начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Изглед от Велико Търново
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Велико Търново « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение

Община  Велико Търново се намира в Централна Северна България в подножието на Стара планина. Велико Търново отстои на почти равни разстояния  от най-големите градове в  страната – София, Варна, Пловдив, Бургас. Община Велико Търново е най- голямата община в областта.


Релеф

Релефът на община Велико Търново е разнообразен - равнинно-хълмист и планински.
Велико Търново е  разположен на 208 м средна надморска височина по склоновете на красивите проломи и меандри на р. Янтра. Градът е  естествено защитен от реката и скалните венци, които го ограждат.

Хълмовете, върху които е разположен град Велико Търново, имат варовиков състав с прослойка от пясък, глина и сив мергел, натрупани като утайка от кредното море, което преди милиони години е заливало нашите земи.

Климат

Климатът е умереноконтинентален - с горещо лято (средна юлска температура 21.8оС и абсолютен максимум 41.1оС) и студена зима (средна януарска температура -0.6оС и абсолютен минимум -28.1оС). Средногодишната температура е 11.5оС.

Поради географското положение на Велико Търново преобладават западните, северозападните и североизточните ветрове, ориентирани главно по речните долини. Средната скорост на вятъра е около 1,3 м/сек.

Средногодишните валежи са 680 мм, с летен максимум и зимен минимум.

Води

Най-голямата водна артерия в региона е река Янтра с притоците си Росица, Белица, Дряновска, Негованка и др. Водосборният басейн на реката е 86 кв.км.

Основен питеен източник е ХВ "Йовковци", снабдяващ с питейна вода повече от 25 населени места. На територията на общината има 18 микро-язовира. Характерни за региона са карстовите изворни пещери. Подземните минерални води се използват за пиене и балнеолечение. Термоминерални води има при село Вонеща вода.

Почви

Почвеното разнообразие е голямо, като на север преобладават различните видове черноземи, а на юг - сивите горски почви. Черноземите са почви с високо и ефективно плодородие. Върху черноземите се отглеждат житни и фуражни култури, зърнени култури, зеленчуци. Сивите горски почви  притежават по-малко хумус от черноземите и канелените горски почви, затова е необходимо да бъдат наторявани с органични и фосфорни торове. Регулярното напояване повишава плодородието им. Разпространени са също  и рендзините - хумусно-карбонатни почви. Предпоставка за образуването им е наличието на карбонатни почвообразуващи скали. Те са богати на хумус, сухи и силно дренирани почви.


Растителност, животински свят и горско стопанство

В общината преобладават широколистните гори (88%) - бук, габър, дъб, цер, мъждрян, липа, топола и др. Голяма част от растителните видове са защитени. Най-разпространени са широколистните дървесни видове като най-ценна е буковата, дъбовата и тополовата дървесина. Относителният дял на иглолистните гори, които са създадени изключително по изкуствен път, е сравнително по-малък.

На територията на региона има богато разнообразие на животинския свят - 350 вида птици и 35 вида животни, създаващи предпоставки за развитието на ловен туризъм като по-важни в стопанско отношение са благородният елен, сърната, дивата свиня, заекът, фазанът, яребицата и др. видове дивеч. В изградените водоеми се развъжда риба.
Велико Търново
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново