начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Горна Оряховица « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение

Североизточна България, 25о42’ източно от Гринуич


Релеф

Предпланински


Климат

Умерено континентален


Води

Водните ресурси включват повърхностни и подпочвени води. Те имат изключително голямо битово и стопанско значение.

Фактът, че градът и общината на която е център, са разположени по поречието на реките Янтра и Росица, обяснява дълбочината на подпочвените води за собствени водоизточници за промишлени нужди, която е от 6 до 12 метра. На територията на Общината са разположени 15 язовира, които са с местно значение.

Градът и останалите 12 селища в района са централното водоснабдени за питейни и битови нужди.


Почви

Алувиално - ливадни


Растителност, животински свят и горско стопанство

Горски фонд

Растителност, която в отделни случаи има уникален характер.

Такъв рядък растителен вид, превърнал се в символ на вечността на града, е божурът.

Наличният горски фонд на общината възлиза на 17 607 хектара.От тях иглолистни 903.4 хектара – 5.13%, и широколистни 15 608 хектара-88.6%. Държавен горски фонд – 16 512 хектара - 93.78% от наличния горски фонд.  Най-разпространени са : иглолисти – бор; широколистни – цер.

Дивечово стопанство

Богата и разнообразна е фауната на Горнооряховска община. Горските масиви и прилежащите райони се обитават от едър дивеч: елен 386 бр., сърни 463 бр., дива свиня 551 бр.; дребен дивеч: зайци – 1639 бр; пернат дивеч фазан 1118 бр, яребици 34 бр.; вреден дивеч: вълци 57 бр., чакали 193 бр.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: