начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Лясковец « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт
Транспортните връзки в Общината са част от агломерацията В. Търново-Лясковец-Горна Оряховица, която обхваща 15 населени места и около 170000 жители. Община Лясковец е в непосредствена близост до ЖП възел Г. Оряховица и международно летище Г. Оряховица. През територията на общината преминават първокласен път София-Варна и ЖП линията Г. Оряховица-Елена. В близост е първокласен път Кърджали-Русе. Община Лясковец е разработила междуобщински транспортни схеми. Селищата в общината са свързани по между си с пътни комуникации, които са добре развити. През зимните месеци пътните условия не се променят.

Енергийна промишленост
Електроснабдителната мрежа се захранва с 220 кV от ПС "Изток" гр. Г. Оряховица и обхваща 3 кабелни линии към комунално-битовите трансформаторни постове и въздушните линии.

Съобщителна
На територията на общината действа цифрова централа "Нортел" като част от проекта "Дон" с повече от 7000 телефонни поста с възможности за избиране на всички селища в страната, Европа, Азия и Африка. В гр. Лясковец е изградена АТЦ , една от първите цифрови централи в региона. През територията на общината минават важни магистрални кабели от международно значение, поддържани от ЛКС София, междуградски кабелен район Велико Търново.

Водоснабдяване
Основен водоизточник за общината е язовир "Йовковци". От водопровод с диаметър ф 900 се захранва гр. Лясковец. На север от гр. Лясковец по терасата на р. Янтра има изградени каптажи "източен" и "западен" с общ дебит 10 л/сек. Непосредствено до каптажите е изградена Помпена станция I подем с вграден черпателен водоем V=270 м3. Общината разполага с водоеми 2 х 4000 куб.м. Водопроводната мрежа е изградена основно от етернитови тръби с диаметър ф 80 мм. Главните водопроводни клонове са с диаметър ф 250, ф 200 и ф 125 мм и дължина на външната водопроводна мрежа – 6200 м. и на вътрешната – 18872 м. По-големите предприятия ползват вода за промишлени нужди от собствени водоизточници.
Лясковец
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати