начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЯВИ « всички обяви
Заповед за провеждане на явен търг за отдаване под наем на помещения в гр. Горна Оряховица

Дата на публикуване: 2018-06-15

Дата на актуалност: 2018-07-15

ЗАПОВЕД

№ ОА04-3693

В. Търново, 13.06.2018 г.

На основание чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.13, ал. 1 - 4 от ППЗДС, във връзка с Решение по Протокол № 8/11.05.2018 г. на Комисия по чл. 74 от ППЗДС при Областен управител Велико Търново, 

НАРЕЖДАМ:

І. Да се организира и проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот по АДС № 1571/1978 год., представляващ 4 бр. помещения, разположени на ІІ етаж от сградата на пл. ”Г. Измирлиев” № 4, гр. Горна Оряховица,  както следва:

1. Стая № 216 с площ 14 кв.м., първоначален месечен наем – 68.00 лв., без ДДС;

2. Стая № 217 с площ 28 кв.м., първоначален месечен наем – 135.00 лв., без ДДС;

3. Стая № 218 с площ 14 кв.м., първоначален месечен наем – 68.00 лв., без ДДС;

4. Стая № 219 с площ 14 кв.м., първоначален месечен наем – 68.00 лв., без ДДС.

ІI. Организирането и провеждането на търга възлагам на комисия в състав:

/заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД/

IІІ. Търгът да се проведе при спазване изискванията на Глава V от ППЗДС, при следните условия:

1. Стъпка за наддаване, за всяко от помещенията, както следва:

- стая № 216 – 6.00 лв.,

- стая № 217 – 13.00 лв.,

- стая № 218 – 6.00 лв.,

- стая № 219 – 6.00 лв.

2.Депозитна вноска за участие  в размер на първоначално обявения месечен наем за всяко от помещенията.  

3. Срок на отдаване – 10 години.

4. Обектите се отдават за административни нужди.

5. До участие в търга се допускат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, представили в деня на търга следните документи:

- Документ за закупена тръжна документация;

- Документ за внесен в указания срок депозит;

- Документ за самоличност на представителя на кандидата;

- Нотариално заверено пълномощно при участие на упълномощен представител на кандидата.

6. Утвърждавам тръжна документация за всяко помещение, както следва:

- молба за участие по образец;

- извлечение от настоящата заповед;

- извлечение от Глава V на ППЗДС;

- проекто-договор за наем;

- копие от схема за разположението на помещенията.

7. Не се допускат до участие в търга бивши и настоящи наематели, които са с неуредени финансови взаимоотношения с Областен управител и кандидати, незакупили тръжна документация, неподали молби за участие или невнесли депозит за участие в указания срок.

8. Определям цена на тръжната документация за всяко помещение в размер на 30/тридесет/ лева, без ДДС, платими в брой в касата на Областна администрация Велико Търново.

Търгът ще се проведе на 20.07.2018 от 14:00 часа в зала № 314, на ІІІ етаж, Бл.II в сградата на пл. "Център” № 2, гр. В.Търново.

Закупуването на тръжна документация и оглед на помещенията да се извършва до 17 часа на 10.07.2018.

Внасянето на депозитна вноска за участие да се извършва на 12, 13 и 16.07.2018 г. по сметка на Областен управител В. Търново,  BG58 UNCR 7527 3341 1564 39.

Подаването на документи за участие да се извършва на 20.07.2018 г. от 9.00 до 12.00 часа в деловодството на Областна администрация Велико Търново.

Настоящата заповед да се връчи на комисията по провеждане на търга за сведение и изпълнение.

ПРОФ. Д–Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/
Областен управител на
област Велико Търново

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване

как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 
информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново