начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Стражица « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение

Община Стражица е разположена в североизточната част на област Велико Търново. Заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина.


Релеф
Характерен облик на разнообразния релеф придават множество възвишения в посока изток-запад. Надморската височина варира от 40 до 480 м.

Климат
Климатът е умерено-континентален, характеризиращ се най-общо с горещо лято със засушавания, прохладна и рано настъпваща пролет. Зимният период е с минимални валежи и незадържаща се дълго снежна покривка - средна продължителност  48 дни. Характерни са есенни и пролетни мразове.
Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури.

Води
Водните течения и водните площи, с площ 7 499 дка, заемат 1,43% от общата територия на общината.
Водните ресурси представляват поречия на реките Стара река, Лефеджа, Голяма река, Казълдере и Шипа, както и 30 микроязовира, най-големият от които Казълдере е с обем 8 млн куб. м. Общината ги отдава на концесия.

Почви
Почвите са представени основно от различните видове черноземи, алувиално-ливадните, алувиално-делувиалните, тъмно-сиви, сиви и светло-сиви горски почви.

Растителност, животински свят и горско стопанство
Горите на територията на общината се охраняват и стопанисват от Държавно лесничейство гр. Горна Оряховица и община Стражица
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: