начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - 05.10.2014

Контакти

Централна избирателна комисия
http://www.cik.bg/contacts_cik?

Районна избирателна комисия
Велико Търново

Адрес: пл. „Център” № 2, стая 219
5000, гр. Велико Търново

Телефон за контакт: 062 600819
Факс: 062 628279

Съобщения и актове на Централна избирателна комисия

» Съобщения и актове на Централна избирателна комисия

Съобщениия и актове на Областен управител Велико Търново

» Съобщениия и актове на Областен управител Велико Търново

07.08.2014

ОБЯВА

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Изх. № ОА04-9147

07.08. 2014 г.

ДО 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ГР. СОФИЯ

ДО
КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”
ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ КОАЛИЦИЯТА
Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ГР. СОФИЯ

ДО
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДПС
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН
ГР. СОФИЯ

ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ

ГР. СОФИЯ

ДО

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ КОАЛИЦИЯТА

Г-Н НИКОЛАЙ БАРЕКОВ, Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ,

Г-Н РУМЕН ЙОНЧЕВ И Г-Н ДРАГОМИР СТЕФАНОВ
ГР. СОФИЯ

ДО

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ КОАЛИЦИЯТА

Г-Н
БОЖИДАР ЛУКАРСКИ, Г-Н РАДАН КЪНЕВ,
Г-ЖА
МЕГЛЕНА КУНЕВА, Г-Н КОРМАН ИСМАИЛОВ,
Г-Н
НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ И Г-Н ТОДОР ТАНЕВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ/ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

Относно: Консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г., за Четвърти изборен район - Великотърновски

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Указ № 201 на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 65/06.08.2014 г., са насрочени избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Съгласно Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия в срок до 10 август 2014 г. областните управители провеждат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за народни представители с представители на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, а именно с ПП „ГЕРБ", Коалиция „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА", Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден” и Коалиция „Реформаторски блок", като в консултациите може да участват и други партии, които не са праламентарно представени.

В тази връзка, на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, каня Вас или Ваш упълномощен представител на 10 август 2014 г. от 15.00 часа, в „Гербова зала” на Областна администрация – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2, за провеждане на консултации за определяне на състав на РИК за произвеждане на избори за народни представители за Четвърти изборен район - Великотърновски.

При провеждане на консултациите, на основание чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, партитие и коалициите представят:

1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

Към предложението се представя и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. /Заб* Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия/.

2. Копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите /05 август 2014 г./ или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Коалициите следва да представят и решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

5. Копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от предложените от партииите и коалициите лица;

6. Декларация по чл.65, ал.1 и чл.66 от Изборния кодекс от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК-Приложение № 1 към Решение № 652-НС от 06.08.2014г. на ЦИК;

Горепосочените документи остават неразделна част от протокола от проведените консултации и се изпращат ведно с последния от областен управител на Централната избирателна комисия.

При изготвяне на предложенията, моля да имате предвид, че съгласно Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия съставът на РИК за Четвърти изборен район - Великотърновски е както следва:

1. Състав на Районна избирателна комисия:

  • Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.

  • Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в една и съща РИК.

  • Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

  • Членовете на ръководствата на РИК се предлагат само от парламентарно представените партии и коалиции.

2. Общ брой членове на РИК – Велико Търново – 15 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар.

2.1. Съгласно чл. 61, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 06.08.2014г. на Централната избирателна комисия, парламентарно представените партии имат право на 13 членове в състава на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, както следва:

  • За ПП „ГЕРБ” – 5 членове;

  • За КП „Коалиция за България” – 5 членове;

  • За ПП „ДПС” – 2 членове;

  • За ПП „АТАКА” – 1 член;

2.2. На основание чл. 61, ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, партиите и коалиците, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент на Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един член в РИК, както следва:

  • За Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден” – 1 член;

  • За Коалиция „Реформаторски блок” – 1 член.

Съгласно чл. 65, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс за членове на РИК се назначават лица с висше образование, които имат право да гласуват в съответния вид избор /лицата, които имат право да гласуват в изборите за народни представители следва да отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс/ и владеят български език, като е препоръчително членовете на РИК да са юристи.

Поканата за насрочване на консултации за определяне на състав на РИК и съобщението за насрочени консултации на 10.08.2014г. от 15.00 ч. в „Гербова зала” в Областна администрация-Велико Търново, находяща се в гр. В.Търново, пл. „Център” № 2 са публично оповестени на интернет страницата на Областен управител на адрес: http://www.vt.government.bg, секция „Избори за народни представители 2014”.

Съобщението е оповестено на таблото за съобщения на партерния етаж в сградата и чрез радиоефира на Дарик радио-Велико Търново.

Приложение: Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия. 

С уважение,

ИНЖ. ГЕОРГИ РАЧЕВ /П/

Областен управител на
област Велико Търново

06.08.2014

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

С Указ № 201 на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 65/06.08.2014 г.са насрочени избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

В тази връзка, Областен управител на област Велико Търново съобщава, че на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 06 август 2014 г. на Централната избирателна комисия на 10 август 2014 г. от 15.00 часа, в „Гербова зала” на Областна администрация – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2, ще се проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за определяне на състав на РИК за произвеждане на избори за народни представители за Четвърти изборен район - Великотърновски.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България. Тези партии и коалиции имат право да правят предложения за членове на РИК само в условията на чл. 61, ал. 7 от Изборния кодекс.

Участниците в консултациите, имащи право да правят предложения за членове на РИК, представят документите по чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс.

Съобщения и актове на Районна избирателна комисия – Велико Търново

» Съобщения и актове на Районна избирателна комисия – Велико Търново

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: