начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Лясковец « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение
Община Лясковец е разположена в подножието на Стара планина. На юг и запад е обградена от Арбанашкото плато и Чуката, а на север и изток е открита към долината на река Янтра и Дунавската равнина. Община Лясковец граничи с Община Г. Оряховица, Община Стражица, Община Златарица и Община В. Търново.

Релеф
Релефът е хълмисто-равнинен и обхваща части от Дунавската хълмиста равнина и Средния Предбалкан.

Климат
Климатът е умерено-континентален, характеризиращ се с горещо лято и студена зима. Формира се следствие на нееднакво трансформираните океански въздушни маси от запад и северозапад и по-рядко от север и североизток. За формирането на климата оказва влияние и простиращата се на юг верига на Средна Стара планина, която намалява влиянието на нахлуващите от юг въздушни маси. Поради откритостта на района се създават условия за диверсионни състояние.

Води
През територията на общината протича р. Янтра, която извира от Стара планина, тече в посока север-юг и се влива в р. Дунав. Подземните води на територията на общината са карстови и порови. Подземния поток се движи в посока към река Янтра. Повърхностните води се отичат към р. Янтра чрез сравнително равномерно разпределени дерета.

Почви
Разпространени са главно следните почвени типове: силно излужени черноземи, тъмносиви горски почви и сиви горски почви, а алувиално-делувиално ливадните и алувиално-ливадните почви заемат малка площ от землището на общината. За община Лясковец са характерни сивокафявите горски почви. Почвите са слабо до средно ерозирали и само на отделни места се срещат участъци със силно ерозирали до каменливи почви.

Растителност, животински свят и горско стопанство
Растителността е изключително широколистна. Разпространени са зимен и летен дъб, бряст, габър, липа, върба, топола, акация. Поради високата селскостопанска усвоеност на територията в близкото минало, горските площи са малко.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: