начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Велико Търново - Крепостта "Царевец" през зимата
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионален отдел Русе, Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново:
Ресорно ведомство: Български институт по метрология, Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди", Регионален отдел - Русе
Правомощия:

Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди":

 1. извършва изследване за одобряване типа на средства за измерване, които подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му, чрез изпитване на средствата за измерване и използвания в тях софтуер;

 2. предлага на председателя на ДАМТН одобряването на типа на средствата за измерване;

 3. води регистър на одобрените за използване типове средства за измерване;

 4. извършва първоначална и последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

 5. извършва метрологична експертиза на средства за измерване, които подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

 6. съобразно техническите възможности на лабораториите в регионалните отдели извършва калибриране на средства за измерване, които не подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

 7. участва в работата на Международната организация по законова метрология (OIML), COOMET, Европейската организация за сътрудничество в областта на законовата метрология (WELMEC) и във връзка с Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), в работата на Икономическата комисия за Европа на ООН;

 8. извършва изпитване за одобряване типа на игрални съоръжения;

 9. предлага на председателя на ДАМТН одобряването на типа на игрални съоръжения;

 10. извършва първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения;

 11. извършва изпитване за одобряване типа на фискални устройства, касови апарати, системи с фискална памет за продажба на течни горива и локални мрежи от фискализирани терминални интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност;

 12. води регистър на одобрените типове фискални устройства, компютърни мрежи и системи и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН;

 13. извършва експертизи на фискални памети или контролни изпитвания на фискални устройства.
Услуги:
 1. Извършване експертизи на средства за измерване /електромери, водомери, везни и др./;

 2. Издаване на лиценз за ремонт и сервиз на електронни таксиметрови апарати с фискална памет /ЕТАФП/;

 3. Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване;

 4. Първоначална и последваща проверка на средствата за измерване:
 • Везни с неавтоматично действие с клас на точност І-ІV;

 • Храномери;

 • Обемни, електромагнитни, турбинни, масови и ултразвукови разходомери, както и разходомери, построени на принципа на разлика в налягането;

 • Водомери за топла и студена вода;

 • Неделими топломери;

 • Преобразуватели на разход за топломери;

 • Изчислителни блокове за топломери;

 • Двойка преобразуватели на температура за топломери;

 • Измервателни системи за мляко;

 • Измервателни системи за течни горива;

 • Измервателни системи към автоцистерни за транспортиране и доставка на течности с малък вискозитет /с изключение на питейни течности/;

 • Електромери - еднофазни и трифазни;

 • Материални мерки за дължина, използвани за целите на търговските плащания;

 • Таксиметрови апарати;

 • Сфигманометри механични;

 • Манометри, използвани в газови съоръжения и инсталации и ацетиленови уредби;

 • Манометри, използвани в други съоръжения под налягане;

 • Системи за таксуване на телефонни разговори;

 • Диоптромери.
Адрес: 5000 Велико Търново, ул. "Чумерна" 1, А, п.к. 133
Телефон 1: 062 623629
Телефон 2: 062 630404
Факс: 062 630404
E-mail: mesdev_vt@sasm.orbitel.bg
Уеб адрес: www.damtn.government.bg
Лице за контакти: Борислав Шереметов
Длъжност: Началник сектор
  териториални
органи
Регионална дирекция "АРХИВИ" - Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Териториално звено – Велико Търново
Сектор Инспекция за държавен технически надзор Северен централен район - Плевен, Месторабота - Велико Търново
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация
Областно пътно управление
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/
Областен военен отдел - Велико Търново – І степен
Регионална дирекция на горите
Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
Териториално звено на агенция по рибарство и аквакултури
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Областна служба за съвети в земеделието
Регионално управление на образованието /РУО/
Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/
Сектор "Гражданска регистрация и административно обслужване - Велико Търново" /ГРАО/
Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/
Служба по геодезия, картография и кадастър
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Областна дирекция по труда
Регионална дирекция "Социално подпомагане"
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Агенция за държавна финансова инспекция - Велико Търново
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Велико Търново
Сектор "Контрол върху хазартната дейност"
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Териториално митническо управление – Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Районно управление "Социално осигуряване"
Териториално статистическо бюро
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите
Регионален отдел Русе, Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Сектор Надзор на пазара Северен централен район – Ловеч, Месторабота - Велико Търново
Регионална дирекция "Служби по вписванията"
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново
Сектор Метрологичен надзор Северен централен район - Габрово, Месторабота - Велико Търново
Районна дирекция на Българския спортен тотализатор
Главен експерт към Министерството на младежта и спорта
Локален офис на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД