начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Актуване и отписване на имоти държавна собственост « назад
 
2388/ОА1-05 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
правно основаниечл. 72 от Закона за държавната собственост
начин на сезиране

Заявление от ръководителя на предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон или от ръководителя на ведомството
можете да изтеглите по-долу от образци и документи

Посочете кода по БУЛСТАТ в заявлението.

необходими документи

I. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ /площ в кв.м/, заверена от: техническата служба в общината за имотите в строителните граници на населеното място; общинската служба "Земеделие и гори", когато имота попада в селскостопански фонд; горско стопанство, когато имота попада в държавен горски фонд.

ІІ. Декларация по чл. 313 от НК 
можете да изтеглите по-долу от образци и документи

III. Пълномощно, ако документите се подават от упълномощено лице.

В зависимост от вида на исканата актуализация се изискват и следните документи:

IV. Строителни книжа:

  1. Кадастрално заснемане, одобрено от агенция по кадастъра, с легенда на сградите, както следва: наименование; застроена площ на сградите в кв. м; етажност; вид на конструкцията; година на построяване;

  2. Одобрен архитектурен проект или заснемане /разпределение, вертикален разрез, фасади/;

  3. Строително разрешение;

  4. Протокол образец 16 или разрешение за ползване за приемане на обекта.

V. Справка–извлечение по сметки 201 и 203 от баланса на ДМА към датата на писменото искане за актуване /данните от справката по сметка 203 следва да съответстват на тези по скицата или легендата/.

VI. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице, което заявява искането си за актуализация на акт за държавна собственост: за държавното юридическо лице - нормативния или поднормативния акт за създаването му; за предприятие по чл. 62, ал. 3 от ТЗ - решение за вписване в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние от фирмено отделение на съда.

VII. Писмени доказателства:

  1. Правният акт, по силата на който имотите са предоставени на държавните юридически лица или са включени в капитала на предприятията по чл. 62 ал. 3 от ТЗ;

  2. Други.

VIII. Данъчна оценка на имота.

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение1 месец
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения
  1. След проверка на представените документи и изискванията на ЗДС и ППЗДС се изготвя акт за поправка на АДС.
  2. Актът за поправка се вписва в служба по вписванията към съответния районен съд. (чл. 72, ал. 2 от ЗДС)
  3. Копие от актуализирания акт се изпраща на заявителя.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за отразяване на промени в обстоятелствата върху съставен акт за държавна собственост
Декларация по чл. 313 от НПК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Регионално развитие
Координация и административен контрол
Достъп до информация
Обезщетяване на репресирани
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново