начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Лясковец « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт
Транспортните връзки в Общината са част от агломерацията В. Търново-Лясковец-Горна Оряховица, която обхваща 15 населени места и около 170000 жители. Община Лясковец е в непосредствена близост до ЖП възел Г. Оряховица и международно летище Г. Оряховица. През територията на общината преминават първокласен път София-Варна и ЖП линията Г. Оряховица-Елена. В близост е първокласен път Кърджали-Русе. Община Лясковец е разработила междуобщински транспортни схеми. Селищата в общината са свързани по между си с пътни комуникации, които са добре развити. През зимните месеци пътните условия не се променят.

Енергийна промишленост
Електроснабдителната мрежа се захранва с 220 кV от ПС "Изток" гр. Г. Оряховица и обхваща 3 кабелни линии към комунално-битовите трансформаторни постове и въздушните линии.

Съобщителна
На територията на общината действа цифрова централа "Нортел" като част от проекта "Дон" с повече от 7000 телефонни поста с възможности за избиране на всички селища в страната, Европа, Азия и Африка. В гр. Лясковец е изградена АТЦ , една от първите цифрови централи в региона. През територията на общината минават важни магистрални кабели от международно значение, поддържани от ЛКС София, междуградски кабелен район Велико Търново.

Водоснабдяване
Основен водоизточник за общината е язовир "Йовковци". От водопровод с диаметър ф 900 се захранва гр. Лясковец. На север от гр. Лясковец по терасата на р. Янтра има изградени каптажи "източен" и "западен" с общ дебит 10 л/сек. Непосредствено до каптажите е изградена Помпена станция I подем с вграден черпателен водоем V=270 м3. Общината разполага с водоеми 2 х 4000 куб.м. Водопроводната мрежа е изградена основно от етернитови тръби с диаметър ф 80 мм. Главните водопроводни клонове са с диаметър ф 250, ф 200 и ф 125 мм и дължина на външната водопроводна мрежа – 6200 м. и на вътрешната – 18872 м. По-големите предприятия ползват вода за промишлени нужди от собствени водоизточници.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: