 дка трайни насаждения, което е 16, 6 %  от общата обработваема земя за област Велико Търново. Почвите в региона са подходящи за развитието на зеленчукопроизводство, овощарство и лозарство.
При разпределението по култури най-голям дял от обработваемите земи е зает от зърнените култури, следвани от техническите и фуражните. Зеленчуците заемат ограничени площи.

Селско-стопанската техника включва: трактори – 189 бр., в т.ч. верижни – 34 бр., зърнокомбайни – 71 бр., редосеялки – 82 бр., ремаркета – 78 бр., плугове – 94 бр.

В областта на животновъдството се наблюдава тенденция на увеличаване броя на животните. Отглеждането на птици и свине е съсредоточено в равнинните зърнопроизводителни райони на областта, говедовъдството - в централните райони, а овцевъдството и козевъдството - в планинските и полупланинските части.
Разпределението на селскостопанските животни на територията на Общината към 30.06.2003г. е следното: говеда – 3558 бр. в т.ч.- 2114 бр. крави, 28 бр. биволи от тях 12 бр. биволици, овце – 16 333 бр. от тях 10 712 – майки, кози – 11 929 бр., свине – 9 870 бр. от тях 339 – майки, птици – 101 615 бр. от тях 49 739 кокошки.


Туризъм

Община Велико Търново и прилежащият район разполагат с много добър потенциал за целогодишно развитие на разнообразни форми на туризъм - благоприятни климатични форми, уникален релеф, наличие на природни и исторически забележителности, съхранени народни художествени занаяти.

Ловният туризъм в региона е традиционно силен и добре развит. Ловните полета в областта се стопанисват предимно от великотърновската фирма "Мазалат 99". Дивечът е представен от диво прасе, сърна, заек, дива патица, фазан, пъдпъдък.
Община Велико Търново има конкретна програма за развитието на устойчив туризъм в съзвучие с приоритетите й на град, носител на Специалната награда за устойчиво развитие на ЕС за 1997 година. В тази връзка тя е отворена за международно сътрудничество със заинтересувани в тази област партньори.

Велико Търново
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати