начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Област Велико Търново - Икономика
» ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Download
Възможности за инвестиране
Възможности за инвестиране в Област Велико Търново InvestmentProfileVTregion_Bg-En-De.pps [23 MB]
Възможности за туризъм
Възможности за туризъм в Област Велико Търново TouristGuideVTregion_BG-ENG-DE-RU.pps [35 MB]

Област Велико Търново е част от Северен Централен район за планиране, един от 6-те района за планиране и целенасочено въздействие в Република България според Закона за регионално развитие, формирани въз основа на географското им разположение, икономическото им развитие, броя на населението и перспективите за развитие. В областта активно се работи за преодоляване на вътрешните и междурегионалните различия в района и ускоряване на процеса на социална и икономическа обвързаност на Северен Централен район за планиране с регионите от Европейския съюз. Развитието на област Велико Търново има за цел постигане на динамично, устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез осигуряване на равни възможности за развитие на всички области от икономиката, по-висок жизнен стандарт и доближаване до стандартите на регионите от Европейския съюз.

Предимствата на региона, изразени в:

  • благоприятното географско и транспортно положение,
  • отличната информационна и комуникационна инфраструктура,
  • висококвалифицирана работна ръка,
  • разнообразие в икономическите отрасли,
  • стабилна корпоративна и финансова политика,
  • нарастващ интерес за инвестиране от чуждестранни предприемачи,
  • добра институционална структура
и активното участие на всички заинтересовани страни - общини, бизнес, неправителствени организации са добра предпоставка за привличане на нови инвестиции и постигане на ускорено и устойчиво икономическо развитие. Те могат да бъдат постигнати чрез сътрудничество със структурите на централната власт. Инвестициите от своя страна ще станат гаранция за нарастване равнището и на социално-икономическото развитие на областта от там и достигане на по-висок жизнен стандарт и доближаване до стандартите на региона до тези на Европейския съюз.

Икономиката на областта се характеризира с многоотрасловост и наличие на традиционни производства. Подобряването на бизнес климата и постигането на по-голяма гъвкавост на фирмите от областта, стремящи се да отговорят на високите европейски и международни изисквания за качество на продукцията, определят стабилността и устойчивостта на икономическото развитие през последните няколко години.

Промишлеността е основен структороопределящ отрасъл за местната икономика с водещо значение по редица показатели. Структурата на промишлеността е разнообразна, което е добра предпоставка за икономически растеж чрез коопериране и заздравяване на междусекторните връзки на отраслите вътре и вън от областта.

В структурата на икономиката с най-голям принос в нетните приходи от продажби имат следните подсектори “Търговия и ремонтни дейности” с дял 38,03%, “Преработваща промишленост” с 33,05% и “Транспорт, съобщения и електро и газоразпределение”. От общините на територията на област Велико Търново най-голям дял от реализираните нетни приходи осигурява община Велико Търново - 46,87 % за 2005 г., следвана от другите две големи общини - Горна Оряховица (22,42%) и Свищов (10,69 %).

Предприятия
Като част от националната тенденция, процесите на приватизация и преструктуриране на собствеността доведоха до удребняване на бизнеса и преобладаването на малки и средни предприятия в областта. Те представляват 99,37% от общия брой фирми. Активна стопанска дейност развиват 8545 фирми (данните са от 2005 г.). Към момента на територията на областта функционират 63 фирми, сертифицирани по ISO 9001 като най-много са в сферата на хранителните стоки, напитки и тютюн – 13 фирми, машини и оборудване – 12 фирми. ISO 9001 е важен инструмент за фирмите, с помощта на който те могат да докажат на своите клиенти, особено на външните пазари, че са способни да произвеждат в съответствие с международните изисквания. На територията на областта функционират и 6 сертифицирани организации в сферата на публичната администрация. Областна администрация Велико Търново е една от първите администрации в страната, която получи сертификат по системата за качество ISO 9001:2000.

Почти половината от активните фирми в областта – 48,65%, са в сферата на подотрасъл “Търговия и ремонт”. На преработващата промишленост се падат 11.71% от фирмите. През последните години ръст бележат операциите с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги, които се осъществяват от 734 бр. фирми (8,6% от общия брой фирми на територията на областта) и реализира 1,5% от нетните приходи от продажби.

Инвестиции
Настъпилите структурни промени в икономиката и установяването на пазарни отношения влияят положително върху инвестиционната активност на стопанските субекти в областта. През последните няколко години най-много са направените инвестиции в отраслите: “Търговия и ремонт”, ”Преработваща промишленост”, “Транспорт и съобщения” както и ”Електроенергия, газ и вода”. Основно средствата са насочени към придобиване на дълготрайни материални активи - машини, оборудване и транспортни средства, земя, сгради и строителни съоръжения. Около 85 % от всички инвестиции се реализират на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов и Елена. На територията на областта трайно стъпиха големи чуждестранни инвеститори и вериги в лицето на “Е–ОН”, “Практикер”, “Техномаркет Европа”, ”СБА”, МОЛ Велико Търново и др. Подобрената бизнес среда е важен фактор за привличане на чуждестранни инвестиции. През 2005 година от общия размер на преките чуждестранни инвестиции най-голям дял имат тези от САЩ, Германия и Чехия. Инвестициите се очертават като най-динамичния фактор, влияещ върху икономическия растеж и регионалната конкурентоспособност

Наети лица
Най-голям брой наети лица се наблюдават в преработващата индустрия Те са 34,21 % от общият брой на наетите в областта за 2005 г. На следващо място с 12.66% се нарежда “Търговия и ремонт”, следвана от “Транспорт и съобщения” с 7,82% от наетите лица. В общата структура на наетите лица с най-голям дял е община Велико Търново (41,09% от наетите), следвана от общините Горна Оряховица и Свищов. Най-малък брой наети лица има в малките общини - Златарица и Сухиндол.

Селското стопанство е един от приоритетните отрасли, имащ традиционно важно място за икономиката както на национално, така и на регионално равнище. Растениевъдството като основен подотрасъл е широко застъпено в нашата област, а това оказва благоприятно влияние и върху другата съставна част на този бранш - животновъдството. Обработваемата земя на областта е едно от богатствата, които следва да бъдат грижливо съхранявани и целево използвани за бъдещото развитие. Характерно за обработваемата земя е изключителното й разнообразие и високото качество. Стопанисваните земи в областта са 2 997 084 дка, от които 2,6 млн. дка представляват обработваеми площи, а това съставлява 5,5 % от обработваемата земя на страната. Безспорно най-голям дял от обработваемите земи заемат зърнените и техническите култури. Добри възможности за развитие имат отглеждането на трайни, овощни и лозови насаждения, както и зеленчукопроизводството. Отглеждането на билки, етерично маслени култури и гъби, за което съществуват изключително благоприятни условия, е поредното предизвикателство пред местните стопани, което се утвърждава и развива в нашата област. Преобладаващият начин на отглеждане на животни е в личните стопанства, но се налага и фермерският начин на животновъдство. С влизането на България в ЕС селското стопанство залага на популяризиране и стимулиране на биоземеделие. Прилагането на този вид земеделие в нашата област ще доведе до реализирането и постигането на една от приоритетните цели, заложени в стратегията на Област Велико Търново и ще способства за постигане на конкурентоспособност, интензификация, устойчивост и собствен облик на селското стопанство. За опазване на природата и биологичното разнообразие предстои включването на част от територията на областта в мрежата от защитени райони в Европа “Натура 2000”.

Великотърновска област предлага отлични възможности за туризъм: забележителни природни дадености; исторически и културни паметници и музеи; уникални архитектурни обекти; много манастири; причудлив релеф; умерен климат; екологично чисти райони; минерални извори, ловни стопанства. В областта се намират над 140 паметника на културата с национално значение, които са 15% от всички в страната. 67% от тях са разположени в община Велико Търново. Административният център град Велико Търново е бил столица на средновековната Българска държава. Спомен от това време са крепостите Царевец и Трапезица, величието на които е подчертано с единствения на Балканския полуостров аудио–визуален спектакъл “Царевград Търнов - звук и светлина”. Двата международни фолклорни фестивала, които се провеждат през май и юли всяка година, събират във Велико Търново музиканти, певци и танцьори от цял свят. Съхранената околна среда, както и екологично чистото селскостопанско производство дават възможност за развитие на една от най-атрактивните форми на туризъм у нас "селски туризъм" и "екотуризъм”. В областния център съществуват и съвременни условия за провеждането на конференции, семинари и конгреси. Горският фонд, разположен в планинската и полупланинска част на областта, е съхранил голямо разнообразие от дивеч. Това съчетание от гори и дивеч от своя страна създава условия за развитието на ловния туризъм, който има добри традиции в областта. Няколкото винарски центъра в областта (Лясковец, Сухиндол, Карайсен) привличат и привържениците на т.нар. “винен” туризъм. В гр. Лясковец бе учреден Музей на градинарството и лозарството, където в автентична обстановка се предлага дегустация на вина от винарски изби от региона.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: