начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Лясковец - Площад "Възраждане" с паметника на загиналите във войните лясковчани
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Лясковец « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение
Община Лясковец е разположена в подножието на Стара планина. На юг и запад е обградена от Арбанашкото плато и Чуката, а на север и изток е открита към долината на река Янтра и Дунавската равнина. Община Лясковец граничи с Община Г. Оряховица, Община Стражица, Община Златарица и Община В. Търново.

Релеф
Релефът е хълмисто-равнинен и обхваща части от Дунавската хълмиста равнина и Средния Предбалкан.

Климат
Климатът е умерено-континентален, характеризиращ се с горещо лято и студена зима. Формира се следствие на нееднакво трансформираните океански въздушни маси от запад и северозапад и по-рядко от север и североизток. За формирането на климата оказва влияние и простиращата се на юг верига на Средна Стара планина, която намалява влиянието на нахлуващите от юг въздушни маси. Поради откритостта на района се създават условия за диверсионни състояние.

Води
През територията на общината протича р. Янтра, която извира от Стара планина, тече в посока север-юг и се влива в р. Дунав. Подземните води на територията на общината са карстови и порови. Подземния поток се движи в посока към река Янтра. Повърхностните води се отичат към р. Янтра чрез сравнително равномерно разпределени дерета.

Почви
Разпространени са главно следните почвени типове: силно излужени черноземи, тъмносиви горски почви и сиви горски почви, а алувиално-делувиално ливадните и алувиално-ливадните почви заемат малка площ от землището на общината. За община Лясковец са характерни сивокафявите горски почви. Почвите са слабо до средно ерозирали и само на отделни места се срещат участъци със силно ерозирали до каменливи почви.

Растителност, животински свят и горско стопанство
Растителността е изключително широколистна. Разпространени са зимен и летен дъб, бряст, габър, липа, върба, топола, акация. Поради високата селскостопанска усвоеност на територията в близкото минало, горските площи са малко.
Лясковец
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново