начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Златарица « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение
Община Златарица се намира в Източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Лясковец, Стражица и Антоново (Търговишка област)

Релеф
Попада върху първите гънки на Предбалкана. Северната част на общината има равнинен характер. По-голяма част от територията й е с хълмист релеф, образуван от редица ниски и средно високи ридове, успоредни на главната Старопланинска верига.

Климат
Община Златарица попада върху част от северобългарската и предбалканска котловина, подобласт на Умерено-континенталната климатична област

Води
Общината е богата на повърхностни води. През територията й минават 4 реки – река Златаришка /Бързица/ идва от съседната община Елена, минава през Златарица и малко след нея се влива в р. Веселина. Река Веселина, известна като Капинска, води началото си от централното Старопланинско било. Река Бебровска минава през землището на селата Разсоха, Дединци, Росно и се влива в р. Веселина. Стара река тече периферно през землищата на селата Чешма и Сливовица. Освен реките, на територията на общината има 7 микроязовира, които обогатяват още повече водните запаси.

Почви
Над ¾ от територията е заета от сиви горски почви. По поречието на реките Златаришка и Стара река са изявени алувиално – ливадните почвени видове.

Растителност, животински свят и горско стопанство
Растителността попада в дъбовата зона на предпланинския лесорастителен район. Най-голямо разпространение от дървесните видове имат дъбовете – цер, зимен дъб, благун. Освен тях в по-голямо или по-малко количество се срещат габър, явор, липа и др. Обликът на ландшафта, характерен за предбалкана и дървесните видове, определят дивечовото стопанство – наличие на диви свине, сърни и елени, фазани и други пернати видове.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: