Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Дата на публикуване: Дата актуалност: Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Read more

Заповед на Областния Управител за ограничаване на масовите мероприятия от 09.03.2020

Дата на публикуване: Дата актуалност: Заповед ОКД-19-02-2 от 09.03.2020 г.  на ОУ за ограничаване на масовите мероприятия във връзка с опаснастта от разпространение на коронавирус Заповед ОКД-19-02-2 от 09.03.2020 г.  на ОУ за ограничаване на масовите мероприятия във връзка с опаснастта от разпространение на коронавирус

Read more

РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на „ПуС Лозен“ и на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичните площадки на „КС Лозен“, „ПуС Лозен“ и кранов възел „ПрС Нова Върбовка“ на Обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ на територията на област Велико Търново

Дата на публикуване: Дата актуалност: РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на „ПуС Лозен“ и на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичните площадки на „КС Лозен“, „ПуС Лозен“ и кранов…

Read more

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) – започнала процедура по отчуждаване на части от имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на пускова станция „

Дата на публикуване: Дата актуалност: Обявление на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) Обява на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС)

Read more

СПИСЪК на свободните имоти частна държавна собственост за продажба, с данъчна оценка до 10 000 лв. и с предоставени права за управление на Областен управител на област Велико Търново

Дата на публикуване: Дата актуалност: УТВЪРЖДАВАМ: /п/ ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА Областен управител на област Велико Търново СПИСЪК на свободните имоти частна държавна собственост за продажба, с данъчна оценка до 10 000 лв. и с предоставени права за управление на Областен управител на област Велико Търново № по ред Вид и описание на имота Местонахождение на имота…

Read more