начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Златарица « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение
Община Златарица се намира в Източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Лясковец, Стражица и Антоново (Търговишка област)

Релеф
Попада върху първите гънки на Предбалкана. Северната част на общината има равнинен характер. По-голяма част от територията й е с хълмист релеф, образуван от редица ниски и средно високи ридове, успоредни на главната Старопланинска верига.

Климат
Община Златарица попада върху част от северобългарската и предбалканска котловина, подобласт на Умерено-континенталната климатична област

Води
Общината е богата на повърхностни води. През територията й минават 4 реки – река Златаришка /Бързица/ идва от съседната община Елена, минава през Златарица и малко след нея се влива в р. Веселина. Река Веселина, известна като Капинска, води началото си от централното Старопланинско било. Река Бебровска минава през землището на селата Разсоха, Дединци, Росно и се влива в р. Веселина. Стара река тече периферно през землищата на селата Чешма и Сливовица. Освен реките, на територията на общината има 7 микроязовира, които обогатяват още повече водните запаси.

Почви
Над ¾ от територията е заета от сиви горски почви. По поречието на реките Златаришка и Стара река са изявени алувиално – ливадните почвени видове.

Растителност, животински свят и горско стопанство
Растителността попада в дъбовата зона на предпланинския лесорастителен район. Най-голямо разпространение от дървесните видове имат дъбовете – цер, зимен дъб, благун. Освен тях в по-голямо или по-малко количество се срещат габър, явор, липа и др. Обликът на ландшафта, характерен за предбалкана и дървесните видове, определят дивечовото стопанство – наличие на диви свине, сърни и елени, фазани и други пернати видове.
Златарица
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати