ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ПРЕДСТОЯЩО
Съобщение
Стартира обезщетение за отчуждени имоти за строителство на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково

СЪОБЩЕНИЕ

Областен управител на област Велико Търново уведомява собствениците, подлежащи на обезщетение за отчуждените им имоти с РМС № 814/ 21.12.2013г. за строителството на Обект: Път ІІ-55 Велико Търново – Гурково в участъка от към 11+ 700 км. до към 31+561.10 км, че на основание чл.39а от ЗДС, средствата са преведени от Агенция пътна инфраструктура по сметка на Областен управител. Заявление с необходимите документи за комплектоване на преписки за обезщетение се подават пред Областен управител.

Заявление с необходимите документи за комплектоване на преписки за обезщетение за отчуждени имоти за строителството на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково

Пожароопасен сезон
ЗАПОВЕД № ОА04-2010 от 02.04.2018 г. за определяне времето от 15.04.2018 г. до 30.10.2018 г. за пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в област Велико Търново


ЗАПОВЕД
№ OA04-2010
В. Търново, 02.04.2018 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137 от Закона за горите, предложение на директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, изх. № 1745/26.03.2018 г., с цел осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии


НАРЕЖДАМ:


1. Времето от 15.04.2018 г. до 30.10.2018 г. да бъде определено за пожароопасен сезон в горските територии находящи се в Област Велико Търново.
2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
3. Кметовете на общини, Кметства, кметските наместници, собствениците на гори и ръководителите на ведомства да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии.
4. Изхвърлянето на големите отпадъци да става само на определените за целта места /контейнери за смет и регламентирани сметища/.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
6. Кметове на населени места, ръководителите на обекти и директорите на държавни горски и ловни стопанства, да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и предприемат необходимите мерки за възстановяване на неизправните.
7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи и/или попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка: - да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали; - да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обектите или съоръжението; - да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.
8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
9. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите в Република България, чрез своите органи, да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
10. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури да спират дейностите или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.
11. Началниците на военните поделения и части при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.
12. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, със съдействието на държавните горски и ловни стопанства, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата извършващи дейности в тях да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване на горските пожари.
13. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
14. Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново по места за своевременно информиране в случай на пожар.
15. При възникване на пожар в горски територии, Директорите на териториалните поделения ДГС към Северно-централно държавно предприятие гр. Габрово и структурите на Изпълнителна агенция по горите, незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.
16. Настоящата заповед да се оповести публично на интернет страницата на Областен управител на област Велико Търново, на адрес: www.vt.government.bg, на Регионалната дирекция по горите и на Изпълнителната агенция по горите.
17. Кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, да сведат настоящата заповед до знанието на заинтересованите лица на територията на общината за сведение и изпълнение по компетентност, включително и до председателите на ловно-рибарски дружества и туристически дружества, регистрирани на територията на съответната община.
Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, директора на Регионалната дирекция по горите – Велико Търново, директора на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, началника на Национален военен университет ,,Васил Левски”, гр. Велико Търново, СЛРД „Сокол 1884“ – Велико Търново, управителя на ,,Енерго-Про – Мрежи” РЦ Горна Оряховица, директора на Железопътна секция – Горна Оряховица, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - Отдел “Рибарство и контрол” – Велико Търново, ТД „Трапезица“ – Велико Търново.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/
Областен управител на
област Велико Търново
Съобщение
Осигурено е обслужване плащането на такси за административни услуги с банкови карти чрез реален ПОС терминал

Областна администрация Велико Търново уведомява, че плащания на такси за административни услуги, предоставяни от администрацията, могат да се извършват и с банкови карти чрез реален ПОС терминал.

В звеното за административно обслужване е поставено ПОС терминално устройство, посредством което е възможно заплащане с притежавани от лицата дебитни или кредитни карти VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика.

За картови плащания към бюджетни организации, физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси, съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Обследване на язовирни стени
Заповед за извършване на обследвания на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Велико Търново

ЗАПОВЕД

№ ОДК-12-02-1

В. Търново, 12.04.2018 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 138а,ал.3 и ал.4 от Закона за водите, чл. 212, чл. 213 и чл. 214 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях

НАРЕЖДАМ:

1.Назначавам комисия в състав:

1.1. Представител на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

1.2. Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново

1.3. Представител на Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен;

1.4. Представител на Областна администрация – Велико Търново.

Представителите в Комисията  следва да притежават  образователно –квалификационна степен „магистър“ по някои от следните специалности: Хидротехническо или Хидромелиоративно строителство, ВиК, Геодезия или друга подходяща специалност.

Комисията има право на достъп до обектите за проверка; на достъп до цялата документация, съхранявана в досието на обекта и да прави предписания на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях за изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност.

2.В рамките на проверките Междуведомствената комисия следва да:

2.1.анализира предоставената от кметовете на общини информация по чл. 141, ал. 6 от Закона за водите и извърши проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;

2.2 предписва на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;

2.3.проверява изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;

2.4.съставя протоколи за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката.

За всеки обследван обект Комисията съставя протокол за техническото състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях, съгласно образец, изготвен от ДАМТ на основание чл. 216, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние /Приложение № 1 към настоящата заповед/, който съдържа:

-датата на извършване на проверката;

-номера на настоящата заповед;

-номера на имота по кадастрална карта;

-общото описание на обекта; наименованието/имената на собственика и оператора на язовирните стени и на съоръженията към тях;

-характерните условия и обстоятелствата при провеждане на огледа;

- данни за язовира, язовирната стена и съоръженията към нея;

-технически параметри за язовирната стена и съоръженията към нея;

- констатации на състоянието;

- други констатации установени при проверката;

- предписания и срок за тяхното изпълнение.

Протоколът се изготвя в 14-дневен срок от приключването на обследването и се подписва от членовете на комисията. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви в 3-дневен срок от подписването му. Протоколът се изготвя в 6 еднообразни екземпляра – за всеки от членовете на Комисията, за собственика на язовирните стени и на съоръженията към тях и за кмета на общината.

Протоколите за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката се предоставят на Областен управител – Велико Търново и се изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен, за предприемане на действия съобразно правомощията им по Закона за водите; протоколът се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.

3.Oпределям график на извършването на обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново, при период на проверка както следва:

1.      Язовир „Александър Стамболийски“ на 02.05.2018 г.

2.      Язовир „Йовковци“ на 03.05.2018 г.

3.      Елена от 08.05.2018 г. до 11.05.2018 г.

4.      Лясковец от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г.

5.      Горна Оряховица от 21.05.2018 г. до 07.06.2018 г.

6.      Златарица от 11.06.2018 г. до 15.06.2018 г.

7.      Стражица от 18.06.2018 г. до 29.06. 2018 г.

8.      Павликени от 02.07.2018 г. до 13.07.2018 г.

9.      Сухиндол от 16.07.2018 г. до 20.07.2018 г.

10.    Полски Тръмбеш от 23.07.2018 г. до 27.07.2018 г.

11.    Велико Търново от 03.09.2018 г. до 21.09.2018 г.

12.    Свищов от 24.09.2018 г. до 28.09.2018 г.

3.1. Графикът да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново най-късно 15 дни преди началото на инспекциите и да се изпрати на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията, както и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново. 

3.2. При неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват извършване на проверките, утвърдения с настоящата заповед график може да бъде изменен. Измененият график, след неговото утвърждаване, се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново и се изпраща на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията, както и на кметовете на общини.

4. Кметовете на общини следва:

4.1. Да определят компетентни ръководни лица и експерти от общинската администрация, които да присъстват при проверката на обекти по настоящата заповед, за територията на съответната общината и да подпишат констативните протоколи;

4.2. Да осигурят транспорт за участие на определените по т. III.1 лица в проверките по  настоящата заповед;

4.3. Да подготвят необходимата и налична документация и информация за работа на комисията;

4.4. Да уведомят ползвателите на обектите – общинска собственост за конкретната дата на проверката;

4.5. В срок до 05.05.2018 г. да предоставят на Областен управител -Велико Търново, за нуждите на междуведомствената комисия, информацията по чл. 141, ал. 5, т. 3 от Закона за водите – информация за резултатите от извършените периодични проверки на язовирните стени и съоръженията към тях – общинска собственост.

5. Командировъчните разходи на членовете на междуведомствената комисия и разходите за транспортно осигуряване са за сметка на съответните ведомства.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, Директора на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново.

Контрол по изпълнение на настоящата заповедта, ще упражнявам лично.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/

Областен управител на

област Велико Търново

 

 

начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018