начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Аерогара Горна Оряховица
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново:
Ресорно ведомство: Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/
Правомощия:

  1. Лечебно-профилактична ветеринарномедицинска дейност.

  2. Епизоотичен контрол /комплекс от мерки за профилактика и борба със заразните и паразитни болести по животните/.

  3. Граничен ветеринарномедицински контрол и карантина.

  4. Държавен ветеринарно-санитарен контрол /ДВСК/. Чрез ветеринарно-санитарните инспекции осъществява превантивен, периодичен и постоянен държавен ветеринарно-санитарен контрол и експертиза върху животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки.

  5. Защита и хуманно отношение към животните.

  6. Опазване на околната среда.

  7. Контрол на ветеринарномедицинските препарати /ВМП/, /контрол върху производството, вноса, износа, съхранението и употребата на ВМП/.

Закон за ветеринарномедицинската дейност, ДВ бр. 42/05.05.1999 г.

Услуги:

РЕЖИМИТЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО

НАЦИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

Режим и код/основание

Предмет на режима

Разрешителен

МЗГ – НВМС –01

Чл. 15 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

Издаване на ветеринарномедицинско разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

Разрешителен /съгласувателен/

МЗГ – НВМС –02

Чл. 38 от ЗВД

Съгласуване на проектирането и въвеждането в експлоатация на обекти с епизоотично значение

Разрешителен

МЗГ – НВМС –03

Чл. 44 от ЗВД

Ветеринарномедицинско разрешително за внос и износ

Разрешителен /одобряващ/

МЗГ – НВМС –04

Чл. 51 от ЗВД

Одобряване на карантинни бази за провеждане на задължителна карантина при внос на животни за разплод и доотглеждане

Разрешителен /съгласувателен/

МЗГ – НВМС –05

Чл. 57 т.7 от ЗВД

Съгласуване на проекти за изграждане на обектите по чл.55 ЗВД и участие в комисии за държавно приемане на обекти

Разрешителен

МЗГ – НВМС –06

Чл. 57, т. 8 от ЗВД

Издаване на ветеринарномедицинско разрешително за дейност в обектите по чл.55 ЗВД

Разрешителен /одобряващ/

МЗГ – НВМС –07

Чл. 58 от ЗВД

Одобряване за експортна дейност на предприятия за добив, производство и преработка на суровини и продукти от животински произход, фуражи и фуражни добавки

Разрешителен /съгласувателен/

МЗГ – НВМС –08

Чл.77, ал.2 от ЗВД

Разрешение за изграждане на екарисажи

Регистрационен

МЗГ – НВМС –09

Чл. 84 от ЗВД

Регистрация на ветеринарномедицински препарати

Лицензионен

МЗГ – НВМС –10

Чл. 90, ал. 1 от ЗВД

Лицензия за производство на

ветеринарномедицински препарати и активни субстанции за тях

Лицензионен 

МЗГ – НВМС –11

Чл. 93, ал. 1 от ЗВД

Лицензия за търговия на едро с ветеринарномедицински препарати

Разрешителен

МЗГ – НВМС –12

Чл. 94, ал. 1–3 от ЗВД

Разрешително за продажба на дребно на ветеринарномедицински препарати

Адрес:

5000 ВеликоТърново, ул. "Никола Габровски" 77

Телефон 1: 062 603156
Факс: 062 603159
E-mail: rvms.v.tarnovo@gmail.com
Уеб адрес: http://www.mzgar.government.bg/NacSlujbi/NVMS/NVMS.htm
Лице за контакти: Д-р Станимир Спасов
Длъжност: Директор
  териториални
органи
Регионална дирекция "АРХИВИ" - Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Териториално звено – Велико Търново
Сектор Инспекция за държавен технически надзор Северен централен район - Плевен, Месторабота - Велико Търново
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация
Областно пътно управление
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/
Областен военен отдел - Велико Търново – І степен
Регионална дирекция на горите
Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
Териториално звено на агенция по рибарство и аквакултури
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Областна служба за съвети в земеделието
Регионално управление на образованието /РУО/
Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/
Сектор "Гражданска регистрация и административно обслужване - Велико Търново" /ГРАО/
Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/
Служба по геодезия, картография и кадастър
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Областна дирекция по труда
Регионална дирекция "Социално подпомагане"
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Агенция за държавна финансова инспекция - Велико Търново
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Велико Търново
Сектор "Контрол върху хазартната дейност"
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Териториално митническо управление – Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Районно управление "Социално осигуряване"
Териториално статистическо бюро
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите
Регионален отдел Русе, Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Сектор Надзор на пазара Северен централен район – Ловеч, Месторабота - Велико Търново
Регионална дирекция "Служби по вписванията"
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново
Сектор Метрологичен надзор Северен централен район - Габрово, Месторабота - Велико Търново
Районна дирекция на Българския спортен тотализатор
Главен експерт към Министерството на младежта и спорта
Локален офис на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД