начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Велико Търново - Църква "Св. Димитър"
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Полски Тръмбеш « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли

Промишлеността в Община Полски Тръмбеш не е достатъчно развита и представена от предприятия на хранително – вкусовата промишленост и предприятия за технологично оборудване на животновъдството и производство на машини и съоръжения за механизация на селското стопанство, цехове за производство мебели и електроуреди.

Перспективите за нейното развитие са свързани с модернизиране и разширяване на съществуващите отрасли и по-пълно затваряне на технологичния цикъл между селското стопанство и преработващата промишленост.

Структурно определяща е хранително-вкусовата промишленост, която включва следните предприятия:

"Прима – М " АД - изкупува и преработва маслодайни суровини. След приватизирането предприятието работи само по 3-4 месеца в година.

"Кланица" гр.П.Тръмбеш собственост на "Агро- Био- Пром" ООД гр. В.Търново. Преработва животинска продукция и се готви откриването на малка колбасарска работилница с цел затваряне цикъла на преработка на животновъдната продукция.

Мелнично предприятие "Валц" АД – преработва пшеница и ечемик. Предприятието е реституирано, като държавата запазва 20% от собствеността, която в настоящия момент се намира в ликвидация.

Действащите мелници на територията на община са 4, в селата Масларево, Ст.Стамболово, Обединение и Страхилово и с.Климентово. В общината работят общо 18 фурни и малки работилници за сладкарски изделия.

Вторият по относителен дял, но не по значение, отрасъл в общинската промишленост е машиностроението.

Представител на машиностроението е "Първи май", дъщерно АД на "Сиконко – Холдинг" гр.София. Дружеството е с усвоени над 70 вида изделия – машини и съоръжения за технологично оборудване на животновъдни ферми, машини и резервни части за растениевъдството. Дейността на фирмата е насочена предимно към задоволяванена нуждите на българския пазар.

С добри резултати са двата модерно обзаведени цеха на "Сиконко-индустриално предприятие"АД. Произвеждат се метални конструкции за нуждите на строителна фирма "Сиконко–Билдинг" АД гр.София, и на дограма от висококачествена дървесина за износ и вътрешния пазар.

На територията на с.Масларево се намира производствената база на "Херос-Норд"ООД гр.Пловдив по производство на капачки, уплътнителни пасти и лакиране, продукцията на която намира успешно реализация на вътрешния пазар.

Значителен дял в развитието на икономиката на общината заемат общинските предприятия, представени от "Подем" ЕООД и "Строителство и благоустрояване " ЕООД. Първото предприятие е профилирано в производството на стоки с домакинско-битов характер от всички разновидности, електродомакински уреди, метални изделия и оборудвания и дърводелски услуги.Разполага с мощности за механична и пресова обработка на метали, детайли от каучук, вулканизация и други.

"С и Б" ЕООД има предмет на дейност високо и ниско строителство, комунални услуги, производство и продажба на варови и бетонни разтвори.

Леката промишленост е слабо представена в общинската икономика, само с един шивашки цех в с.Павел и новооткрития цех в гр.П.Тръмбеш.

През територията на община Полски Тръмбеш преминава северният полупръстен на националната газопреносна система. Магистралният газопровод е с диаметър 700 мм и една от седемте компресорни станции попада в землището на с. П. Сеновец, община П.Тръмбеш.

Досега общината не е използвала възможностите за газоснабдяване от преминаващия през нейна територия газопровод, но обект "Газификация гр.П.Тръмбеш" е включен в Описа на новите енергийни обекти, които трябва да се изградят, и включат към общия енергиен баланс на страната.

Община Полски Тръмбеш разполага с плодородна и голяма по количество обработваема земя. Тя е традиционен земеделски район и се очертава като основен зърнодобивен район в областта.

Общината заема 1-во място в областта по производство на слънчоглед , 2-ро – по царевица и 3-то – по пшеница.

Предимство за икономическото развитие на общината е наличие на благоприятен земеделски потенциал и сграден фонд за обслужването му, както и достатъчна обеспеченост с терени за обитаване, терени и сграден фонд във производствените зони.

Наличието на минералните водоизточници на територията на общината и изградената материална база за обслужването им, както и наличието на действащите в общината предприятия дава възможност на общината за трансгранично сътрудничество.

По-значими проекти и програми реализирани в общината

Община Полски Тръмбеш бе избрана като пилотна по проекта JOBS на Програмата за развитие на Обединените нации.

Голяма придобивка за гр.П.Тръмбеш, както и за цялата централна северна България, стана създаването на модерен "АГРОБИЗНЕСЦЕНТЪР", който бе открит на 18 май 2001г.

Проектът "Заетост чрез подкрепа на бизнеса "/JOBS/ се осъществява в рамките на правителствена програма "България –2001" от Министерството на труда и социална политика и ПРООН. Чрез неговото разгръщане се цели създаването и подпомагането на малките предприятия, на семейния бизнес, на аграрните фирми и земеделските производители, насърчаването на предприемачеството в общината. Предоставят се богати възможности за закупуване на машини и оборудване за производството, селскостопанска техника и съоръжения за извършване на услуги.

Общината участва в Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" за период от 01.03.2003г. до 30.11.2003г. с 232 разкрити работни места . Дейностите, които обхваща програмата са комунално –битово обслужване, благоустройствени и строително - ремонтни работи.

В момента Общината е в процедура за кандидатстване по втора вълна от Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" за 84 работни места , които ще се занимават с охрана на държавна и общинска собственост и земеделски земи.

Проект "Залесяване – пролет 2003" е спечелил в конкурса на тема "Озеленяване на обекти в Общините и училищата и залесяване на райони около населени места" проведен от Национален фонд за опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите. Целта на проекта е да се залесят 20 дка акациеви гори в местността "Първо поле" в с.Обединение, на мястото на изгорелите борови гори. Проектът е реализиран с помощта на работна ръка от Национална програма " От социални помощи към осигуряване на заетост".

През 2001г . Община Полски Тръмбеш е спечелила средства за финансиране на микропроект : " Детска градина за 50 деца с.Куцина, община П.Тръмбеш" от Фонд за регионални инициативи /ФРИ/ по съвместен проект на МТСП и ПРООН. Обектът е изграден от ЕТ "Рекорд" гр.В.Търново и през май 2002г е въведен в експлоатация.

Община Полски Тръмбеш партнира на УН при СОУ "Ц.Церковски " гр.П.Тръмбеш, при реализацията на проект : "Училищният двор - живописен кът за спорт и отдих", финансиран от ФРМС. Проектът бе осъществен в периода 01.07.2002г - 31.10.2002г на обща стойност 24 255лв. В резултат на това бе благоустроена спортната площадка , бяха монтирани пейки и кошчета и озеленен училищния двор.


Селско стопанство

Туризъм
Полски Тръмбеш
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново