начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Област Велико Търново - Икономика
» ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Download
Възможности за инвестиране
Възможности за инвестиране в Област Велико Търново InvestmentProfileVTregion_Bg-En-De.pps [23 MB]
Възможности за туризъм
Възможности за туризъм в Област Велико Търново TouristGuideVTregion_BG-ENG-DE-RU.pps [35 MB]

Област Велико Търново е част от Северен Централен район за планиране, един от 6-те района за планиране и целенасочено въздействие в Република България според Закона за регионално развитие, формирани въз основа на географското им разположение, икономическото им развитие, броя на населението и перспективите за развитие. В областта активно се работи за преодоляване на вътрешните и междурегионалните различия в района и ускоряване на процеса на социална и икономическа обвързаност на Северен Централен район за планиране с регионите от Европейския съюз. Развитието на област Велико Търново има за цел постигане на динамично, устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез осигуряване на равни възможности за развитие на всички области от икономиката, по-висок жизнен стандарт и доближаване до стандартите на регионите от Европейския съюз.

Предимствата на региона, изразени в:

  • благоприятното географско и транспортно положение,
  • отличната информационна и комуникационна инфраструктура,
  • висококвалифицирана работна ръка,
  • разнообразие в икономическите отрасли,
  • стабилна корпоративна и финансова политика,
  • нарастващ интерес за инвестиране от чуждестранни предприемачи,
  • добра институционална структура
и активното участие на всички заинтересовани страни - общини, бизнес, неправителствени организации са добра предпоставка за привличане на нови инвестиции и постигане на ускорено и устойчиво икономическо развитие. Те могат да бъдат постигнати чрез сътрудничество със структурите на централната власт. Инвестициите от своя страна ще станат гаранция за нарастване равнището и на социално-икономическото развитие на областта от там и достигане на по-висок жизнен стандарт и доближаване до стандартите на региона до тези на Европейския съюз.

Икономиката на областта се характеризира с многоотрасловост и наличие на традиционни производства. Подобряването на бизнес климата и постигането на по-голяма гъвкавост на фирмите от областта, стремящи се да отговорят на високите европейски и международни изисквания за качество на продукцията, определят стабилността и устойчивостта на икономическото развитие през последните няколко години.

Промишлеността е основен структороопределящ отрасъл за местната икономика с водещо значение по редица показатели. Структурата на промишлеността е разнообразна, което е добра предпоставка за икономически растеж чрез коопериране и заздравяване на междусекторните връзки на отраслите вътре и вън от областта.

В структурата на икономиката с най-голям принос в нетните приходи от продажби имат следните подсектори “Търговия и ремонтни дейности” с дял 38,03%, “Преработваща промишленост” с 33,05% и “Транспорт, съобщения и електро и газоразпределение”. От общините на територията на област Велико Търново най-голям дял от реализираните нетни приходи осигурява община Велико Търново - 46,87 % за 2005 г., следвана от другите две големи общини - Горна Оряховица (22,42%) и Свищов (10,69 %).

Предприятия
Като част от националната тенденция, процесите на приватизация и преструктуриране на собствеността доведоха до удребняване на бизнеса и преобладаването на малки и средни предприятия в областта. Те представляват 99,37% от общия брой фирми. Активна стопанска дейност развиват 8545 фирми (данните са от 2005 г.). Към момента на територията на областта функционират 63 фирми, сертифицирани по ISO 9001 като най-много са в сферата на хранителните стоки, напитки и тютюн – 13 фирми, машини и оборудване – 12 фирми. ISO 9001 е важен инструмент за фирмите, с помощта на който те могат да докажат на своите клиенти, особено на външните пазари, че са способни да произвеждат в съответствие с международните изисквания. На територията на областта функционират и 6 сертифицирани организации в сферата на публичната администрация. Областна администрация Велико Търново е една от първите администрации в страната, която получи сертификат по системата за качество ISO 9001:2000.

Почти половината от активните фирми в областта – 48,65%, са в сферата на подотрасъл “Търговия и ремонт”. На преработващата промишленост се падат 11.71% от фирмите. През последните години ръст бележат операциите с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги, които се осъществяват от 734 бр. фирми (8,6% от общия брой фирми на територията на областта) и реализира 1,5% от нетните приходи от продажби.

Инвестиции
Настъпилите структурни промени в икономиката и установяването на пазарни отношения влияят положително върху инвестиционната активност на стопанските субекти в областта. През последните няколко години най-много са направените инвестиции в отраслите: “Търговия и ремонт”, ”Преработваща промишленост”, “Транспорт и съобщения” както и ”Електроенергия, газ и вода”. Основно средствата са насочени към придобиване на дълготрайни материални активи - машини, оборудване и транспортни средства, земя, сгради и строителни съоръжения. Около 85 % от всички инвестиции се реализират на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов и Елена. На територията на областта трайно стъпиха големи чуждестранни инвеститори и вериги в лицето на “Е–ОН”, “Практикер”, “Техномаркет Европа”, ”СБА”, МОЛ Велико Търново и др. Подобрената бизнес среда е важен фактор за привличане на чуждестранни инвестиции. През 2005 година от общия размер на преките чуждестранни инвестиции най-голям дял имат тези от САЩ, Германия и Чехия. Инвестициите се очертават като най-динамичния фактор, влияещ върху икономическия растеж и регионалната конкурентоспособност

Наети лица
Най-голям брой наети лица се наблюдават в преработващата индустрия Те са 34,21 % от общият брой на наетите в областта за 2005 г. На следващо място с 12.66% се нарежда “Търговия и ремонт”, следвана от “Транспорт и съобщения” с 7,82% от наетите лица. В общата структура на наетите лица с най-голям дял е община Велико Търново (41,09% от наетите), следвана от общините Горна Оряховица и Свищов. Най-малък брой наети лица има в малките общини - Златарица и Сухиндол.

Селското стопанство е един от приоритетните отрасли, имащ традиционно важно място за икономиката както на национално, така и на регионално равнище. Растениевъдството като основен подотрасъл е широко застъпено в нашата област, а това оказва благоприятно влияние и върху другата съставна част на този бранш - животновъдството. Обработваемата земя на областта е едно от богатствата, които следва да бъдат грижливо съхранявани и целево използвани за бъдещото развитие. Характерно за обработваемата земя е изключителното й разнообразие и високото качество. Стопанисваните земи в областта са 2 997 084 дка, от които 2,6 млн. дка представляват обработваеми площи, а това съставлява 5,5 % от обработваемата земя на страната. Безспорно най-голям дял от обработваемите земи заемат зърнените и техническите култури. Добри възможности за развитие имат отглеждането на трайни, овощни и лозови насаждения, както и зеленчукопроизводството. Отглеждането на билки, етерично маслени култури и гъби, за което съществуват изключително благоприятни условия, е поредното предизвикателство пред местните стопани, което се утвърждава и развива в нашата област. Преобладаващият начин на отглеждане на животни е в личните стопанства, но се налага и фермерският начин на животновъдство. С влизането на България в ЕС селското стопанство залага на популяризиране и стимулиране на биоземеделие. Прилагането на този вид земеделие в нашата област ще доведе до реализирането и постигането на една от приоритетните цели, заложени в стратегията на Област Велико Търново и ще способства за постигане на конкурентоспособност, интензификация, устойчивост и собствен облик на селското стопанство. За опазване на природата и биологичното разнообразие предстои включването на част от територията на областта в мрежата от защитени райони в Европа “Натура 2000”.

Великотърновска област предлага отлични възможности за туризъм: забележителни природни дадености; исторически и културни паметници и музеи; уникални архитектурни обекти; много манастири; причудлив релеф; умерен климат; екологично чисти райони; минерални извори, ловни стопанства. В областта се намират над 140 паметника на културата с национално значение, които са 15% от всички в страната. 67% от тях са разположени в община Велико Търново. Административният център град Велико Търново е бил столица на средновековната Българска държава. Спомен от това време са крепостите Царевец и Трапезица, величието на които е подчертано с единствения на Балканския полуостров аудио–визуален спектакъл “Царевград Търнов - звук и светлина”. Двата международни фолклорни фестивала, които се провеждат през май и юли всяка година, събират във Велико Търново музиканти, певци и танцьори от цял свят. Съхранената околна среда, както и екологично чистото селскостопанско производство дават възможност за развитие на една от най-атрактивните форми на туризъм у нас "селски туризъм" и "екотуризъм”. В областния център съществуват и съвременни условия за провеждането на конференции, семинари и конгреси. Горският фонд, разположен в планинската и полупланинска част на областта, е съхранил голямо разнообразие от дивеч. Това съчетание от гори и дивеч от своя страна създава условия за развитието на ловния туризъм, който има добри традиции в областта. Няколкото винарски центъра в областта (Лясковец, Сухиндол, Карайсен) привличат и привържениците на т.нар. “винен” туризъм. В гр. Лясковец бе учреден Музей на градинарството и лозарството, където в автентична обстановка се предлага дегустация на вина от винарски изби от региона.

  Област Велико Търново
Административно
    устройство
Географска
    характеристика
Инфраструктура
Икономика
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати