начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ
05.07.2018

Главният експерт в отдел Регионално развитие на областна администрация Велико Търново Цанко Стефанов взе участие като представител на Регионален съвет за развитие на Северен централен район в Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна прог


 
Главният експерт в отдел Регионално развитие на областна администрация Велико Търново Цанко Стефанов взе участие като представител на Регионален съвет за развитие на Северен централен район в Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., което се проведе в Гранитна зала на Министерски съвет.
На заседанието г-н Стефанов защити интересите на местната и регионална власт, за обособяване на две отделни процедури за подкрепа на иновативни клъстери и регионални иновативни хъбове. Двете форми на обединения подпомагат развитието на българския бизнес чрез различни механизми. От една страна съществуващи клъстери биха могли да бъдат източник за иновативни решения на национално и международно ниво чрез членовете си, докато регионалните хъбове са важни и с ролята си да бъдат двигатели за икономическо развитие за цели региони в средносрочен и дългосрочен план. Освен това те могат и да стимулират местните научни организации да реализират изследователския и развойния си потенциал. Г-н Стефанов изрази надежда да продължи обсъждането на подобна концепция и с прецизирането на специфичните условия за обособяването на т.наречените „хъбове“ и чрез участието на местната власт, която може да играе ролята на инициатор на обособяването на тези обединения.
Комитетът за наблюдение на ОП даде мандат за преговори на Управляващия органи на ОП НОИР с ЕК за изменение на програмата. Основната промяна е свързана с прехвърлянето на средства от Приоритетна ос 1, операция „Изграждане на регионални научни центрове“, в размер на 51.1 млн. евро, към Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Предлаганото изменение не води до промяна в общия ресурс по Тематична цел 1 на Споразумението за партньорство и не нарушава тематичната концентрация. Това позволява и след прехвърлянето да се запазят по същността си основните предвидени в ОП НОИР дейности за сътрудничество между бизнеса и науката. За дефиниране на бъдещите процедури ще бъдат проведените консултации с научните среди и се планират срещи с активното участие на бизнеса в регионите. По ПО 1, специфична цел 3 „Увеличаване на участието на български научни организации в международно сътрудничество“, предлаганата промяна включва предоставянето на възможност за финансиране на националния принос по одобрените проекти по Хоризонт 2020 (teaming) - фаза 2. Целта е такъв тип проекти да се финансират чрез процедура за директно предоставяне като конкретни бенефициенти. 
На заседанието бяха обсъдени промени в ОП Иновации и конкурентоспособност в рамките на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“. Ббеше взето решение да се даде мандат на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на Оперативната програма. Промените по Приоритетна ос 1 са във връзка с прехвърлянето на финансов ресурс в размер на 51.1 млн. евро от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) към ОПИК за изпълнение на дейности, свързани със стимулиране на сътрудничеството между бизнеса и науката. Изменението на Приоритетна ос 4 се налага заради включването на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България“ (IGB) с бенефициент „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB) сред допустимите дейности, както и включването на “Булгартрансгаз“ ЕАД като допустим бенефициент за техническата подкрепа за междусистемната газова връзка България – Сърбия.
В рамките на дневния ред на заседанието беше представена и обсъдена концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на устойчиво сътрудничество между бизнеса и научните организации на регионално ниво.

Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати