начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ПРЕДСТОЯЩО
02.05.2019 - 27.09.2019
График за извършване на обследвания на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Велико Търново

ЗАПОВЕД

  ОКД-20-02-1
В. Търново, 08.04.2019 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 138а,ал.3 и ал.4 и 141б, ал. 3 от Закона за водите, чл. 212, чл. 213 и чл. 214 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях

НАРЕЖДАМ:

1. Назначавам комисия в състав:

1.1. Представител на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

1.2. Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново

1.3. Представител на Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен;

1.4. Представител на Областна администрация – Велико Търново.

1.5. Представител на съответната община, на територията на която се намира язовирът.

Представителите в Комисията  следва да притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по някои от следните специалности: Хидротехническо или Хидромелиоративно строителство, ВиК, Геодезия или друга подходяща специалност.

Комисията да извърши проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях по чл. 141б, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за водите.

Комисията има право на достъп до обектите за проверка; на достъп до цялата документация, съхранявана в досието на обекта и да прави предписания на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях за изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност.

2. В рамките на проверките Междуведомствената комисия следва да:

2.1. анализира предоставената от кметовете на общини информация по чл. 141, ал. 6 от Закона за водите и извърши проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;

2.2. проверява създадената организация по изпълнението на изискванията и мерките, предвидени в аварийния план;

2.3. проверява изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;

2.4. дава заключение за готовността за безопасна експлоатация на язовира и съоръженията към него в нормални, екстремни и аварийни условия, въз основа на становището на всеки член на комисията;

2.5.  предписва на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;

2.6. да класифицира язовирите по степен на потенциална опасност съгласно разпоредбата на чл. 141, ал. 2 от Закона за водите, след привеждане на наредбата в съответствие с промените в закона;

2.7. за всеки обследван обект се съставя протокол за извършената проверка, съдържащ заключението по т. 2.4 и предписанията по т. 2.5 в срок до 14 дни от проверката.

Протоколът се изготвя в 14-дневен срок от приключването на обследването и се подписва от членовете на комисията. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви в 3-дневен срок от подписването му. Протоколът се изготвя в 6 еднообразни екземпляра – за всеки от членовете на Комисията, за собственика на язовирните стени и на съоръженията към тях и за кмета на общината.

Протоколите за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката се предоставят на Областен управител Велико Търново и се изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен, за предприемане на действия съобразно правомощията им по Закона за водите; протоколът се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.

3. Oпределям график на извършването на обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново, както следва:

Община

Период на проверката

1.

Язовир „Александър Стамболийски“

02.05.2019 г.

2.

Язовир „Йовковци“

03.05.2019 г

3.

Елена

08.05.2019 г. – 10.05.2019 г.

4.

Лясковец

13.05.2019 г. – 17.05.2019 г.

5.

Горна Оряховица

20.05.2019 г. – 07.06.2019 г.

6.

Златарица

10.06.2019 г. – 14.06.2019 г.

7.

Стражица

Сухиндол

17.06.2019 г. – 28.06. 2019 г.

8.

Павликени

01.07.2019 г. – 12.07.2019 г.

9.

Полски Тръмбеш

15.07.2019 г. – 19.07.2019 г.

10.

Велико Търново

02.09.2019 г. – 20.09.2019 г.

11.

Свищов

24.09.2019 г. – 27.09.2019 г

3.1. Графикът да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново най-късно 15 дни преди началото на инспекциите и да се изпрати на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията. както и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново. 

3.2. При неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват извършване на проверките, утвърдения с настоящата заповед график може да бъде изменен. Измененият график, след неговото утвърждаване, се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново и се изпраща на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията, както и на кметовете на общини.

4. Кметовете на общини следва:

4.1. Да осигурят транспорт за участие на членовете на комисията определени за проверките по  настоящата заповед;

4.2. Да подготвят необходимата и налична документация и информация за работа на комисията;

4.3. Да уведомят ползвателите на обектите – общинска собственост за конкретната дата на проверката;

4.5. В срок до 05.05.2019 г. да предоставят на Областен управител -Велико Търново, за нуждите на междуведомствената комисия, информацията по чл. 141, ал. 5, т. 3 от Закона за водите – информация за резултатите от извършените периодични проверки на язовирните стени и съоръженията към тях – общинска собственост.

5. Командировъчните разходи на членовете на междуведомствената комисия и разходите за транспортно осигуряване са за сметка на съответните

ведомства.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, Директора на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново.

Контрол по изпълнение на настоящата заповедта, ще упражнявам лично.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/

Областен управител на
област Велико Търново

Политика за защита на личните данни
Политика за защита на личните данни в Областна администрация Велико Търново

  ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация на заинтересованите лица относно целите, основанията и начините на обработка на лични данни, събрани при осъществяването на правомощията на областния управител, както и за възможностите на физическите лица за упражняване на контрол върху тази обработка в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство за защита на личните данни.

Данни за Администратора на лични данни:

Областна администрация Велико Търново

БУЛСТАТ: 104103739 

Адрес: 5000, гр. Велико Търново, пл. „Център“ №2

Телефон: 062/600839

Ел. поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Интернет страница: http://www.vt.government.bg

 Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните

Нина Иванова

Телефон: 062/611136

Ел. поща: hr@velikotarnovo.government.bg

 Данни относно компетентния Надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Телефон: 02/915 3 518

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

По въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от Областна администрация- Велико Търново длъжностно лице по защита на данните на посочените данни за контакт.

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор, на: хартиен носител на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, лично – на същия адрес в Звеното за административно обслужване или на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg .

 ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Като администратор на лични данни ние събираме, съхраняваме и обработваме информация на законово основание за Вас във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задачи от обществен интерес.

По изключение може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено от Вас съгласие за една или повече конкретни цели. Съгласието се дава чрез попълване на декларация по образец (Приложение № 2 към Вътрешните правила) и може да бъде оттеглено по всяко време отново чрез подаването на декларация(Приложение № 3към Вътрешните правила)

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), данни от документ за самоличност, служещи за проверка на самоличността на съответното лице; данни за здравословното състояние; данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за неговото пълномощно; данни за комуникация с гражданите, например адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес или др.).

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Ние обработваме само толкова лични данни, колкото са ни необходими, за да изпълним нашите задължения и само за целите, за които сме ги събрали, като спазваме принципа „Необходимо да се знае“.

КАК И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ  ДАННИ

Ние обработваме Вашите лични данни за: извършване на услуга; разглеждане на жалби, сигнали, искания по ЗДОИ; за целите на управлението на човешки ресурси;  за сключване на договор и изпълнение на договорни взаимоотношения, както и за целите на легитимния интерес на Областна администрация Велико Търново - напр. при извършване на видеонаблюдение на територията на сградата на Областна администрация  с оглед осигуряване сигурността и защитата на имуществото, нейните служители и посетителите.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните за конкретни, изрично указани и законни цели в съответствие с действащото законодателство. Съобщаваме и обясняваме на гражданите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие със законодателството.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим Вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Разработили сме и прилагаме политики за сигурност и процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни. Администрацията е внедрила и поддържа Интегрирана система за управление ISO 9011:2015&ISO 27001: 2013.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В повечето случаи получаваме информация директно от субектите на данни, когато те попълват искания, заявления и други документи, необходими за упражняването на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на областна администрация.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

При наличието на установени със закон предпоставки, личните данни, събирани и обработвани от Областна администрация-Велико Търново се предоставят на компетентните органи.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат спазени изискванията на законодателството.

 ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Можете да се свържете с нас, за да упражните своите права. Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на: информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); достъп до собствените си лични данни; коригиране (ако данните са неточни); изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) *; ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни; преносимост на личните данни между отделните администратори; възражение спрямо обработването на негови лични данни; защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

* Правото на изтриване (или „правото да бъдеш забравен“) дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съ­ществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните; субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете.

„Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които Областна администрация-Велико Търново има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели: упражняване правото на свобода на изразяване и информация; изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт; за целите на общественото здраве; архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели; за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ние ще Ви отговорим в едномесечен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени.

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Действията, които Областна администрация-Велико Търново предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни.

СРЕДСТВАТА ВИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Общия регламент за защита на данните. КЗЛД е длъжна да Ви информира за напредъка в разглеждането на жалбата и за резултатите от нея, включително за възможността за съдебна защита.

Вие имате право да подадете жалба до съда срещу администратор или обработващ лични данни, когато считате, че правата Ви по Общия регламент за защита на данните са били нарушени, в резултат на неправомерно обработване.

 Настоящата Декларация за поверителност на Областна администрация Велико Търново е актуална към 25.05.2018г., като запазваме правото си да я променяме или допълваме при изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Областна администрация или по препоръка на КЗЛД.

Необходимо е периодично да посещавате сайта на Областна администрация Велико Търново, за да преглеждате настоящата Политика.

УТВЪРДИЛ: /П/

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА
Областен управител
на област Велико Търново

Заповед РД 01-05-29/21.05.2018 г.

Вътрешни правила за защита на личните занни

01.04.2019 - 30.10.2019
Пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в област Велико Търново

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД

№ ОА04-1650

В. Търново, 13.03.2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137 от Закона за горите, предложение на директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, изх. № 2506/06.03.2019 г., с цел осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии

НАРЕЖДАМ:

1. Времето от 01.04.2019 г. до 30.10.2019 г., да бъде определено за пожароопасен сезон в горските територии находящи се в Област Велико Търново.

2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. Кметовете на общини, Кметства, кметските наместници, собствениците на гори и ръководителите на ведомства да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии.

4. Изхвърлянето на големите отпадъци да става само на определените за целта места /контейнери за смет и регламентирани сметища/.

5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

6. Кметове на населени места, ръководителите на обекти и директорите на държавни горски и ловни стопанства, да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и предприемат необходимите мерки за възстановяване на неизправните.

7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи и/или попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка:

- да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обектите или съоръжението;

- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.

8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

9. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите в Република България, чрез своите органи, да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

10. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури да спират дейностите или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.

11. Началниците на военните поделения и части при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.

12. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново, със съдействието на държавните горски и ловни стопанства, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата извършващи дейности в тях да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване на горските пожари.

13. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново, Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

14. Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново по места за своевременно информиране в случай на пожар.

15. При възникване на пожар в горски територии, Директорите на териториалните поделения ДГС към Северно-централно държавно предприятие гр. Габрово и структурите на Изпълнителна агенция по горите, незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.

16. Настоящата заповед да се оповести публично на интернет страницата на Областен управител на област Велико Търново, на адрес: www.vt.government.bg, на Регионалната дирекция по горите и на Изпълнителната агенция по горите.

17. Кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, да сведат настоящата заповед до знанието на заинтересованите лица на територията на общината за сведение и изпълнение по компетентност, включително и до председателите на ловно-рибарски дружества и туристически дружества, регистрирани на територията на съответната община.

Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, директора на Регионалната дирекция по горите Велико Търново, директора на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново, началника на Национален военен университет ,,Васил Левски”, Велико Търново, СЛРД „Сокол 1884“ Велико Търново, управителя на ,,Енерго-Про – Мрежи” РЦ Горна Оряховица, директора на Железопътна секция Горна Оряховица, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Отдел “Рибарство и контрол” Велико Търново, ТД „Трапезица“ Велико Търново.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА

Областен управител на

област Велико Търново

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати