начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта

МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 25.10.2015

Съобщения и актове на Централна избирателна комисия 2015

» Съобщения и актове на Централна избирателна комисия 2015

14.09.2015

РАЗЯСНЯВАНЕ НА ВАЖНИ МОМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2015 г.

Презентация за разясняване на важни моменти, свързани с упражняване на правото на глас в предстоящите Избори за общински съветници и кметове през 2015 г.

14.09.2015

Информационен лист: Национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

На 25 октомври 2015 г. ще се проведе национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или с „НЕ“ в отговор на следния въпрос: "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електорнен път при произвеждане на изборите и референдумите?".

 МОТИВИ:   Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос, какъвто е възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

Електронното дистанционно гласуване ще допълни традиционния метод на гласуване. Много повече български граждани, живеещи зад граница, както и много граждани в страната ще могат по-лесно да упражнят конституционното си право да участват в избори и референдуми и да бъдат политически представени. Ще се осигури достъп до механизмите и начините за гласуване по електронен път, включително за избирателите със специфични физически потребности.

Дистанционното гласуване по електронен път ще позволи обобщаването на резултатите и изпращането им в електронен вид веднага след приключване на гласуването. При този вид гласуване броят на недействителните бюлетини значително ще се намали.

Дистанционното електронно гласуване се осъществява само по волята на отделния гласоподавател и не се контролира физически от представители на държавните органи. Няма необходимост от това да се отиде до предварително определена секционна избирателна комисия – гласуването може да стане от персонален компютър или телефон.

Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор, да бъдат улеснени, гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има основна роля в изграждането на демократична България.

Всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса на референдума. Областните управители, кметовете и техните администрации трябва активно да съдействат за получаването и разпространяването на информация, свързана с произвеждането на референдума, така че тя да достигне до всеки гражданин, било чрез информационни табла или чрез интернет страниците на съответните администрации.

Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:

Какво означава гласуване с „ДА“:

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

  Какво означава гласуване с „НЕ“:

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

 ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за произвеждане на референдума:

  В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Президентът на Република България определи дата  за произвеждане на референдума: 25 октомври 2015 г. (неделя). Референдумът ще се проведе заедно с изборите за общински съветници и кметове.

  Денят за гласуване в страната започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч.

  Денят за гласуване на националния референдум извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

  Когато в 19,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

   Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията. Тези гласоподаватели се допускат до гласуване след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч. местно време.

Място за произвеждане на референдума:

  Гласуването на територията на страната се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за общински съветници и кметове.

   Гласуването извън страната се провежда в секции, образувани в изпълнение на Изборния кодекс от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България при спазване на законодателството на съответната държава.

 Ред за произвеждане на референдума:

   Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 10 август 2015 г.

  Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители през 2014 г.

  При произвеждането на националния референдум на гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за национален референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на референдума и изборите в едно и също населено място, може да поиска да му бъде издадено Удостоверение за гласуване на определено място. Удостоверенията се издават от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума. В удостоверението се посочва населеното място, за което то се издава.

  Гласуването се извършва с отделни бели бюлетини. Бюлетината съдържа въпроса за провеждане на референдума „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ и двата възможни отговора – "Да" и "Не", изписани с еднакъв, едър шрифт.

  Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак "Х" или "V" избрания от него отговор "Да" или "Не", поставя бюлетината в плик, пуска плика в избирателната урна и полага подпис в списъка.

Съобщения и актове на Областен управител Велико Търново 2015

» Съобщения и актове на Областен управител Велико Търново 2015

14.09.2015

Списък за населените места по общини, които придобиват статут на кметство по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на Изборния Кодекс и в които ще бъдат проведени избори за кметове на кметства на 25 октомври 2015 г.

Община Велико Търново

1. с. Арбанаси

2. с. Вонеща вода, в т.ч.  Бойчовци, Долни Дамяновци, Йовчевци, Кисьовци, Осенарите, Сърненци, Белчевци, Дойновци, Марговци, Терзиите, Ушевци, Рашевци

3. с. Дичин

4. с. Къпиново

5. с. Малки чифлик

6. с. Миндя

7. с. Никюп

8. с. Плаково, в т.ч. с.Куцаровци

9. с. Русаля

10. с. Хотница

11. с. Шереметя

Община Горна Оряховица

1. с. Горски долен Тръмбеш

2. с. Стрелец

3. с. Горски горен Тръмбеш

4. с. Паисий

Община Елена

1. с. Буйновци

2. с. Илаков рът

3. с. Каменари

4. с. Палици

Община Златарица

1. с. Калайджии

2. с. Резач

3. с. Средно село

Община Лясковец

няма

Община Павликени

1. с. Вишовград

2. с. Мусина

3. с. Паскалевец

4. с. Росица

Община Полски Тръмбеш

1. с. Вързулица

2. с. Каранци

3. с. Ст. Стамболово

Община Свищов

1. с. Александрово

2. с. Совата

3. с. Червена

Община Стражица

1. с. Балканци

2. с. Владислав

3. с. Горски Сеновец

4. с. Мирово

5. с. Нова Върбовка

Община Сухиндол

1.с. Коевци

2. с. Бяла Река
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: