начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Велико Търново - Паметник на владетелската династия Асеневци
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионална дирекция "Автомобилна администрация":
Ресорно ведомство: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Правомощия:

Регионална дирекция "Автомобилна администрация" е специализиран орган за осъществяване на контролната дейност за спазване на изискванията, произтичащи от нормативните актове за транспортната дейност на територията на област Велико Търново. То осъществява контролни функции по спазването на разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и всички произлизащи от тях подзаконови нормативни актове. Осъществява административно-наказателна дейност, съгласно Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и Закона за административните нарушения и наказания.

Длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" имат право:

 1. да спират пътните превозни средства, извършващи превоз на пътници и товари, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и да задържат всички документи, свързани с управляваното превозно средство и извършвания превоз;

 2. на достъп до гаражите, сервизите, автогарите и всички помещения, свързани с дейността на превозвачите;

 3. да контролират реда за заявяване, предоставяне, ползване и отчитане на разрешенията за извършване на превоз на пътници и товари;

 4. да осъществяват контрол по спазване на правилата за извършване на обществен превоз на пътници и товари, на техническата изправност и транспортната годност на моторните превозни средства, извършващи обществен превоз;

 5. да контролират състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми от физическите и юридическите лица, получили разрешение за обучаване на кандидати за придобиване на професионална компетентност;

 6. да осъществяват контрол върху състоянието и дейността на автогарите;

 7. дава предписания във връзка със състоянието на материалната база и с изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на МПС;

 8. прави предложения за отнемане на разрешения и лицензи;

 9. дава предписания във връзка с качеството на извършваните ремонти, техническо обслужване и периодична проверка на техническата изправност на МПС;

 10. при констатирани нарушения съставя актове.
Услуги:

Регионална дирекция "Автомобилна администрация" при изпълнение на възложените функции и задължения издава и заверява образци и документи, свързани с обществения превоз на пътници и товари с автомобили. Извършва:

 • преглед за годност на МПС с българска регистрация за извършване на обществен превоз на пътници;

 • преглед на годността на пунктовете за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС;

 • организацията и провеждането на изпитите за съответните категории водачи на МПС;

 • организацията и провеждане на изпитите за професионална компетентност;

 • проверки и предлага за бракуване и разкомплектоване на пътни превозни средства;

 • водене на съответните регистри;

 • водене на статистика по различните направления на дейността.
Адрес:

5000 Велико Търново, ул. "Козлуджа" 2, п.к. 441

Телефон 1: 062 621402
Телефон 2: 062 646808
Факс: 062 646808
E-mail: dai_vtarnovo@mail.bg
Уеб адрес: http://www.rta.government.bg
Лице за контакти: Крум Георгиев
  териториални
органи
Регионална дирекция "АРХИВИ" - Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Териториално звено – Велико Търново
Сектор Инспекция за държавен технически надзор Северен централен район - Плевен, Месторабота - Велико Търново
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация
Областно пътно управление
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/
Областен военен отдел - Велико Търново – І степен
Регионална дирекция на горите
Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
Териториално звено на агенция по рибарство и аквакултури
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Областна служба за съвети в земеделието
Регионално управление на образованието /РУО/
Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/
Сектор "Гражданска регистрация и административно обслужване - Велико Търново" /ГРАО/
Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/
Служба по геодезия, картография и кадастър
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Областна дирекция по труда
Регионална дирекция "Социално подпомагане"
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Агенция за държавна финансова инспекция - Велико Търново
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Велико Търново
Сектор "Контрол върху хазартната дейност"
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Териториално митническо управление – Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Районно управление "Социално осигуряване"
Териториално статистическо бюро
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите
Регионален отдел Русе, Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Сектор Надзор на пазара Северен централен район – Ловеч, Месторабота - Велико Търново
Регионална дирекция "Служби по вписванията"
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново
Сектор Метрологичен надзор Северен централен район - Габрово, Месторабота - Велико Търново
Районна дирекция на Българския спортен тотализатор
Главен експерт към Министерството на младежта и спорта
Локален офис на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД