начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Павликени « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение

Община Павликени е от трети функционален тип. Разположена е в Северния централен район на страната. Заема западната централна част на Великотърновска област и граничи с общините Велико Търново, Свищов, Полски Тръмбеш, Севлиево, Сухиндол и Левски. Град Павликени е важен железопътен център по жп линията София- Варна. През града минават няколко важни пътища, които го свързват с градовете Велико Търново, Севлиево, Плевен, Свищов, Полски Тръмбеш и Русе.


Релеф

Общината обхваща територии от средната част на Дунавската хълмиста равнина и малка част от Предбалкана. Преобладаващ елемент в ландшафта на района е слабо хълмистия терен, изграден от слабо нагънати мезозойски пластове.

По отношение на релефа се отделят сравнително ясно две части на територията - долинно-равнинна (долината на р. Росица - прилежаща част от Дунавската равнина) и платовидно-хълмиста.

Надморската височина на територията варира между 80 и 450 метра. Средната надморска височина е 117,00 м. Специфично разнообразие в релефа внасят базалтовите могили Косматица (370 м) и Чатала (410 м). Особено привлекателна е каньоновидната долина на р. Негованка в землището на с. Михалци.


Климат

Общината попада в област с умереноконтинентален климат. Най-характерните белези са горещо лято, студена зима, голяма годишна амплитуда, близка до най-голямата за страната. Продължителността на слънчевото греене е около 2140 часа и рязко намалява в долината на р. Негованка, между селата Емен и Мусина, т.е. в каньона на р. Негованка

Безмразовият период е около 200 дни, а средната скорост на преобладаващите северозападни и западни ветрове е около 2 метра в секунда.

От 10 до 15 процента от годишните валежи са от сняг, с често образуване на снежна покривка. Има типичен континентален характер с ясно изразено влияние на студените северни и северозападни въздушни маси. Лятото е горещо, зимата студена. Средна годишна температура е 11,60 С. Средна сума на валежите 600мм., с валежен максимум през лятото и минимум през зимата Често явление са късните пролетни мразове.


Води

Най-голямата река, пресичаща общината е р.Росица, а други по-малки са р. Студена, р. Елия и р.Ломя. Изградени са множество микроязовири и канали за изкуствено напояване.


Почви

Черноземи, подходящи за отглеждане на селскостопански култури.


Растителност, животински свят и горско стопанство

Според горско-растителното райониране на България Общината попада в Мизийската горско-растителна област в равнинно-хълмистия подпояс на листопадните дъбове и ксеротермични гори.

Естествената горска и горско-храстова растителност е твърде неравномерно разположена - в северната долинно-равнинна част с малки изключения отсъства напълно, докато в южната платовидно-хълмиста съществуват горски масиви с площи до няколко хиляди декара. Основните дървесни видове са благун и цер, на по-влажните места се срещат липа и ясен, а на по-сухите - габър, глог, люляк и др. 

От крайречната растителност доминират върби, тополи и папур.

На територията на общината се срещат елени, сърни, диви свине, зайци, яребици и фазани. Във водоемите са разпространени шаран, таранка, сом и др.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: