начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
“Рибарство и контрол” Велико Търново:
Ресорно ведомство: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Отдел “Рибарство и контрол – Централен Дунав” Русе
Правомощия:

Устойчиво развитие, ползване, охрана, контрол и възпроизводство на представляващите предмет на стопанска дейност и на любителски риолов ресурси от риба и други водни животни в рибностопанските води и опазването на водната фауна в тях;

 1. Прилагане на утвърдените режими за риболов и другите рибностопански дейности;

 2. Контролиране на риболовните уреди, оборудването и спомагателните материали и другите технически средства за промишлен и любителски риболов по отношение на правилата, нормите и режима за тяхното използуване. Регистрация на тези, за които законът предвижда регистрационен режим;

 3. Контролиране на производствено-технологичната дейност в областта на рибарството и аквакултурите; състоянието и поддържането на генофонда от риби и други водни животни;условията и реда за превозването, пренасянето и разселването на зарибителен и друг генофондов материал;

 4. Контролиране на обектите за търговия с риба и рибни продукти и лицата, занимаващи се с нея, по отношение на произхода и първата продажба и по отношение на минимално допустимите размери за улов нариба в рибностопанските води на страната; проверка на всички документи, удостоверяващи произхода и търговските операции и регистриране на съответните количества в търговската мрежа;

 5. Наблюдение и контрол на рибностопанските обекти по отношение на здравословното състояние; укрепване на здравния статус в съответствие с ветеринарно-санитарните норми;

 6. Събиране, обобщаване и съхраняване на статистически данни и материали за състоянието и развитието на рибарството и аквмакултурите.
Услуги:
 1. Издаване на разрешителни за стопански риболов; предоставяне на риболовни дневници;

 2. Регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;

 3. Провеждане на курсове за обучение и издаване на удостоверения за правоспособност за стопански риболов;

 4. Издаване и презаверка на билети за любителски риболов;

 5. Маркиране и регистрация на риболовни уреди;

 6. Зониране на водни обекти в рибностопанско отношение.
Адрес: Велико Търново, бул. “България” 25, ет. 4, офис 402
Телефон 1: 062 600023
Телефон 2: 082 836589
E-mail: velikotarnovo@iara.government.bg
Уеб адрес: http://iara.government.bg/
Лице за контакти: Емил Георгиев
Длъжност: Началник сектор
  териториални
органи
Дирекция "Регионален държавен архив" Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Главна дирекция "Контрол на съобщенията", отдел "Териториално звено Велико Търново"
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северена Централна България - Русе, офис Велико Търново
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация
Областно пътно управление
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/
Военно окръжие - Велико Търново
Регионална дирекция по горите Велико Търново
Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
“Рибарство и контрол” Велико Търново
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Национална служба за съвети в земеделието - офис Велико Търново
Регионален инспекторат по опазване на културното наследство
Регионално управление на образованието /РУО/
Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/
Териториално звено ГРАО - Велико Търново
Регионален отдел "Национален строителен контрол" Велико Търново
Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново"
Регионална дирекция за "Социално подпомагане" Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Агенция за държавна финансова инспекция, Изнесено работно място Велико Търново
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Велико Търново
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Митница Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Териториално поделение на НОИ - Велико Търново
Отдел "Статистически изследвания Велико Търново"
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите
Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Регионален сектор „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Велико Търново
Регионален отдел "Надзор на пазара" Северозападна България – Ловеч, офис - Велико Търново
Регионална дирекция "Служба по вписванията" Велико Търново
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново
Сектор "Метрологичен надзор" - Велико Търново
Българския спортен тотализатор - офис Велико Търново
Експерт към Министерството на младежта и спорта за области Велико Търново и Габрово
Офис "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" Велико Търново
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: