начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ПРЕДСТОЯЩО
« назад
01.04.2019 - 30.10.2019
Пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в област Велико Търново

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД

№ ОА04-1650

В. Търново, 13.03.2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137 от Закона за горите, предложение на директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, изх. № 2506/06.03.2019 г., с цел осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии

НАРЕЖДАМ:

1. Времето от 01.04.2019 г. до 30.10.2019 г., да бъде определено за пожароопасен сезон в горските територии находящи се в Област Велико Търново.

2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. Кметовете на общини, Кметства, кметските наместници, собствениците на гори и ръководителите на ведомства да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии.

4. Изхвърлянето на големите отпадъци да става само на определените за целта места /контейнери за смет и регламентирани сметища/.

5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

6. Кметове на населени места, ръководителите на обекти и директорите на държавни горски и ловни стопанства, да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и предприемат необходимите мерки за възстановяване на неизправните.

7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи и/или попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка:

- да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обектите или съоръжението;

- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.

8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

9. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите в Република България, чрез своите органи, да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

10. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури да спират дейностите или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.

11. Началниците на военните поделения и части при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.

12. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново, със съдействието на държавните горски и ловни стопанства, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата извършващи дейности в тях да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване на горските пожари.

13. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново, Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

14. Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново по места за своевременно информиране в случай на пожар.

15. При възникване на пожар в горски територии, Директорите на териториалните поделения ДГС към Северно-централно държавно предприятие гр. Габрово и структурите на Изпълнителна агенция по горите, незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.

16. Настоящата заповед да се оповести публично на интернет страницата на Областен управител на област Велико Търново, на адрес: www.vt.government.bg, на Регионалната дирекция по горите и на Изпълнителната агенция по горите.

17. Кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, да сведат настоящата заповед до знанието на заинтересованите лица на територията на общината за сведение и изпълнение по компетентност, включително и до председателите на ловно-рибарски дружества и туристически дружества, регистрирани на територията на съответната община.

Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, директора на Регионалната дирекция по горите Велико Търново, директора на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново, началника на Национален военен университет ,,Васил Левски”, Велико Търново, СЛРД „Сокол 1884“ Велико Търново, управителя на ,,Енерго-Про – Мрежи” РЦ Горна Оряховица, директора на Железопътна секция Горна Оряховица, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Отдел “Рибарство и контрол” Велико Търново, ТД „Трапезица“ Велико Търново.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА

Областен управител на

област Велико ТърновоЛице за контакти:
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати