начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Стражица - База за съхранение на зърнени храни
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ОБЯВИ « всички обяви
Асоциация по ВиК Велико Търново ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Финансов експерт“

Дата на публикуване: 2017-05-31

Дата на актуалност: 2017-07-01

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ПРОФ.Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА, С АДРЕС ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛ.“ЦЕНТЪР“ 2,

ТЕЛ./ФАКС 062/600 127

         На основание чл.91 от Коденкса на труда и Заповед № АВК-ВТ-93/25.05.2017 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Финансов експерт“:

1.      Място на работа:

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново, пл.Център № 2.

2.      Характер на работата:

Изпълнява задълженията, визирани в чл.47, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциацията по водоснабдяване и канализация.

3.      Минимални изизквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

3.1  Образование: висше икономическо образование;

3.2  Минимална образователна степен: специалист;

3.3  Да отговаря на изикванията за съставител на финансови отчети, съгласно чл.18 от Закона за счетоводството;

4.      Допълнителни умения и кваификация:

  • Компютърна грамотност: Microsoft Word, Microsoft Excel;

  • Умения за работа със счетоводен софтуер и умения за боравене и анализ на цифрова информация; познаване на нормативната счетоводна уредба в областта на финансовата дейност, счетоводна отчетност и вътрешния финансов контрол и относимите към тях поднормативни актове, познаване на нормативните актове, свързани с данъчното и осигурителното законодателство и основните положения на трудовото и гражданското законодателство, на Закона за водите, Правилник за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и на всички други относими нормативни и поднормативни актове.

5.      Възнаграждение: 500.00 лева за 4 часов работен ден.

Начин на провеждане на конкурса, възникване и условия  на трудовото правоотношение:

            Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

            Допускане до решаване на тест се извършва от Комисия, назначена от председателя на асоциацията. До участие в теста се допускат кадидатите, които изпълняват критериите за участие съгласно направеното обявление за конкурса. Списъците на допуснатите и недопуснатите до решаване на теста кандидати, се обявяват на мястото за съобщение в сградата на областна администрация и на интернет страницата на областен управител, заедно с датата, началния час и мястото за решаване на теста. На кандидатите, които не са допуснати до конкурса се съобщават писмено по електронна поща мотивите за недопускане до конкурса. В 7 дневен срок от съобщаването, кандидатите, които не са допуснати до конкурса, могат да направят писмено възражение до председателя на АВиК, който в три дневен срок от получаване на възражението, решава въпроса окончателно и уведомява за това подателя по електронна поща.

            На допуснатите кандидати се съобщава писмено на посочения от тях адрес на електронна поща за датата, началния час и мястото за провеждане на конкурса, чрез решаване на теста.

            В теста да се включат въпроси, свързани с устройството, функционирането на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново и с професионалната област на длъжността. Чрес теста се цели, да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачите, които са свързани със задълженията на длъжността.

            Кандидатите, постигнали на теста резултат над минималния, се допускат до участие в интервю, като се уведомяват писмено за датата, мястото и часа за неговото провеждане на посочения от тях в заявлението адрес на електронна поща.

            С интервюто се цели да се установи, в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността, както и способностите му за работа в екип.

            Комисията класира само успешно издържалите конкурса, за което съставя протокол.

            В три дневен срок от провеждането на конкурса, допуснатите до участие кандидати се уведомяват писмено на посочения от тях в заявлението адрес на електронна поща за резултатите от провеждането му.

            Трудовото правоотношение за конкурсната длъжност ще възникне с лицето, което е класирано от конкурсната комисия на първо място, считано от деня, в който този кандидат е получил писмено уведомление за резултата от конкурса. Класираният на първо място кандидат, ще следва да постъпи на работа, в срок от две седмици от получаване на съобщението, че е класиран на първо място в конкурса. При неспазване на срока за встъпване, трудовото правоотношение ще възникне със следващия в класирането.

            На основание чл.52, ал.1, предложение второ от Правилника за организацията и дейността на асоциацията по водоснабдяване и канализация, спечелилия конкурса кандидат ще осъществява длъжността си на непълно работно време от 4 /четири/ часа.

Необходими документи за участие в конкурса:

1.      Писмено заявление за участие в конкурс /по образец/;

2.      Автобиография /CV европейски формат/;

3.      Свидетелство за съдимост;

4.      Копие от диплома за завършено образование;

5.      Копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност – при наличие на такива;

6.      Копия от документи, удостоверяващи наличието и продължителността на професионалния опит /осигурителна,трудова или служебна книжка/;

7.      Документи, предоставени по желание на кандидата: за придобити допълнителни квалификации, препоръки и други/копия/.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 1 месец, считано от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местния всекидневник „Янтра днес“, от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16.00 часа, на адрес: гр. Велико Търново, пл.Център № 2, стая 209. Лично от кандидатите или техни упълномощени представители.

Място за обявяване на списъците и на всички съобщения във връзка с конкурса:

- информационното табло в партера на сградата на Областна администрация – Велико Търново, пл.“Център“ № 2;

            - интернет страницата на Областен управител Велико Tърново http://www.vt.government.bg, раздел „ОБЯВИ.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената  територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД”,

гр.Велико Търново

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване

как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 
информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД