начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Велико Търново « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли

На територията на Община Велико Търново стопанска дейност развиват 3 423 предприятия, от тях 94,13% са в частния сектор. Нетните приходи от продажби към 30.04.2003г. възлизат на 89 300 хил.лв. Отчита се нарастване от 6 006 хил.лв. спрямо същия период на 2002г. и включват търговия на едро и дребно, техническо обслужване  и ремонт, добивна индустрия, преработваща индустрия, производство и разпределение на електроенергия, газ и вода и строителство. Делът на търговията е 38.5 %, на  промишлеността -37.4%, услуги-4.6 % от приходите.

Селско стопанство

Общият размер на обработваемата земя в Община Велико Търново е 421 917 дка, в т.ч. 396 457 дка ниви, 7 722 дка ливади и 16 015 дка трайни насаждения, което е 16, 6 %  от общата обработваема земя за област Велико Търново. Почвите в региона са подходящи за развитието на зеленчукопроизводство, овощарство и лозарство.
При разпределението по култури най-голям дял от обработваемите земи е зает от зърнените култури, следвани от техническите и фуражните. Зеленчуците заемат ограничени площи.

Селско-стопанската техника включва: трактори – 189 бр., в т.ч. верижни – 34 бр., зърнокомбайни – 71 бр., редосеялки – 82 бр., ремаркета – 78 бр., плугове – 94 бр.

В областта на животновъдството се наблюдава тенденция на увеличаване броя на животните. Отглеждането на птици и свине е съсредоточено в равнинните зърнопроизводителни райони на областта, говедовъдството - в централните райони, а овцевъдството и козевъдството - в планинските и полупланинските части.
Разпределението на селскостопанските животни на територията на Общината към 30.06.2003г. е следното: говеда – 3558 бр. в т.ч.- 2114 бр. крави, 28 бр. биволи от тях 12 бр. биволици, овце – 16 333 бр. от тях 10 712 – майки, кози – 11 929 бр., свине – 9 870 бр. от тях 339 – майки, птици – 101 615 бр. от тях 49 739 кокошки.


Туризъм

Община Велико Търново и прилежащият район разполагат с много добър потенциал за целогодишно развитие на разнообразни форми на туризъм - благоприятни климатични форми, уникален релеф, наличие на природни и исторически забележителности, съхранени народни художествени занаяти.

Ловният туризъм в региона е традиционно силен и добре развит. Ловните полета в областта се стопанисват предимно от великотърновската фирма "Мазалат 99". Дивечът е представен от диво прасе, сърна, заек, дива патица, фазан, пъдпъдък.
Община Велико Търново има конкретна програма за развитието на устойчив туризъм в съзвучие с приоритетите й на град, носител на Специалната награда за устойчиво развитие на ЕС за 1997 година. В тази връзка тя е отворена за международно сътрудничество със заинтересувани в тази област партньори.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: