начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Павликени « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение

Община Павликени е от трети функционален тип. Разположена е в Северния централен район на страната. Заема западната централна част на Великотърновска област и граничи с общините Велико Търново, Свищов, Полски Тръмбеш, Севлиево, Сухиндол и Левски. Град Павликени е важен железопътен център по жп линията София- Варна. През града минават няколко важни пътища, които го свързват с градовете Велико Търново, Севлиево, Плевен, Свищов, Полски Тръмбеш и Русе.


Релеф

Общината обхваща територии от средната част на Дунавската хълмиста равнина и малка част от Предбалкана. Преобладаващ елемент в ландшафта на района е слабо хълмистия терен, изграден от слабо нагънати мезозойски пластове.

По отношение на релефа се отделят сравнително ясно две части на територията - долинно-равнинна (долината на р. Росица - прилежаща част от Дунавската равнина) и платовидно-хълмиста.

Надморската височина на територията варира между 80 и 450 метра. Средната надморска височина е 117,00 м. Специфично разнообразие в релефа внасят базалтовите могили Косматица (370 м) и Чатала (410 м). Особено привлекателна е каньоновидната долина на р. Негованка в землището на с. Михалци.


Климат

Общината попада в област с умереноконтинентален климат. Най-характерните белези са горещо лято, студена зима, голяма годишна амплитуда, близка до най-голямата за страната. Продължителността на слънчевото греене е около 2140 часа и рязко намалява в долината на р. Негованка, между селата Емен и Мусина, т.е. в каньона на р. Негованка

Безмразовият период е около 200 дни, а средната скорост на преобладаващите северозападни и западни ветрове е около 2 метра в секунда.

От 10 до 15 процента от годишните валежи са от сняг, с често образуване на снежна покривка. Има типичен континентален характер с ясно изразено влияние на студените северни и северозападни въздушни маси. Лятото е горещо, зимата студена. Средна годишна температура е 11,60 С. Средна сума на валежите 600мм., с валежен максимум през лятото и минимум през зимата Често явление са късните пролетни мразове.


Води

Най-голямата река, пресичаща общината е р.Росица, а други по-малки са р. Студена, р. Елия и р.Ломя. Изградени са множество микроязовири и канали за изкуствено напояване.


Почви

Черноземи, подходящи за отглеждане на селскостопански култури.


Растителност, животински свят и горско стопанство

Според горско-растителното райониране на България Общината попада в Мизийската горско-растителна област в равнинно-хълмистия подпояс на листопадните дъбове и ксеротермични гори.

Естествената горска и горско-храстова растителност е твърде неравномерно разположена - в северната долинно-равнинна част с малки изключения отсъства напълно, докато в южната платовидно-хълмиста съществуват горски масиви с площи до няколко хиляди декара. Основните дървесни видове са благун и цер, на по-влажните места се срещат липа и ясен, а на по-сухите - габър, глог, люляк и др. 

От крайречната растителност доминират върби, тополи и папур.

На територията на общината се срещат елени, сърни, диви свине, зайци, яребици и фазани. Във водоемите са разпространени шаран, таранка, сом и др.

Павликени
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати