Решение на Министерски съвет № 211 от 7 април 2022 година, за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Хемус“ и приложения към него.

Дата на публикуване: Дата актуалност: Решение на Министерски съвет № 211 от 7 април 2022 година за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) ≡ км 190+771,67 по технически…

Read more

Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Дата на публикуване: Дата актуалност: Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Read more

Решение на Министерски съвет № 794 от 16.11.2021 г., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Хемус“ и приложения към него.

Дата на публикуване: Дата актуалност: Решение на Министерски съвет № 794 от 16 ноември 2021 година. Извадка от приложение № 1 към РМС 794/16.11.2021 г. (обезщетения Хемус гр Павликени горска територия). Извадка от приложение № 1 към РМС 794/16.11.2021 г. (обезщетения Хемус гр Павликени земеделска територия). Извадка от приложение № 1 към РМС 794/16.11.2021 г.…

Read more

Заповед № ОА04-9760/12.11.2021 г. на Областен управител – Велико Търново за проведен търг с явно наддаване и определяне на купувач.

Дата на публикуване: Дата актуалност: Заповед № ОА04-9760/12.11.2021 г. на Областен управител – Велико Търново за проведен търг с явно наддаване и определяне на купувач.

Read more

Заповед №ОА04-4443 от 02.06.2021 г. за одобряване Плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Дата на публикуване: Дата актуалност: Заповед №ОА04-4443 от 02.06.2021 за одобряване Плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 

Read more