О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  Министерство на регионалното развитие и благоустройството       О Б Я В Л Е Н И Е   Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна…

Read more

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ           1 Заповед №СА-02-03-1 от14.11.2006 г.  Областно пътно управление Велико Търново Одобряване на ПУП-ПП за обект „Реконструкция и разширение на обект „Път III-407-Стражица-П. Тръмбеш-Свищов от км 80+790,27 до км 92+314,81“ гр. Свищов и с.Хаджидимитрово, община Свищов,…

Read more
Областният управител и ВиК "Йовковци" проведоха работна среща за състоянието на язовир "Йовковци"

Областният управител и ВиК „Йовковци“ проведоха работна среща за състоянието на язовир „Йовковци“

Днес, 12.12. 2019 г. в областна администрация Велико Търново се проведе работна среща между областния управител, кметове на общини – членове на Асоциацията по ВиК във връзка с приключване на годината и предаването на изградените от водния оператор публични ВиК активи. По искане на областния управител проф. д-р Любомира Попова бе предоставена и информация за…

Read more

Обява по параграф 4 – първа

Дата на публикуване: 11.08.2016   Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: к.е 3082 и 3083 в местност „Стъклен“, с обща площ…

Read more

эххф

Дата на публикуване: Дата на актуалност: ЗАГЛАВИЕ Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five…

Read more

2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 71, ал. 3, чл. 72, ал. 3,…

Read more

1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление   Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал.…

Read more