начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Горна Оряховица « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение

Североизточна България, 25о42’ източно от Гринуич


Релеф

Предпланински


Климат

Умерено континентален


Води

Водните ресурси включват повърхностни и подпочвени води. Те имат изключително голямо битово и стопанско значение.

Фактът, че градът и общината на която е център, са разположени по поречието на реките Янтра и Росица, обяснява дълбочината на подпочвените води за собствени водоизточници за промишлени нужди, която е от 6 до 12 метра. На територията на Общината са разположени 15 язовира, които са с местно значение.

Градът и останалите 12 селища в района са централното водоснабдени за питейни и битови нужди.


Почви

Алувиално - ливадни


Растителност, животински свят и горско стопанство

Горски фонд

Растителност, която в отделни случаи има уникален характер.

Такъв рядък растителен вид, превърнал се в символ на вечността на града, е божурът.

Наличният горски фонд на общината възлиза на 17 607 хектара.От тях иглолистни 903.4 хектара – 5.13%, и широколистни 15 608 хектара-88.6%. Държавен горски фонд – 16 512 хектара - 93.78% от наличния горски фонд.  Най-разпространени са : иглолисти – бор; широколистни – цер.

Дивечово стопанство

Богата и разнообразна е фауната на Горнооряховска община. Горските масиви и прилежащите райони се обитават от едър дивеч: елен 386 бр., сърни 463 бр., дива свиня 551 бр.; дребен дивеч: зайци – 1639 бр; пернат дивеч фазан 1118 бр, яребици 34 бр.; вреден дивеч: вълци 57 бр., чакали 193 бр.

Горна Оряховица
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати