начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Павликени - Парк
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Сектор Метрологичен надзор Северен централен район - Габрово, Месторабота - Велико Търново:
Ресорно ведомство: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция "Метрологичен надзор"
Правомощия:

Осъществява метрологичния надзор за спазване на задълженията на лицата съгласно Закона за измерванията и Наредбите по прилагането му.

http://www.damtn.government.bg

Услуги:

Главна дирекция "Метрологичен надзор":

 1. извършва наблюдение за използване на единиците за измерване съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

 2. извършва наблюдение и надзорни проверки за изпълнение на задълженията на лицата, които произвеждат, внасят, ремонтират или използват средства за измерване, подлежащи на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

 3. прави предложения до председателя на ДАМТН за отменяне одобряването на типа на средства за измерване в случаите, предвидени в Закона за измерванията;

 4. организира и провежда дейностите по оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване и прави предложения на председателя на ДАМТН за оправомощаване на лицата;

 5. извършва наблюдение и надзорни проверки върху дейността на лицата, оправомощени да извършват проверка на средства за измерване;

 6. прави предложения до председателя на ДАМТН за отнемане на оправомощаването за извършване на проверка на средства за измерване в случаите, предвидени в Закона за измерванията;

 7. подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН информация за оправомощените лица и за лицата, на които е отнето оправомощаването;

 8. извършва наблюдение и надзорни проверки за изпълнение на задълженията на лицата, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти или опаковки, използвани за определяне обема на затворените в тях течности;

 9. води регистър на лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани количества продукти или бутилки;

 10. подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН информация за регистрираните производители на бутилки и за техните идентификационни знаци;

 11. дава предписания за предприемане на коригиращи действия, когато е констатирано, че не са спазени изискванията на Закона за измерванията и на наредбите по прилагането му;

 12. при необходимост подлага на контрол средства за измерване, предварително опаковани количества продукти или опаковки, използвани за определяне на обема на затворените в тях течности;

 13. предприема действия за ограничаване пускането на пазара и/или в действие и използването на средства за измерване, които не отговарят на изискванията на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането му;

 14. предприема действия за ограничаване пускането на пазара или продажбата на предварително опаковани продукти или опаковки, използвани за определяне на обема на затворените в тях течности, които не съответстват на изискванията на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането му;

 15. води регистър на производителите, вносителите и сервизните звена за ремонт и поддръжка на фискални устройства и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН;

 16. води регистър на лицата, които извършват монтаж и/или ремонт на тахографи;

 17. организира издаването на лицензии на лица за ремонт на електронни таксиметрови апарати с фискална памет;

 18. участва в работата на OIML, COOMET и WELMEC.
Адрес:

5300 Габрово, ул. "Бодра смяна" 3
5000 Велико Търново, ул."Чумерна" 1А

Телефон 1: 066 801343
Телефон 2: 062 657475
Факс: 066 801336
E-mail: Dobrinka.Tsingileva@damtn.government.bg
Уеб адрес: http://www.damtn.government.bg
Лице за контакти: Добринка Цингилева и Людмил Кулов
Длъжност: инспектори
  териториални
органи
Регионална дирекция "АРХИВИ" - Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Териториално звено – Велико Търново
Сектор Инспекция за държавен технически надзор Северен централен район - Плевен, Месторабота - Велико Търново
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация
Областно пътно управление
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/
Областен военен отдел - Велико Търново – І степен
Регионална дирекция на горите
Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
Териториално звено на агенция по рибарство и аквакултури
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Областна служба за съвети в земеделието
Регионално управление на образованието /РУО/
Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/
Сектор "Гражданска регистрация и административно обслужване - Велико Търново" /ГРАО/
Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/
Служба по геодезия, картография и кадастър
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Областна дирекция по труда
Регионална дирекция "Социално подпомагане"
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Агенция за държавна финансова инспекция - Велико Търново
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Велико Търново
Сектор "Контрол върху хазартната дейност"
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Териториално митническо управление – Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Районно управление "Социално осигуряване"
Териториално статистическо бюро
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите
Регионален отдел Русе, Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Сектор Надзор на пазара Северен централен район – Ловеч, Месторабота - Велико Търново
Регионална дирекция "Служби по вписванията"
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново
Сектор Метрологичен надзор Северен централен район - Габрово, Месторабота - Велико Търново
Районна дирекция на Българския спортен тотализатор
Главен експерт към Министерството на младежта и спорта
Локален офис на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД