начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Панорамен изглед към град Лясковец
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ОБЯВИ « всички обяви
ЗАПОВЕД № ОА04-4787/16.06.2017 г. за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП)

Дата на публикуване: 2017-06-16

Дата на актуалност: 2018-06-16

ЗАПОВЕД
  ОА04-4787
В. Търново, 16.06.2017 г.

На основание чл. 124а, ал. 3, във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), постъпило писмено заявление от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, чрез „РАП Системс България“ ООД(пълномощно № БТГ-92-01-50/27.03.2017 г., рег. № 10265/27.03.2017 г. на нотариус Румен Димитров – РС София) с вх.№ ОА04-4517/08.06.2017 г., техническо задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, решение № ВТ-28-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмо с изх. № 1422/12.05.2017 г. на РИОСВ – В. Търново, с които са определени приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и съгласувателно становище изх. № 93-НН-313/26.05.2017 г. на Министерство на културата

РАЗРЕШАВАМ 

на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, представлявано от Георги Кирилов Гегов – Изпълнителен директор, да изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Преносен газопровод за град Свищов“

И  ОДОБРЯВАМ

техническото задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД за изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Преносен газопровод за град Свищов“, приложение към настоящата заповед.

Обектът е разположен в землищата на с. Горна Липница, с. Батак, с. Сломер и с. Караисен, община Павликени, с. Горна Студена, с. Овча могила, с. Козловец, с. Българско Сливово, с. Царевец и гр. Свищов, община Свищов.

Проектът за ПУП-ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и техническото задание, приложение към настоящата заповед.

Преди внасяне на проекта за ПУП-ПП за одобряване от Областен управител на област Велико Търново да се извършат процедурите по реда на чл. 128, ал. 1, 2 и 6 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Велико Търново и да се изпрати на Община Павликени и Община Свищов за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Приложение: техническо задание за изработване на ПУП-ПП по чл. 125 от ЗУТ.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА  (П)

Областен управител на
област Велико Търново

 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване

как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 
информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново